Weekoverzicht uitspraken omgevingsrecht

* ABRvS 23 augustus 2023, ECLI:NL:RVS:2023:3214: Awb, Wabo; omgevingsvergunning, omzetting in zelfstandige woningen, huisvestingsverordening (Rb Gelderland 20/554 en 20/921)
* ABRvS 23 augustus 2023, ECLI:NL:RVS:2023:3220: Awb, Wabo; weigering omgevingsvergunning, kamergewijze verhuur, arbeidsmigranten, compensatie, gewekte verwachtingen, beleid, inkomensschade, causaal verband
# ABRvS 23 augustus 2023, ECLI:NL:RVS:2023:3229: Awb, Wabo; omgevingsvergunning, tijdelijk, zonneveld, vooroverleg provincie, cultuurhistorische waarden, provinciale verordening, locatiekeuze, gemeentelijk beleid, Cultuurhistorische Waardenkaart, erfgoedverordening, relativiteitsvereiste, openheid, zichtlijnen, gezichtspunt, hoogte paneelopstelling, landschappelijke inpassing (Rb Zeeland­West-Brabant 20/10216 en 20/10243)
* ABRvS 23 augustus 2023, ECLI:NL:RVS:2023:3175 en ABRvS 23 augustus 2023, ECLI:NL:RVS:2023:3230: Awb, Wabo; weigering tijdelijke omgevingsvergunning, schuilschuur, belanghebbendheid, natuurwaarden, nut en noodzaak, handhaving, overtreding, finale geschilbeslechting (Rb Zeeland­West-Brabant 20/7462, 21/3426 en 21/3427))
* ABRvS 23 augustus 2023, ECLI:NL:RVS:2023:3224: Awb; handhaving, rubbergranulaat, kunstgrasvelden, afwijzing verzoek, bodemverontreiniging, preventieve en repressieve zorgplicht, infill-materiaal, zorgplichtdocumenten, bodemonderzoek
* ABRvS 23 augustus 2023, ECLI:NL:RVS:2023:3225: Awb, Wbb; handhaving, rubbergranulaat, kunstgrasvelden, afwijzing verzoek, bodemverontreiniging, preventieve en repressieve zorgplicht, infill-materiaal, zorgplichtdocumenten, bodemonderzoek, panaveld
* ABRvS 23 augustus 2023, ECLI:NL:RVS:2023:3227: Awb; handhaving, rubbergranulaat, kunstgrasvelden, afwijzing verzoek, bodemverontreiniging, preventieve en repressieve zorgplicht, infill-materiaal, zorgplichtdocumenten, bodemonderzoek,
* ABRvS 23 augustus 2023, ECLI:NL:RVS:2023:3226: Awb, Wbb; handhaving, rubbergranulaat, kunstgrasvelden, afwijzing verzoek, bodemverontreiniging, preventieve en repressieve zorgplicht, infill-materiaal, zorgplichtdocumenten, maatregelen
* ABRvS 23 augustus 2023, ECLI:NL:RVS:2023:3223: Awb; handhaving, voetbalvelden, rubbergranulaat, afwijzing verzoek, doorzending bezwaarschrift, ontvankelijkheid
* ABRvS 23 augustus 2023, ECLI:NL:RVS:2023:3212: Awb; handhaving, parkeren in gazon, belanghebbendheid, mandelig eigendom (Rb Midden­Nederland 20/4259 en 4265)
* ABRvS 23 augustus 2023, ECLI:NL:RVS:2023:3207: Awb, Wro; bpl, herziening, provinciale verordening, ecologische verbindingszone
* ABRvS 23 augustus 2023, ECLI:NL:RVS:2023:3222: Awb, Wnb; gedoogplicht, Schelde-estuarium, strekdammen, instandhoudingsdoelstellingen, bestuurlijk rechtsoordeel, burgerlijke rechter (Rb Noord-Holland 20/1115)
* ABRvS 23 augustus 2023, ECLI:NL:RVS:2023:3215: Awb, TwG; mijnbouwschade, woonboerderij, monument, herstelmethodieken, calculatie kosten, restauratiebestek, herstel kroongevels, voegwerk, constructieve schades, herstelplan (Rb Noord­Nederland 21/1567)
* ABRvS 23 augustus 2023, ECLI:NL:RVS:2023:3211: Awb, Wabo; omgevingsvergunning, psychologenpraktijk, VNG-brochure, gemengd gebied, verkeersbewegingen, geluid, akoestisch onderzoek, woon- en leefklimaat, inrit (Rb Noord-Holland 20/1835)
* ABRvS 23 augustus 2023, ECLI:NL:RVS:2023:3213: Awb, Wabo; omgevingsvergunning, voormalige school, kamerverhuur, arbeidsmigranten, overlast, beleid, vooringenomenheid, vertrouwensbeginsel, draagvlak, tussenuitspraak bestuurlijke lus (Rb Zeeland­West­Brabant 22/306 en 21/3176)
* ABRvS 23 augustus 2023, ECLI:NL:RVS:2023:3228: Awb, Wro; bpl, woning, bed&breakfast, omvang kano- en fluisterbotenverhuur, berekening stikstofdepositie, verkeersbewegingen, parkeercapaciteit
* ABRvS 23 augustus 2023, ECLI:NL:RVS:2023:3219: Awb, Chw; bpl, woonbestemming, rundveehouderij, woon- en leefklimaat, bedrijfsvoering, landgoed, ruimtelijke kwaliteit, geurverordening, afstand, erfinrichtingsplan, erfdienstbaarheid, privaatrechtelijke belemmering
* ABRvS 23 augustus 2023, ECLI:NL:RVS:2023:3221: Awb, Wabo; omgevingsvergunning, grondgebonden zonnepark, voorwaardelijk incidenteel hoger beroep, intrekking beroep
* ABRvS 23 augustus 2023, ECLI:NL:RVS:2023:3210: Awb, Wro; bpl, woningbouw, zorgwoningen, kantoorruimte, algemene voorzieningen, maximale planologische mogelijkheden, parkeerbehoefte, akoestisch onderzoek, noodzaak, motivering
* ABRvS 23 augustus 2023, ECLI:NL:RVS:2023:3193: Awb, Wabo; vovo, omgevingsvergunning, kappen bomen, belanghebbendheid, afstand (Rb Gelderland 21/4035)
* ABRvS 21 augustus 2023, ECLI:NL:RVS:2023:3172: Awb, Wro; vovo, bpl, woonwijk, woon- en leefklimaat, water, stortbuien, afvoercapaciteit, verkeersprognoses, verkeersveiligheid, Financieel-economische uitvoerbaarheid, eilanden, privacy
* Rechtbank Overijssel 21 augustus 2023, ECLI:NL:RBOVE:2023:3393: Awb, Wabo; vovo, omgevingsvergunning, tweede wooneenheid, straat- en bebouwingsbeeld
* Rechtbank Midden-Nederland 21 augustus 2023, ECLI:NL:RBMNE:2023:4370: Awb, Wabo; vovo, omgevingsvergunning, concertreeks, vereniging, belanghebbendheid, openluchttheater, ecologisch onderzoek
* ABRvS 18 augustus 2023, ECLI:NL:RVS:2023:3164: Awb; vovo en kortsluiten, handhaving, carport, begrip voorgevelrooilijn (Rb Noord-Holland 23/3395)
* Rechtbank Midden-Nederland 18 augustus 2023, ECLI:NL:RBMNE:2023:4297: BW; vovo, onrechtmatig handelen, schrootonderneming, oude brandblussers, ambtshalve wijziging omgevingsvergunning, ZZS, uitstoot PFAS en PFOS, gezondheidsrisico’s werknemers, behoefte aan deskundigenonderzoek
* Rechtbank Zeeland-West-Brabant 17 augustus 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:5724: Awb, Wabo; vovo, omgevingsvergunningen opslag en opslaglocatie, gronddepot, afwijzing handhavingsverzoek, warmtenet, bodemverontreiniging, APV
* Rechtbank Zeeland-West-Brabant 17 augustus 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:5754: Awb, Waterwet; projectplan, natuurnetwerk, wijziging watersysteem, kassen, bodemdaling, vernatting, muggenoverlast
Rechtbank Noord-Holland 17 augustus 2023, ECLI:NL:RBNHO:2023:7967: Awb, Wabo; omgevingsvergunning, berging, veranda, strijd met bpl, ventilatie spouwmuur, muizenoverlast, leefgeluiden
* Rechtbank Noord-Nederland 16 augustus 2023, ECLI:NL:RBNNE:2023:3481:Awb, vovo, muziekevenement, akoestische rapport, afstand, belanghebbendheid
* Rechtbank Gelderland 15 augustus 2023, ECLI:NL:RBGEL:2023:4657: Awb; vovo en kortsluiten, handhaving, Bor, bijgebouw, bepaling achtererfgebied, hoofdgebouw, erf, dubbelbestemming, overtreding
* Rechtbank Oost-Brabant 14 augustus 2023, ECLI:NL:RBOBR:2023:4021: Awb, Meststoffenwet; boete, herhaalde overtreding, onjuiste administratie, matigingsbeleid, afnemer, opmerkingscode, VDM-formulier- gps-systeem
* Rechtbank Rotterdam 11 augustus 2023, ECLI:NL:RBROT:2023:7416: Awb; APV-vergunning, tijdelijke bouwplaats, akoestisch onderzoek, piekgeluiden, einduitspraak na tussenuitspraak
* Rechtbank Zeeland-West-Brabant 11 augustus 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:5669: Awb; handhaving, recreatief verhuren woning, strijd met bpl, begrip recreatief wonen
* Rechtbank Zeeland-West-Brabant 11 augustus 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:5671: Awb; handhaving, afwijzing verzoek, recreatief verhuren molen, strijd met bpl, bevoegdheid
* Rechtbank Zeeland-West-Brabant 11 augustus 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:5668: Awb, Wnb; faunaschade, grauwe ganzen, hoogte schadebedrag, beleidsregels, vergewisplicht, taxatie
* Rechtbank Noord-Nederland 11 augustus 2023, ECLI:NL:RBNNE:2023:3467: Awb, Wnb; afwijzing aanvraag, faunaschade, bloembollen en knollen, preventie, draad- of gaasraster
* Rechtbank Noord-Nederland 10 augustus 2023, ECLI:NL:RBNNE:2023:3476: Awb; vovo en kortsluiten, handhaving, bouw waterlodges, woon- en leefklimaat, natuur
* ABRvS 17 augustus 2023, ECLI:NL:RVS:2023:3151: Awb; vovo, afval, orac, woon- en leefklimaat, locatiekeuze, bijzondere omstandigheden, inrichtingsplan, motivering
* Rechtbank Oost-Brabant 10 augustus 2023, ECLI:NL:RBOBR:2023:3972: Awb, Wm; handhaving, varkensbedrijf, Activiteitenbesluit, hoofdluchtwasser en gekoppelde hulpwassers, één luchtsysteem, monitoring
* Rechtbank Gelderland 10 augustus 2023, ECLI:NL:RBGEL:2023:4607: Awb, Wabo; omgevingsvergunning, kiss&ride zone, school, relativiteitsbeginsel, archeologische waarden, verkeersbewegingen, parkeerplaatsen, verkeersveiligheid
* Rechtbank Zeeland-West-Brabant 10 augustus 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:5620: Awb; handhaving, verstrijken beslistermijn, besluit, voornemen tot handhaving
* Rechtbank Noord-Holland 10 augustus 2023, ECLI:NL:RBNHO:2023:7663: Awb, Wabo; omgevingsvergunning, woning, belanghebbendheid, peil, goothoogte
* Rechtbank Noord-Holland 10 augustus 2023, ECLI:NL:RBNHO:2023:7813: Awb, Wabo; afwijzing aanvraag omgevingsvergunning, kavelpad, bedrijfsuitrit, toegangsdam, strijd met bpl, landschap, weidevogelleefgebied, last onder dwangsom
* Rechtbank Noord-Holland 9 augustus 2023, ECLI:NL:RBNHO:2023:7730: Awb; vovo en kortsluiten, handhaving, botenhuis, omvang, hoogte dwangsom
* Rechtbank Gelderland 9 augustus 2023, ECLI:NL:RBGEL:2023:4565: Awb, Meststoffenwet; boete, mestverwerkingsplicht, fosfaatgehalte, analysewaarde, schijnconstructie, schatting, overtreding
* Rechtbank Noord-Holland 7 augustus 2023, ECLI:NL:RBNHO:2023:7862: Awb, Waterwet; vovo, intrekken watervergunning, getijdencentrale, Oosterscheldekering, afwijzen verzoeken, onderzoeken weerstand pijlers, constructieve zachtstaalwapening, Bouwbesluit, treksterkte beton, urgentie, last onder bestuursdwang, begunstigingstermijn
* Rechtbank Noord-Holland 2 augustus 2023, ECLI:NL:RBNHO:2023:7860: Awb, Wabo; omgevingsvergunning, schuur, bed en breakfast, Airbnb, privacy, geluid, overlast
Rechtbank Noord-Holland 26 juli 2023, ECLI:NL:RBNHO:2023:7660: Awb; handhaving, afwijzing verzoek, geluid, vergunningvoorschriften, beeldmateriaal, korteduur-meting
# Rechtbank Noord-Holland 26 juli 2023, ECLI:NL:RBNHO:2023:7661: Awb, Wabo; omgevingsvergunning, opslag van bouwmateriaal, intensivering gebruik, geluid, akoestisch onderzoek, Activiteitenbesluit, representatief beeld, sorteren steigerdelen, laden en lossen, zeecontainers, voorschriften, finale geschilbeslechting
* Rechtbank Overijssel 21 juli 2023, ECLI:NL:RBOVE:2023:2845: Awb; Wabo; weigering omgevingsvergunning, brancheringsregeling, dagelijkse detailhandel, strijd met bpl, Dienstenrichtlijn noodzakelijkheid, PDV-locatie, parkeerbehoefte, structurele leegstand, beleidsregel
* Rechtbank Gelderland 10 juli 2023, ECLI:NL:RBGEL:2023:4061: Awb, Wabo; omgevingsvergunning, huisvesting arbeidsmigranten, stapeling huisvestingslocaties, beleid, goede ruimtelijke ordening, arbeidsbehoefte, jaarrond huisvesten, landschappelijke inpassing
* Rechtbank Gelderland 10 juli 2023, ECLI:NL:RBGEL:2023:3830: Awb; handhaving, afwijzing verzoek, huisvesten arbeidsmigranten, voorwaarden, landschappelijke inpassing, buitenruimte
* Rechtbank Noord-Holland 7 juli 2023, ECLI:NL:RBNHO:2023:7818: Awb, Wabo; omgevingsvergunning, verbouwen vergadercomplex tot woningen, parkeerbehoefte, CROW-normen, privaatrechtelijke belemmering, vluchtroute, Bouwbesluit, recht van overpad, verkeersoverlast, nadere eisen, hoofdingang
* Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba 5 juli 2023, ECLI:NL:OGEAA:2023:163: Lar; vergunning, hotel, bouwplan, schaal, voorbereidingsbescherming, Bouw- en woningverordening, welstand, motivering, belangenafweging
* Rechtbank Noord-Holland 19 juni 2023, ECLI:NL:RBNHO:2023:7850: Awb, Wabo; weigering omgevingsvergunning, in-/uitrit, beschermde boom, alternatieve route
* Rechtbank Noord-Holland 13 juni 2023, ECLI:NL:RBNHO:2023:7842: Awb, Wabo; weigering omgevingsvergunning, dakterras, dakhuisje, afwijkingenbeleid, evenredigheidsbeginsel
* Rechtbank Noord-Holland 2 juni 2023, ECLI:NL:RBNHO:2023:4964: Awb, Wabo; weigering omgevingsvergunning, appartementen, gewijzigd bouwplan, strijd met bpl, ontwerpbestemmingsplan, anticipatie
* Rechtbank Noord-Holland 25 mei 2023, ECLI:NL:RBNHO:2023:4726: Awb, Wabo; omgevingsvergunning, afwijzing aanvraag, uitweg, noodzaak
* Rechtbank Amsterdam 29 maart 2023, ECLI:NL:RBAMS:2023:5288, Rechtbank Amsterdam 29 maart 2023, ECLI:NL:RBAMS:2023:5289, Rechtbank Amsterdam 29 maart 2023, ECLI:NL:RBAMS:2023:5290, Rechtbank Amsterdam 29 maart 2023, ECLI:NL:RBAMS:2023:5292, Rechtbank Amsterdam 29 maart 2023, ECLI:NL:RBAMS:2023:5293 en Rechtbank Amsterdam 29 maart 2023, ECLI:NL:RBAMS:2023:5294: Awb; afwijzingen exploitatievergunningen, passagiersvaart, schaarse vergunningen, aanvraagprocedure, exceptieve toetsing, welstandstoets, Dienstenrichtlijn
* Rechtbank Noord-Holland 17 maart 2023, ECLI:NL:RBNHO:2023:7595 en Rechtbank Noord-Holland 17 maart 2023, ECLI:NL:RBNHO:2023:7593: Awb, Wabo; handhaving, weigering omgevingsvergunning, bijgebouw en overkapping, omvang bouwwerk, strijd met bpl, bouwregels, overtreding, Bor, duidelijkheid last, gevolgen bouwplan
* Rechtbank Amsterdam 3 februari 2023, ECLI:NL:RBAMS:2023:539: Awb; afwijzing aanvraag, bewonersparkeervergunning, parkeerverordening, bpl, verkeersveiligheid, hardheidsclausule

# = betrokkenheid STAB

!  = (nog) niet gepubliceerd

# ABRvS 23 augustus 2023, ECLI:NL:RVS:2023:3229: Awb, Wabo; omgevingsvergunning, tijdelijk, zonneveld, vooroverleg provincie, cultuurhistorische waarden, provinciale verordening, locatiekeuze, gemeentelijk beleid, Cultuurhistorische Waardenkaart, erfgoedverordening, relativiteitsvereiste, openheid, zichtlijnen, gezichtspunt, hoogte paneelopstelling, landschappelijke inpassing (Rb Zeeland­West-­Brabant 20/10216 en 20/10243)

  1. Het college en initiatiefnemers hebben zich in hun zienswijze met betrekking tot het deskundigenverslag van de STAB op het standpunt gesteld dat de Afdeling het relativiteitsvereiste, als bedoeld in artikel 8:69a van de Awb, aan gedeputeerde staten moet tegenwerpen. Daartoe voeren zij aan dat het landelijke en het gemeentelijke beleid over de cultuurhistorische waarden niet ertoe strekken om de provinciale belangen op dit punt te beschermen. De beschrijving van de gevolgen van het zonneveld voor de cultuurhistorische waarden mag volgens hen ook niet verder gaan dan de verplichtingen die uit artikel 3.29 van de IOV voortvloeien.

10.2.  De Afdeling overweegt dat op de zitting is vastgesteld dat de gemeentelijke Cultuurhistorische Waardenkaart een gedetailleerde uitwerking is van de waarden en kenmerken op de provinciale Cultuurhistorische Waardenkaart. Zoals ook onder 9 is overwogen, wordt in de gemeentelijke Cultuurhistorische Waardenkaart naar het provinciaal beleid verwezen. Voor zover de bepalingen over de cultuurhistorische waarden in het gemeentelijk beleid hetzelfde beschermingsbereik hebben als de bepalingen in provinciale regelgeving en/of provinciaal beleid, hebben gedeputeerde staten een belang bij het inroepen van het gemeentelijk beleid en kan het relativiteitsvereiste in zoverre niet aan gedeputeerde staten worden tegengeworpen. Dat is slechts anders als de bepalingen in het gemeentelijke beleid, voor zover ingeroepen door het college, over het geheel genomen verder strekken dan het provinciaal beleid.

De Afdeling overweegt verder dat de Nota Belvedère 1999 geen geldend landelijk beleid meer is, maar dat op de zitting is vastgesteld dat gedeputeerde staten uitsluitend hiernaar hebben verwezen om het belang van de cultuurhistorische waarden van het projectgebied te illustreren. Ook in dit opzicht kan het relativiteitsvereiste niet aan gedeputeerde staten worden tegengeworpen.

* ABRvS 23 augustus 2023, ECLI:NL:RVS:2023:3224: Awb; handhaving, rubbergranulaat, kunstgrasvelden, afwijzing verzoek, bodemverontreiniging, preventieve en repressieve zorgplicht, infill-materiaal, zorgplichtdocumenten, bodemonderzoek

5.3.    De Afdeling stelt vast dat de aanleg en het houden van kunstgrasvelden met gebruikmaking van rubbergranulaat als “infill-materiaal”, zoals hier het geval is, kan worden aangemerkt als een handeling als bedoeld in de artikelen 6 tot en met 11 van de Wbb. Dit betekent dat de zorgplicht van artikel 13 van de Wbb van toepassing is en dat de eigenaar en/of beheerder van de locaties, in dit geval de gemeente, op die grondslag als mogelijke overtreder kan worden aangeschreven.

5.4.    De Afdeling stelt verder vast dat de gemeente ten tijde van belang wist of redelijkerwijs had kunnen vermoeden dat de bodem door gebruikmaking van rubbergranulaat als “infill-materiaal” op de kunstgrasvelden op de locaties kan worden verontreinigd of aangetast. De Afdeling acht in dit verband niet doorslaggevend of de in het rubbergranulaat aanwezige stoffen al dan niet als schadelijk zouden moeten worden aangemerkt. Niet in geschil is immers dat het op de velden gebruikte rubbergranulaat verontreinigende, bodemvreemde stoffen bevat en dat wanneer dit op of in de bodem zou geraken de bodem zou worden verontreinigd of aangetast. Omdat de gemeente het materiaal niettemin gebruikt, en ook bij groot onderhoud in 2019 is blijven gebruiken, is op dit punt sprake van kennis of een vermoeden als bedoeld in artikel 13 van de Wbb.

5.5.1. In de uitspraak van 19 oktober 2022, ECLI:NL:RVS:2022:2944, heeft de Afdeling overwogen dat de zogenoemde opeenvolgende zorgplichtdocumenten (2009, 2014, 2017 en 2020) worden beschouwd als “stand der techniek” conform de meest recente inzichten, gebaseerd op (bodem)onderzoeken, in relatie tot het gebruik van rubbergranulaat op kunstgrasvelden. In wat de Stichting heeft aangevoerd ziet de Afdeling geen aanleiding om daar in dit geval anders over te oordelen. Daarnaast is niet gebleken dat het aanleggen en in stand houden van kunstgrasvelden op de locaties met gebruikmaking van rubbergranulaat als “infill-materiaal” niet mogelijk is zonder dat dit op voorhand zal leiden tot een zodanige aard en mate van verontreiniging of aantasting van de bodem, dat het aanleggen en in stand houden in dit geval op zichzelf in strijd is met de in artikel 13 van de Wbb neergelegde preventieve zorgplicht. Het voorgaande leidt naar het oordeel van de Afdeling tot de conclusie dat de gemeente aan de in artikel 13 van de Wbb neergelegde preventieve zorgplicht voldoet ingeval de ten tijde van de aanleg van de kunstgrasvelden op de locaties geldende zorgplichtdocumenten zijn nageleefd en nadien het zorgplichtdocument 2020 wordt toegepast. Dit brengt niet de noodzaak met zich mee de kunstgrasvelden en/of de drainagesystemen opnieuw aan te leggen. Er wordt dus niet pas aan de preventieve zorgplicht van artikel 13 van de Wbb voldaan als het toegepaste rubbergranulaat geheel en permanent wordt verwijderd.

(…)

5.6.    Daarnaast is de in artikel 13 van de Wbb vervatte zorgplicht erop gericht, indien daarvan sprake is, een verontreiniging of aantasting van de bodem te beperken en zoveel mogelijk ongedaan te maken. Er is immers sprake van een zogeheten dubbele zorgplicht: naast de preventieve zorgplicht bevat deze bepaling ook een repressieve zorgplicht. Daartoe is van belang of zich in dit geval een verontreiniging of aantasting van de bodem voordoet. (…).

5.6.2. De Afdeling stelt evenwel vast dat het bodemonderzoek van 20 mei 2021 zich heeft beperkt tot de vraag of uitloging van zink uit het op de kunstgrasvelden aanwezige rubbergranulaat heeft geleid tot een (water)bodemverontreiniging.

Het college heeft op dit punt verwezen naar het deskundigenbericht dat is uitgebracht in de zaak die heeft geleid tot de uitspraak van de Afdeling van 19 oktober 2022, ECLI:NL:RVS:2022:2944, over het gebruik van rubbergranulaat als “infill-materiaal” voor het kunstgrasveld 3 op sportpark D’n Haaikant aan de Jac. Van Vollenhovenstraat 304 te Tilburg bij voetbalvereniging ZIGO. Volgens dat deskundigenbericht kan zink op grond van de hoge concentratie in rubbergranulaat, de toxiciteit voor het ecosysteem en de uitloging worden gezien als een goede gidsparameter voor de verspreiding van verontreiniging uit het rubbergranulaat.

De Afdeling stelt vast dat het college heeft afgezien van het verrichten van bodemonderzoek naar verontreinigingen van andere stoffen dan zink, ondanks dat in de aangehaalde passage van het deskundigenbericht staat dat het gegeven dat zink een goede gidsparameter is niet betekent dat naast zink geen andere stoffen uit het rubbergranulaat de bodem kunnen verontreinigen. Verder constateert de Afdeling dat deze passage uit het deskundigenbericht in een andere context dan de repressieve zorgplicht van artikel 13 van de Wbb staat, namelijk naar aanleiding van de stelling dat in de zorgplichtdocumenten ten onrechte alleen wordt ingegaan op de parameter zink, terwijl uit onder meer rapporten van het RIVM volgt dat in granulaat een groot aantal verschillende stoffen aanwezig zijn. Anders dan het college kennelijk meent, gaat het bij de repressieve zorgplicht in artikel 13 van de Wbb erom dat de gemeente verplicht is indien zich een verontreiniging of aantasting van de bodem voordoet, die verontreiniging of aantasting en de directe gevolgen daarvan te beperken en zoveel mogelijk ongedaan te maken. Dat biedt geen ruimte om zich in het verrichte bodemonderzoek louter te concentreren op zink als zogenoemde gidsparameter, of te volstaan met het treffen van preventiemaatregelen. Daarbij betrekt de Afdeling dat de Stichting, gelet op de diverse door haar overgelegde stukken over de negatieve beïnvloeding van de bodem als gevolg van het gebruik van rubbergranulaat als “infill-materiaal” op kunstgrasvelden in den lande, aannemelijk heeft gemaakt dat er ook in de gevallen die nu in deze gemeente aan de orde zijn, een gerede kans op verontreiniging of aantasting van de bodem onder en rondom de velden bestaat, ook door andere stoffen dan alleen zink. Aldus heeft het college de stelling van de Stichting dat het college in het licht van de repressieve zorgplicht als opgenomen in artikel 13 van de Wbb ten onrechte alleen onderzoek heeft gedaan naar verontreinigingen van zink, onvoldoende weersproken. Gelet hierop heeft het college naar het oordeel van de Afdeling niet deugdelijk gemotiveerd waarom het niet (handhavend) heeft opgetreden in verband met de in artikel 13 van de Wbb neergelegde repressieve zorgplicht.

* ABRvS 23 augustus 2023, ECLI:NL:RVS:2023:3225: Awb, Wbb; handhaving, rubbergranulaat, kunstgrasvelden, afwijzing verzoek, bodemverontreiniging, preventieve en repressieve zorgplicht, infill-materiaal, zorgplichtdocumenten, bodemonderzoek, panaveld

7.6.1. Bij de velden op de locatie is, in opdracht van de gemeente, in mei/juni 2021 een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd door PJ Milieu B.V. De resultaten hiervan zijn neergelegd in het bodemrapport van 21 juni 2021. Hieruit volgt, resumerend, dat diverse parameters (waaronder olie en zink) in de bodemlagen van 0,0 tot 0,1 m-mv en 0,1 tot 0,3 m-mv licht verhoogd zijn aangetoond.

Het college heeft, gelet op de stukken en het verhandelde op de zitting, toegelicht dat uit het bodemrapport van 21 juni 2021 volgt dat er weliswaar bodemvreemde stoffen zijn aangetroffen, maar het onderzoek duidelijk maakt dat er geen significante verontreiniging is vastgesteld als gevolg van het toegepaste rubbergranulaat. Daarmee is volgens het college geen sprake van een overtreding door de gemeente van de repressieve zorgplicht van artikel 13 van de Wbb.

De Afdeling overweegt dat het college niet deugdelijk heeft gemotiveerd waarom het niet (handhavend) heeft opgetreden. Anders dan het college kennelijk meent, speelt bij artikel 13 van de Wbb geen rol of sprake is van een significante bodemverontreiniging. Indien zich een verontreiniging of aantasting van de bodem voordoet als gevolg van het gebruik van rubbergranulaat als “infill-materiaal” op de betreffende kunstgrasvelden, is de gemeente verplicht alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs kunnen worden gevergd teneinde die verontreiniging of aantasting en de directe gevolgen daarvan te beperken en zoveel mogelijk ongedaan te maken. Niet in geschil is dat op de locatie een (deels lichte) bodemverontreiniging is vastgesteld (mogelijk) als gevolg van het gebruik van rubbergranulaat als “infill-materiaal” op de velden.

* ABRvS 23 augustus 2023, ECLI:NL:RVS:2023:3222: Awb, Wnb; gedoogplicht, Schelde-estuarium, strekdammen, instandhoudingsdoelstellingen, bestuurlijk rechtsoordeel, burgerlijke rechter (Rb Noord-Holland 20/1115)

4.3.    De Afdeling stelt vast dat de vraag of de aanleg en het behoud van de twee strekdammen feitelijke handelingen zijn die nodig zijn gelet op de instandhoudingsdoelstellingen, niet in een andere procedure aan de bestuursrechter kan worden voorgelegd. In een vergunningprocedure is die vraag niet relevant omdat het daarin gaat over de effecten van een project op de natuurwaarden waarvoor een Natura 2000-gebied is aangewezen. Verder volgt uit artikel 7.2, tweede lid, van de Wnb dat de gedoogplicht van artikel 2.6 van de Wnb niet bestuursrechtelijk handhaafbaar is in gevallen waarin de minister het bevoegd gezag is. Het voorgaande betekent dat als de mededeling niet als bestuurlijk rechtsoordeel appellabel is, de vraag of de aanleg en het behoud van de strekdammen feitelijke handelingen zijn die nodig zijn gelet op de instandhoudingsdoelstellingen van het Natura 2000-gebied, die [appellant] gelet op artikel 2.6, derde lid, van de Wnb moet gedogen, niet aan de bestuursrechter kan worden voorgelegd. Dan rest voor [appellant] slechts de weg naar de burgerlijke rechter.

  1. De Afdeling komt tot het oordeel dat de mededeling in de brief van 20 december 2019 geen besluit is als bedoeld in artikel 1:3, eerste lid, van de Awb. De brief bevat wel een bestuurlijk rechtsoordeel, maar dat is geen besluit en in dit geval is van een uitzonderlijke situatie waarin een bestuurlijk rechtsoordeel, ondanks het ontbreken van rechtsgevolg, omwille van de rechtsbescherming met een besluit moet worden gelijkgesteld, geen sprake. Tegen de brief staat daarom geen beroep open bij de bestuursrechter. De rechtbank heeft dat niet onderkend en heeft zich ten onrechte bevoegd geacht kennis te nemen van het beroep.

* ABRvS 23 augustus 2023, ECLI:NL:RVS:2023:3213: Awb, Wabo; omgevingsvergunning, voormalige school, kamerverhuur, arbeidsmigranten, overlast, beleid, vooringenomenheid, vertrouwensbeginsel, draagvlak, tussenuitspraak bestuurlijke lus (Rb Zeeland­West­Brabant 22/306 en 21/3176)

8.7.    Het college had bij zijn belangenafweging moeten betrekken dat [appellant] er redelijkerwijs op kon en mocht vertrouwen dat het college de omgevingsvergunning alleen zou verlenen bij voldoende draagvlak en dat gerechtvaardigde vertrouwen moeten afwegen tegen andere belangen. Dat heeft het college niet gedaan. Het college heeft zich ook in het verweerschrift en op de zitting niet uitgelaten over de wijze waarop het rekening heeft gehouden met het opgewekte vertrouwen. Door dit achterwege te laten, heeft het college gehandeld in strijd met artikel 3:2 van de Awb. De rechtbank heeft dat niet onderkend.

De Afdeling benadrukt dat het hier een andere belangenafweging betreft dan die de Afdeling onder 6.1 heeft besproken. De Afdeling heeft daar geoordeeld dat de ruimtelijke afweging die het college heeft gemaakt niet onredelijk is. De afweging in het kader van het vertrouwensbeginsel is een andere afweging, namelijk de afweging van het belang van [appellant] bij honorering van het opgewekte vertrouwen tegen het algemeen belang en de belangen van derden zoals MAS Invest. Het is nu aan het college om deze afweging te maken.

* Rechtbank Oost-Brabant 10 augustus 2023, ECLI:NL:RBOBR:2023:3972: Awb, Wm; handhaving, varkensbedrijf, Activiteitenbesluit, hoofdluchtwasser en gekoppelde hulpwassers, één luchtsysteem, monitoring

4.1 Volgens eiseres is sprake van één luchtwassysteem met vier units en niet van vier afzonderlijke luchtwassystemen. Zij geeft ook aan dat niet duidelijk is welke overtredingen hebben plaatsgevonden en waarom nu eigenlijk per controle per last vier keer dwangsommen zijn verbeurd. Daarom kan het bestreden besluit niet in stand blijven. In ieder geval is onduidelijk of er nu overtredingen hebben plaatsgevonden.

4.2 Het college stelt dat sprake is van vier luchtwassystemen die gekoppeld zijn. Voor elk dierenverblijf, te weten stal 1, stal 2, stal 3 en stal 4, wordt afzonderlijk lucht via de luchtkanalen naar de bijbehorende drukkamer gezogen en vervolgens wordt de lucht door het luchtwassysteem geduwd en gewassen. Uit de wetsystematiek blijkt dat elk luchtwassysteem moet zijn voorzien van een monitoringsysteem.

4.3 Het maakt volgens de rechtbank voor de beoordeling van de rechtmatigheid van het bestreden besluit en het invorderingsbesluit wel uit hoe het bedrijf van eiseres moet worden beschouwd: als een bedrijf met vier stallen met één (gecombineerd) luchtwassysteem of als een bedrijf met vier stallen en vier luchtwassystemen. Het koppelen van stallen, zeker stallen waar hetzelfde type luchtwasser wordt gebruikt, komt steeds vaker voor. De rechtbank kijkt hier als volgt tegenaan.

4.4 De term ‘luchtwassysteem’ is niet gedefinieerd in het Activiteitenbesluit, de Activiteitenregeling, de Regeling ammoniak en veehouderij of de Wet ammoniak en veehouderij (Wav). Het Activiteitenbesluit bevat wel regels met betrekking tot luchtwassers.

In artikel 3.124 van het Activiteitenbesluit is bepaald dat als landbouwhuisdieren worden gehouden in een huisvestingssysteem dat is voorzien van een luchtwassysteem, dat luchtwassysteem moet voldoen aan bepaalde eisen. Die eisen staan in artikel 3.125 tot en met 3.126 van het Activiteitenbesluit. In artikel 3.125, vierde tot en met zesde lid, van het Activiteitenbesluit is bepaald dat het luchtwassysteem moet zijn voorzien van een elektronisch monitoringssysteem met bepaalde parameters. Als deze worden overschreden moeten maatregelen worden genomen. In artikel 3.99 van de Activiteitenregeling is de registratie van vijf parameters ieder uur verplicht gesteld waaronder de zuurgraad en de geleidbaarheid van het waswater, en het elektriciteitsverbruik van de waswaterpomp in kilowatt uur (kWh). Het waswaterdebiet is géén parameter, wel de spuiwaterproductie in kubieke meter.

4.5 De rechtbank stelt vast dat er in het Activiteitenbesluit een koppeling is gelegd tussen het luchtwassysteem en het huisvestingssysteem. De term ‘huisvestingssysteem’ is wel gedefinieerd, onder andere in artikel 1 van de Wet ammoniak en veehouderij (Wav) als “gedeelte van een dierenverblijf, waarin dieren van één diercategorie op dezelfde wijze worden gehouden”. Dit ziet de rechtbank als een belangrijke aanwijzing voor het oordeel dat het gaat om afzonderlijke luchtwassystemen en niet, zoals eiseres stelt, om één systeem. Er zijn in deze zaak vijf dierenverblijven (waarvan twee dierenverblijven in één stal) dus vijf (identieke) huisvestingssystemen. Dit is ook zo aangegeven in de geldende omgevingsvergunning. Een tweede aanwijzing is gelegen in het bedrijf zelf. Iedere stal heeft een drukkamer en een luchtwasser: een plek waar de verontreinigde stallucht langs pakketten wordt geleid waar waswater over en door stroomt. Ook dat duidt op een luchtwassysteem per stal. In totaal is sprake van vier luchtwassystemen. De aanwezigheid van één waswatervoorziening leidt niet tot het oordeel dat er ook maar één luchtwassysteem is voor vier stallen gezamenlijk. De omstandigheid dat de belangrijkste monitoring en registratie plaatsvindt in één wasser en niet in alle vier de luchtwassystemen, is een keuze van de ondernemer. Deze keuze is niet in lijn met de hiervoor gegeven uitleg van het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling. Eigenlijk moet de monitoring en registratie op vier afzonderlijke luchtwassystemen plaatsvinden. Dit is echter geen onderdeel van de lasten onder dwangsom. Hoewel de rechtbank niet kan uitsluiten dat het veel efficiënter is om maar op één plek te monitoren en registreren, is daar ook het risico aan verbonden dat een hulp-luchtwassysteem niet naar behoren functioneert, terwijl niet wordt geregistreerd dat een van de parameters wordt overschreden. Als één van de luchtwassystemen bijvoorbeeld uitvalt en geen electriciteit of waswater verbruikt, hoeft dat niet per se te leiden tot overschrijding van de parameters van het geheel aan luchtwassystemen. Ook valt niet uit te sluiten dat het laagdebietalarm uit artikel 3.99, derde lid, van de Activiteitenregeling niet afgaat bij een storing in een hulpluchtwassysteem als alleen het debiet van de gecombineerde systemen wordt gecontroleerd. Dat kan tot gevolg hebben dat niet onmiddellijk maatregelen kunnen worden getroffen. Dat kan leiden tot forse milieugevolgen. De voordelen van een dergelijke efficiencymaatregel wegen niet op tegen de mogelijke risico’s. Bovendien vereist het mogelijk maken van een dergelijke aanpassing volgens de rechtbank ook aanpassingen van de regels in het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling.

 

# = betrokkenheid STAB

= (nog) niet gepubliceerd