Weekoverzicht uitspraken omgevingsrecht

* ABRvS 30 augustus 2023, ECLI:NL:RVS:2023:3302 : Awb, Mbw; vaststellingsbesluit, winning gas, veiligheid, aardbevingen, monitoring, productielocaties, afbouwen/sluiting, waakvlamniveau
* ABRvS 30 augustus 2023, ECLI:NL:RVS:2023:3303: Awb, Wro; bpl, woningen, gebruik als tweede woning, motivering, tussenuitspraak
* ABRvS 30 augustus 2023, ECLI:NL:RVS:2023:3289: Awb, Wro; bpl, woonzorgcentrum, behoefte/Bro, parkeren, verkeer
* ABRvS 30 augustus 2023, ECLI:NL:RVS:2023:3316: Awb, Wro; bpl, woningen, verkeer, CROW, parkeren, KRW/watertoets/Waterwet
* ABRvS 30 augustus 2023, ECLI:NL:RVS:2023:3319: Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken bpl, aanbouw/dakopbouw en kelder, privaatrechtelijke belemmering, constructieve veiligheid, Bouwbesluit (Rb Noord-Holland 21/989)
# ABRvS 30 augustus 2023, ECLI:NL:RVS:2023:3295: Awb, Waterwet; projectplan, aanpassing beeksysteem, peil (Rb Limburg 21/1062)
* ABRvS 30 augustus 2023, ECLI:NL:RVS:2023:3318: Awb, Wabo; tijdelijke omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken bpl, zonnepark (Rb Overijssel 21/257)
* ABRvS 30 augustus 2023, ECLI:NL:RVS:2023:3288: Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor bouwen, supermarkt, strijd met bpl, afweging/bijzondere omstandigheden, nadere motivering/rechtsgevolgen (Rb Midden-Nederland 21/3029)
* ABRvS 30 augustus 2023, ECLI:NL:RVS:2023:3290: Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor bouwen, vergroten woning, welstand (Rb Noord-Holland 20/4654)
* ABRvS 30 augustus 2023, ECLI:NL:RVS:2023:3313: Awb, Wro; afwijzing aanvraag om bpl vast te stellen, woning
* ABRvS 30 augustus 2023, ECLI:NL:RVS:2023:3311: Awb, Wgh; HGW, woning, spoorweglawaai, relativiteit
* ABRvS 30 augustus 2023, ECLI:NL:RVS:2023:3310: Awb, Wro; bpl, woning
* ABRvS 30 augustus 2023, ECLI:NL:RVS:2023:3308: Awb, Wro; afwijzing aanvraag om bpl vast te stellen, overeenkomst college
* ABRvS 30 augustus 2023, ECLI:NL:RVS:2023:3320: Awb, Wro; bpl, dorpskern, school en appartementen, kerk/monumentale waarden, wijzigingsbevoegdheid, bomen/BEA, parkeren, geluid, tussenuitspraak
* ABRvS 30 augustus 2023, ECLI:NL:RVS:2023:3305: Awb, Wro, Wgh; bpl/HGW; stadsgebied, stedelijke ontwikkeling/Bro, provinciale omgevingsverordening, verkeer, parkeren, luchtkwaliteit/cruiseschepen, bezonning, wind/NEN 8100, zelf in de zaak voorzien
* ABRvS 30 augustus 2023, ECLI:NL:RVS:2023:3329: Awb, Wro; bpl, textielbedrijf, milieucategorie
* ABRvS 30 augustus 2023, ECLI:NL:RVS:2023:3304 : Awb, Wro; bpl, ruimte-voor-ruimte-woningen, provinciale omgevingsverordening, omgevingsvisie, besluit/digitale versie
* ABRvS 30 augustus 2023, ECLI:NL:RVS:2023:3300: Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor verbouwen pand, kamerverhuur, Bouwbesluit, brandveiligheid, parkeren, heroverweging/rechtstreekse aanspraak/RIP/rechtszekerheid (Rb Oost-Brabant 20/908)
* ABRvS 30 augustus 2023, ECLI:NL:RVS:2023:3312: Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor bouwen en aanleggen in- en uitweg, supermarkt, parkeerplaatsen voor fietsen, Wnb/relativiteit, Bouwbesluit/relativiteit/correctie (Rb Den Haag 20/1185)
* ABRvS 30 augustus 2023, ECLI:NL:RVS:2023:3315: Awb, Wro; bpl, woningen, voorwaardelijke verplichting, bouwpeil, waterhuishoudkundige voorzieningen, waterberging, einduitspraak na eerdere tussenuitspraak, zelf in de zaak voorzien
# ABRvS 30 augustus 2023, ECLI:NL:RVS:2023:3328: Awb, Wabo; omgevingsvergunning milieu, uitbreiding energiecentrale met biomassacentrale, m.e.r.-plicht/richtlijn, aanmeldnotitie,  begrip afvalstoffen, houtpellets/NEN-EN-ISO 17225-2, bijproduct, eind-afvalfase (Rb Noord-Holland 19/4813, 19/4816 en 19/4925)
* ABRvS 30 augustus 2023, ECLI:NL:RVS:2023:3325: Awb, Wro; bpl, bedrijventerrein, evenementen, motivering, einduitspraak na eerdere tussenuitspraak
* ABRvS 30 augustus 2023, ECLI:NL:RVS:2023:3324: Awb, Wro; bpl, cultuurhistorie, steenfabriek, karakteristieke waarden, constructieve veiligheid/NEN 8700, einduitspraak na eerdere tussenuitspraak
* ABRvS 30 augustus 2023, ECLI:NL:RVS:2023:3309: Awb, Wro; bpl buitengebied, reparatie, persoonsgebonden overgangsrecht, motivering
* ABRvS 30 augustus 2023, ECLI:NL:RVS:2023:3327: Awb, Wro; bpl, centrumgebied, foodmarkt/niet gedefinieerd, supermarkt, Ladder/Bro, relativiteit, leegstand, provinciale omgevingsverordening, beleidskader, structuurvisie, Dienstenrichtlijn, verkeer, parkeren, tussenuitspraak
* ABRvS 30 augustus 2023, ECLI:NL:RVS:2023:3294: Awb, Wabo, Gmw; handhaving, dwangsom, invordering, verwijderen container en bouwwerken, hout/multiplex, bouwkundige constructie, strijd met bpl (Rb Oost-Brabant 18/2971, 18/3177, 19/467 en 19/40)
* ABRvS 30 augustus 2023, ECLI:NL:RVS:2023:3292: Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken bpl, ecoduct, Wnb/natuurtoestemming, werkzaamheden voor aanleg, depositie/significante gevolgen, bodemdaling/zoutcavernes (Rb Overijssel 19/1245 en 19/1321)
* College van Beroep voor het bedrijfsleven 29 augustus 2023, ECLI:NL:CBB:2023:457: Awb, Wet dieren, Transportverordening; handhaving, boete, welzijn dieren, te veel kuikens in containerlades (Rb Rotterdam 26 februari 2021, ECLI:NL:RBROT:2021:1461)
* ABRvS 29 augustus 2023, ECLI:NL:RVS:2023:3267: Awb, Wro; verzoek om opheffing vovo, bpl, geluidsbelasting woning, cumulatie van geluid, binnenniveau, passagegeluid van trams op stalen brug, tonaal geluid/maximale niveaus
* Rechtbank Noord-Holland 29 augustus 2023, ECLI:NL:RBNHO:2023:8443: Awb, Gmw; vovo, exploitatievergunningen horeca voor 24 uur, pilot vrije openingstijden, overlast ervaren door omwonenden, belangenafweging, motivering
* Rechtbank Overijssel 25 augustus 2023, ECLI:NL:RBOVE:2023:3429: Awb; verzoek om intrekking dwangsommen, invordering, kampeermiddelen, bouwwerken, geen bijzondere omstandigheden
* Rechtbank Gelderland 25 augustus 2023, ECLI:NL:RBGEL:2023:4846: Awb, Wnb; vovo, stillegging werkzaamheden bedrijventerrein, dassenburcht, nader onderzoek deskundige
* Rechtbank Noord-Nederland 25 augustus 2023, ECLI:NL:RBNNE:2023:3566: Awb, Gmw; vovo, evenementenvergunning, plaats dansvloer
* ABRvS 24 augustus 2023, ECLI:NL:RVS:2023:3194: Awb, Wro; vovo, bpl, woningen, bedrijfsactiviteiten, milieucategorie
* Rechtbank Noord-Nederland 21 augustus 2023, ECLI:NL:RBNNE:2023:3546: Awb, TwG, BW; mijnbouwschade, waardedaling, afwijken regeling, geen bijzondere omstandigheden
* Rechtbank Zeeland-West-Brabant 18 augustus 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:5880: Awb, Wabo, Gmw; handhaving, dwangsom, gebruik van woning in strijd met bpl, overtreder, motivering
* Rechtbank Zeeland-West-Brabant 18 augustus 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:5874: Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken bpl, mast voor mobiele telecommunicatie, gezondheid, blootstelling aan elektromagnetische velden, GR
* Rechtbank Oost-Brabant 17 augustus 2023, ECLI:NL:RBOBR:2023:4045: Awb, Wabo; omgevingsvergunning milieu voor veehouderij, dierbezetting, mestscheider, niet in strijd met bpl, geen vergunning voor afwijken bpl nodig, bouwvergunningvrij
* Rechtbank Oost-Brabant 17 augustus 2023, ECLI:NL:RBOBR:2023:4043: Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken bpl, zendmast, welstand, EVRM, evenredigheid, motivering, tussenuitspraak
* Rechtbank Zeeland-West-Brabant 17 augustus 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:5761: Awb, Waterwet; projectplan/herziening peilbesluit, Chw, natuurontwikkeling, bedrijfsactiviteiten, peil deelgebied
* Rechtbank Rotterdam 17 augustus 2023, ECLI:NL:RBROT:2023:7272 en Rechtbank Rotterdam 17 augustus 2023, ECLI:NL:RBROT:2023:7271: Awb, Wet dieren; handhaving, boete, pluimvee, vangstletsel, beladingsnorm
* Rechtbank Rotterdam 17 augustus 2023, ECLI:NL:RBROT:2023:7273 en Rechtbank Rotterdam 17 augustus 2023, ECLI:NL:RBROT:2023:7275: Awb, Wet dieren; handhaving, boetes, overtredingen, slachthuizen, cameratoezicht
* Rechtbank Zeeland-West-Brabant 16 augustus 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:5765: Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor bouwen, uitvoeren werk en afwijken bpl, opslagboxen, stikstof, relativiteit
* Rechtbank Limburg 10 augustus 2023, ECLI:NL:RBLIM:2023:4986: Awb, Wabo; vovo/ordemaatregel, omgevingsvergunning voor bouwen, afwijken bpl en wijzigen monument, verordening monumentenzorg/advies, belangenafweging, motivering
* Rechtbank Limburg 2 augustus 2023, ECLI:NL:RBLIM:2023:4576: Awb, Wabo; vovo en kortsluiten, omgevingsvergunning voor afwijken bpl, kiss and ride pad hotel, gemeentelijke verordening, beleidsregel, verkeersberekening, uitgangspunten, motivering
* Rechtbank Limburg 28 juli 2023, ECLI:NL:RBLIM:2023:4520: Awb, Wabo; vovo, omgevingsvergunning voor bouwen, bijgebouw, geen spoedeisend belang
* Rechtbank Midden-Nederland 26 juli 2023, ECLI:NL:RBMNE:2023:4007: Awb, Wabo, Gmw; vovo, sluiting pand, strijd met Bouwbesluit, brandveiligheid
* Rechtbank Noord-Nederland 27 juni 2023, ECLI:NL:RBNNE:2023:3547: Awb, TwG, BW; mijnbouwschade, fysieke schade, geen bijzonder kwetsbaar object
* Rechtbank Noord-Nederland 27 juni 2023, ECLI:NL:RBNNE:2023:3548: Awb, TwG, BW; mijnbouwschade, waardedaling, WOZ-waarde
* Rechtbank Midden-Nederland 24 maart 2023, ECLI:NL:RBMNE:2023:4093: Awb; herroeping en weigering van een van rechtswege verleende omgevingsvergunning, vertrouwens- en evenredigheidsbeginsel

# = betrokkenheid STAB

!  = (nog) niet gepubliceerd

* ABRvS 30 augustus 2023, ECLI:NL:RVS:2023:3312: Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor bouwen en aanleggen in- en uitweg, supermarkt, parkeerplaatsen voor fietsen, Wnb/relativiteit, Bouwbesluit/relativiteit/correctie (Rb Den Haag 20/1185)
10.1.  In de uitspraak van 16 maart 2016, onder 18.1, ECLI:NL:RVS:2016:732, heeft de Afdeling een correctie op de toepassing van artikel 8:69a van de Awb aanvaard. Die correctie houdt in dat de schending van een norm die niet de bescherming beoogt van de belangen van een belanghebbende, en die op zichzelf genomen dus niet tot vernietiging zou kunnen leiden, kan bijdragen tot het oordeel dat het vertrouwensbeginsel of gelijkheidsbeginsel is geschonden. In de conclusie van de staatsraad advocaat-generaal van 2 december 2015, ECLI:NL:RVS:2015:3680, die de Afdeling volgens voormelde uitspraak deelt, is vermeld dat voor een succesvol beroep op het gelijkheidsbeginsel nodig is dat een bedrijf daadwerkelijk is benadeeld doordat aan dat bedrijf, in een situatie die wat betreft de geldende wettelijke voorschriften en de feiten voldoende vergelijkbaar is, verplichtingen zijn opgelegd waaraan zijn concurrent als gevolg van de schending van de betrokken norm niet hoeft te voldoen.

10.2.  De Afdeling zal daarom hierna nagaan of vanwege het beroep van Diahome op het gelijkheidsbeginsel aanleiding bestaat om over te gaan tot een correctie op de toepassing van het relativiteitsvereiste. Naar het oordeel van de Afdeling bestaat in dit geval geen aanleiding voor een dergelijke correctie. Daarbij betrekt de Afdeling dat op de zitting is komen vast te staan dat bij de verlening van de vergunningen voor de nieuwbouw van het naastgelegen gebouw van Diahome in 2005 niet is getoetst aan het Bouwbesluit 2012 en geen sprake is van wettelijke voorschriften die voldoende vergelijkbaar zijn. Alleen al daarom is geen sprake van gelijke gevallen. Dit betekent dat de rechtbank terecht de beroepsgrond over het Bouwbesluit 2012, voor zover deze grond ziet op vluchtroutes en loopafstanden, niet heeft besproken.

# ABRvS 30 augustus 2023, ECLI:NL:RVS:2023:3328: Awb, Wabo; omgevingsvergunning milieu, uitbreiding energiecentrale met biomassacentrale, m.e.r.-plicht/richtlijn, aanmeldnotitie,  begrip afvalstoffen, houtpellets/NEN-EN-ISO 17225-2, bijproduct, eind-afvalfase (Rb Noord-Holland 19/4813, 19/4816 en 19/4925)
12.3.  MOB betoogt dan ook terecht dat de rechtbank ten onrechte heeft geoordeeld dat geen sprake is van een afvalverbrandingsinstallatie als is bedoeld in categorie 18.4 van onderdeel C van de bijlage bij het Besluit mer, reeds omdat de houtpellets op grond van het bepaalde in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder f, van de Kaderrichtlijn afvalstoffen zijn uitgezonderd van de werkingssfeer van die richtlijn. De Afdeling laat beantwoording van de vraag achterwege of in dit geval wordt voldaan aan die bepaling van de Kaderrichtlijn afvalstoffen, omdat dat voor dit geschil niet relevant is.

Het betoog slaagt.
(……)
6.3.  Gelet op artikel 6, eerste lid, van de Kaderrichtlijn afvalstoffen, zijn sommige specifieke afvalstoffen niet langer een afvalstof, wanneer zij een behandeling voor nuttige toepassing hebben ondergaan en aan specifieke, op communautair of nationaal niveau op te stellen, criteria voldoen. In het artikel zijn de voorwaarden opgesomd waaronder deze criteria moeten worden opgesteld. Op basis van alleen de criteria van artikel 6, eerste lid, van de Kaderrichtlijn afvalstoffen kan dus niet rechtstreeks worden vastgesteld of de houtpellets niet langer als afvalstof zijn te beschouwen (arrest van het Hof van 24 oktober 2019, Prato Nevoso Termo Energy Srl, ECLI:EU:C:2019:898, punt 37). Met betrekking tot de houtpellets zijn door de Uniewetgever en door de lidstaat Nederland op grond van artikel 6, tweede lid, respectievelijk derde lid, van de Kaderrichtlijn afvalstoffen geen criteria opgesteld conform artikel 6, eerste lid. Bij het ontbreken van zulke voorwaarden kan een lidstaat op grond van het vierde lid onder voorwaarden per geval besluiten of een bepaalde afvalstof niet langer een afvalstof is, omdat zij de einde-afvalfase heeft bereikt. Zo’n besluit is ten aanzien van de houtpellets niet genomen. Het college en Vattenfall kunnen daarom niet worden gevolgd in hun betoog dat sprake is van een einde-afvalfase als is bedoeld in artikel 6 van de Kaderrichtlijn afvalstoffen.

Conclusie en slotoverwegingen

  1. Gelet op wat hiervoor is overwogen, heeft het college op basis van de informatie die Vattenfall heeft verstrekt over de houtpellets en de houtresten waarvan deze zijn gemaakt, niet kunnen uitsluiten dat sprake is van een afvalstof. Daarom had het college er bij de beoordeling of een milieueffectrapport opgesteld moest worden van uit moeten gaan dat de houtpellets als een afvalstof moeten worden beschouwd, en dat de biomassacentrale dus een installatie is die is bestemd voor de verbranding van niet-gevaarlijke afvalstoffen als bedoeld in categorie 18.4, onderdeel C, van de bijlage bij het Besluit mer. Aangezien de capaciteit van de installatie meer dan 100 ton per dag is, volgt uit het onder 10 tot en met 10.4 weergegeven wettelijk kader dat Vattenfall bij de aanvraag een milieueffectrapport had moeten overleggen.

Omdat Vattenfall geen milieueffectrapport heeft overgelegd, had het college op grond van het bepaalde in artikel 7.28, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wm de aanvraag, voor zover deze ziet op de aangevraagde activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo, buiten behandeling moeten laten. Gelet op de onlosmakelijke samenhang met de aangevraagde activiteiten onder artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder a en c, van de Wabo, had de aanvraag ook in zoverre buiten behandeling moeten blijven. Het besluit van het college van 9 september 2019 tot verlening van de omgevingsvergunning is hiermee in strijd. De rechtbank heeft dit niet onderkend.

Het betoog slaagt.

* Rechtbank Oost-Brabant 17 augustus 2023, ECLI:NL:RBOBR:2023:4045: Awb, Wabo; omgevingsvergunning milieu voor veehouderij, dierbezetting, mestscheider, niet in strijd met bpl, geen vergunning voor afwijken bpl nodig, bouwvergunningvrij
6.5     Het voorgaande betekent dat het Harmonisatieplan het bestemmingsplan “Buitengebied” uitsluitend vervangt voor de onderwerpen die in het Harmonisatieplan zijn geregeld. Artikel 8 van het Harmonisatieplan bevat onder meer regels voor het gebruik van agrarische bebouwing voor nevenfuncties. Die regels treden in de plaats van de regels voor het gebruik van agrarische bebouwing voor nevenfuncties in het bestemmingsplan “Buitengebied”. De stelling van eisers dat artikel 8 alleen betrekking heeft op bouwmogelijkheden binnen bestaande agrarische bouwblokken, doet hieraan niet af. Volgens de aanhef van artikel 8 ziet dit artikel uitsluitend op de bouwmogelijkheden binnen agrarische bouwblokken en voorziet het niet in een wijziging of verruiming van de vestigingsmogelijkheden van het type agrarische bedrijf. De onderdelen 8.1, aanhef en onder c, 8.4, 8.6 en 8.10 bevatten echter gedetailleerde gebruiksregels. Gelet daarop kan de planwetgever in redelijkheid niet hebben bedoeld dat artikel 8 geen betrekking heeft op gebruik.

6.6      Op grond van artikel 8.10, onder a, van de regels van het Harmonisatieplan is een toename van de gebruiksoppervlakte voor mestbewerking verboden. Op grond van artikel 8.10, onder b, aanhef en onder a, geldt dit verbod niet voor de bewerking van ter plaatse geproduceerde mest binnen een bouwvlak voor een veehouderij. Dit artikelonderdeel bepaalt verder dat de bewerking van ter plaatse geproduceerde mest deel uitmaakt van de agrarische bedrijfsvoering. Met de beoogde mestscheider wordt alleen mest van eigen koeien verwerkt. Het gaat dus om de bewerking van ter plaatse geproduceerde mest. Gelet op artikel 8.10, onder b, aanhef en onder a, maakt dit gebruik deel uit van de agrarische bedrijfsvoering. Het in gebruik nemen van de mestscheider is dan ook niet in strijd met de bestemming “Agrarisch met waarden”. Er is dus geen omgevingsvergunning voor afwijking van het bestemmingsplan nodig voor het gebruik van de mestscheider.

De beroepsgrond slaagt niet.
(……)
7.2     Op grond van artikel 2.3, eerste lid, van het Bor is geen omgevingsvergunning voor bouwen vereist voor de categorieën van gevallen in artikel 3, in samenhang met artikel 5 van bijlage II. Op grond van artikel 3, zesde lid, aanhef en onder b, van bijlage II is een omgevingsvergunning voor bouwen niet vereist, indien de activiteit betrekking heeft op een bouwwerk, geen gebouw zijnde, in achtererfgebied ten behoeve van agrarische bedrijfsvoering, voor zover het betreft een ander bouwwerk niet hoger dan 2 meter.

7.3 Tussen partijen is in geschil of de mestscheider zal worden gebruikt ten behoeve van de agrarische bedrijfsvoering. Artikel 1 van bijlage II bij het Bor geeft geen omschrijving van het begrip “agrarische bedrijfsvoering”. Dit betekent dat het spraakgebruik bepalend is. De mestscheider wordt alleen gebruikt om drijfmest van de eigen koeien te scheiden. De dikke fractie wordt direct in de ligboxen gestrooid. De dunne fractie wordt opgeslagen in de mestkelders en in het mestseizoen uitgereden op de eigen gronden van vergunninghoudster. Gelet hierop zal de mestscheider naar het oordeel van de rechtbank worden gebruikt ten behoeve van de reguliere agrarische bedrijfsvoering door vergunninghoudster.

De beroepsgrond slaagt niet.

* Rechtbank Oost-Brabant 17 augustus 2023, ECLI:NL:RBOBR:2023:4043: Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken bpl, zendmast, welstand, EVRM, evenredigheid, motivering, tussenuitspraak
5.7     De derde-partij heeft op zitting benadrukt dat hij de mast niet permanent tot een hoogte van 21,5 meter uittrekt. Hij pleegt slechts in de avonduren en nachtelijke uren te zenden en dan wordt de mast uitgetrokken. Het gebeurt ook niet iedere dag maar incidenteel. Dit is het college bekend want het staat ook in een overweging ten overvloede in het bestreden besluit. Volgens de rechtbank heeft het college hier een kans laten liggen. In het kader van de beoordeling van de evenredigheid van de mast voor omwonenden had het college ook moeten bezien of het echt noodzakelijk is om de mast permanent uit te trekken tot de maximale hoogte. Dat lijkt niet zo te zijn, gelet op de uitlatingen van de derde-partij. Volgens de rechtbank had het voor de hand gelegen om het maximale gebruik van de mast door middel van voorschriften te beperken. Deze voorschriften moeten enerzijds de derde-partij de nodige flexibiliteit geven om uit te zenden en aansluiten bij zijn behoefte. Anderzijds kunnen voorschriften de omwonenden beschermen en de zekerheid bieden dat zij niet doorlopend tegen een uitgetrokken mast moeten aankijken. Op deze weg kan een evenwicht worden bereikt tussen de behoefte van de derde-partij om zijn hobby uit te oefenen en de behoefte van eiser aan een goede leefomgeving. Idealiter komen de beperkingen tot stand na een goed gesprek tussen eiser en andere omwonenden en de derde-partij in bijzijn van en onder begeleiding van het college. Ter inspiratie voor voorschriften wijst de rechtbank partijen op de uitspraak van de rechtbank Zeeland-West-Brabant van 22 februari 20222 Hieraan zouden eventueel makkelijk handhaafbare gebruikstijden kunnen worden verbonden.

* Rechtbank Midden-Nederland 24 maart 2023, ECLI:NL:RBMNE:2023:4093: Awb; herroeping en weigering van een van rechtswege verleende omgevingsvergunning, vertrouwens- en evenredigheidsbeginsel
6.     Eiser wijst er daarnaast op dat het bevoegd gezag, nadat de van rechtswege verleende vergunning bekend is gemaakt en in werking is getreden, deze alleen kan intrekken indien sprake is van ernstige nadelige gevolgen voor de fysieke leefomgeving. Volgens eiser zijn er geen ernstige nadelige gevolgen voor de leefomgeving en kan de verleende omgevingsvergunning niet worden ingetrokken.

  1. De rechtbank overweegt dat het college geen gebruik heeft gemaakt van deze specifieke intrekkingsbevoegdheid. Het college heeft de van rechtswege verleende vergunning naar aanleiding van de ingediende bezwaarschriften volledig heroverwogen. Dit moet het college doen op grond van artikel 7:11, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht. Het college heeft gelet daarop de bouwplannen terecht alsnog getoetst aan de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht opgenomen weigeringsgronden. Het college heeft daarbij ook beoordeeld of het bereid is om een omgevingsvergunning te verlenen voor het afwijken van het bestemmingsplan. Het college was hiertoe niet bereid omdat de bouwplannen in strijd zijn met een goede ruimtelijke ordening.
  2. Eiser stelt dat het college na afloop van de beslistermijn van de reguliere procedure alsnog op de aanvraag om een omgevingsvergunning heeft beslist, terwijl het college daartoe niet bevoegd was. Eiser wijst er ook op dat het enige ontvankelijke bezwaar dat is binnengekomen, was gericht tegen de overkapping naast het pad. Deze overkapping is volgens eiser niet gerealiseerd. Verder is er geen bezwaar ingediend tegen wat wel is gerealiseerd.
  3. Deze beroepsgronden slagen niet. De rechtbank overweegt dat het college niet na afloop van de beslistermijn alsnog op de aanvraag om een omgevingsvergunning heeft beslist. Zoals de rechtbank na rechtsoverweging 7 heeft overwogen heeft het college naar aanleiding van de ingediende bezwaarschriften het besluit volledig heroverwogen en de omgevingsvergunning alsnog geweigerd. De rechtbank wijst er daarnaast nog op dat een vergunning van rechtswege inhoudt dat er nog geen inhoudelijke toets heeft plaatsgevonden van de aanvraag. Als iemand een vergunning van rechtswege krijgt, kan dat dus betekenen dat die persoon een vergunning krijgt, waar hij eigenlijk helemaal geen recht op zou hebben als de aanvraag inhoudelijk beoordeeld zou zijn. In bezwaar kan het dan zo zijn dat de vergunning alsnog geweigerd wordt.

    Samenvattingen van jurisprudentie op STAB-site

Op de website van STAB wordt recente jurisprudentie ook samengevat.
De volgende uitspraken zijn deze week nieuw geplaatst:

ABRvS 2 augustus 2023 weigering omgevingsvergunning, Dienstenrichtlijn, verbod aanbieden ‘recreatieve verhuur’, ‘eis’ in de zin van de Dienstenrichtlijn.
Rb Gelderland 4 augustus 2023 weigering intrekking omgevingsvergunning windturbinepark, omgevingsvergunning is geen ‘plan’ of ‘programma’ als bedoeld in de SMB-richtlijn.
ABRvS 2 augustus 2023 bestemmingsplan, Dienstenrichtlijn, vereiste van evenredigheid.

STAB verzorgt de jurisprudentie voor STAB OGR updates

Jelle van de Poel, adviseur bij STAB, schreef een annotatie bij het arrest in kort geding van het hof Arnhem‑Leeuwarden van 10 juli 2023 (ECLI:NL:GHARL:2023:6083). In dit arrest vernietigt het hof het vonnis van de rechtbank Noord-Nederland, waarin een lelieteler was verboden om gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken. In de noot wordt een vergelijking gemaakt tussen de ruimte die het hof (de burgerlijke rechter) ziet voor toepassing van het voorzorgsbeginsel en de ruimte die de bestuursrechter daarvoor ziet.

 

# = betrokkenheid STAB

= (nog) niet gepubliceerd