Weekoverzicht uitspraken omgevingsrecht

* ABRvS 27 september 2023, ECLI:NL:RVS:2023:3617: Awb, TwG; prejudiciële beslissing n.a.v.  vragen van Rb Noord-Nederland aan Afdeling, intrekking schadevergoeding door gaswinning door IMG, bevoegdheid/rechtstoestand (Rb Noord-Nederland 22/2463T)
* ABRvS 27 september 2023, ECLI:NL:RVS:2023:3613 en ABRvS 27 september 2023, ECLI:NL:RVS:2023:3612: Awb, Wro; planschade, drempel normaal maatschappelijk risico, motivering, zelf in de zaak voorzien (Rb Oost-Brabant 21/1675)
* ABRvS 27 september 2023, ECLI:NL:RVS:2023:3621: Awb; verzoek om herziening uitspraak, handhaving, dwangsom, niet-recreatieve gebruik van recreatiewoningen, geen feiten of omstandigheden die grond voor herziening vormen
* ABRvS 27 september 2023, ECLI:NL:RVS:2023:3618: Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor afwijken bpl, gebruik van gronden en maken uitweg, racecircuit, wegenverordening, geen groot maatschappelijk belang voor overige evenementendagen, verkeersveiligheid, CROW (Rb Noord-Holland 20/2194)
* ABRvS 27 september 2023, ECLI:NL:RVS:2023:3615: Awb, Wro; bpl, camping , provinciale omgevingsverordening
* ABRvS 27 september 2023, ECLI:NL:RVS:2023:3628: Awb, Hvw; omzettingsvergunning voor kamerverhuur, verordening, woningen op industrieterrein, geen overgangsrecht, strijd met bpl (Rb Zeeland-West-Brabant 21/2365)
* ABRvS 27 september 2023, ECLI:NL:RVS:2023:3614: Awb, Wro, Wabo; bpl/omgevingsvergunning voor bouwen, supermarkten en appartementen met inritten/uitwegen, behoefte en leegstand, provinciaal omgevingsplan, parkeren, CROW, motivering
* ABRvS 27 september 2023, ECLI:NL:RVS:2023:3623: Awb; nadeelcompensatie, bakkerij, omzetderving, (weg)werkzaamheden, causaal verband, omzetontwikkeling, referentiejaar, inschakeling andere deskundige (Rb Overijssel 19/444)
* ABRvS 27 september 2023, ECLI:NL:RVS:2023:3630: Awb, Wro; bpl, woningen, woontoren, bouwhoogte, motivering, woon- en leefklimaat, wind/NEN 8100/normstelling, bezonning, bodem
* ABRvS 27 september 2023, ECLI:NL:RVS:2023:3626: Awb, Wro; bpl-en, industriegebied en geluidzonering, participatie, woon- en leefklimaat, VNG-brochure
* ABRvS 27 september 2023, ECLI:NL:RVS:2023:3629: Awb, Wro; bpl, appartementen voor senioren, Ladder/Bro, provinciale omgevingsverordening, NNN, cultuurhistorische waarden, Natura 2000/relativiteit, parkeren, stemgeluid
* ABRvS 27 september 2023, ECLI:NL:RVS:2023:3622: Awb, Wro; bpl, woning, zichtlijn, lint, parkeren, verkeer, kleinschalige beroepen- en bedrijven-aan-huis, motivering, tussenuitspraak
* ABRvS 27 september 2023, ECLI:NL:RVS:2023:3611: Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken bpl, woning, balustrade/uitbreiding hoofdgebouw (Rb Gelderland 21/1823 en 21/2928)
* ABRvS 27 september 2023, ECLI:NL:RVS:2023:3625: Awb, Wabo, Gmw; handhaving, dwangsom, invordering, staken verhuur woning, strijd met bpl, bewijslast, motivering (Rb Midden-Nederland 20/3889 en 21/2635)
* ABRvS 27 september 2023, ECLI:NL:RVS:2023:3627: Awb; invordering dwangsommen, gebruik bebouwing op perceel als woning, geen verjaring, geen uitzonderlijk geval (Rb Midden-Nederland 21/2399 en 21/1558)
* ABRvS 27 september 2023, ECLI:NL:RVS:2023:3616: Awb, Wro; bpl, recreatiewoningen, marktbehoefte, stikstof, AERIUS, Natura 2000-gebied
* ABRvS 27 september 2023, ECLI:NL:RVS:2023:3624: Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken bpl, zonnepark, vvgb, beleidsvisie, nutsvoorziening/Van Dale, provinciale verordening, zonneladder, motivering, Wnb/quick scan (Rb Zeeland-West-Brabant 21/194, 21/195, 21/3970
* ABRvS 27 september 2023, ECLI:NL:RVS:2023:3610: Awb, Wro; bpl, woningen, geen verkeersonderzoek, verwijzing naar CROW onvoldoende, herstelbesluit, parkeren, einduitspraak na eerdere tussenuitspraak
* College van Beroep voor het bedrijfsleven 26 september 2023, ECLI:NL:CBB:2023:531, College van Beroep voor het bedrijfsleven 26 september 2023, ECLI:NL:CBB:2023:527 en College van Beroep voor het bedrijfsleven 26 september 2023, ECLI:NL:CBB:2023:526: Awb, Wet dieren, boete, vangstletsel bij kuikens, dierenwelzijn (Rb Rotterdam ROT 20/2627, ROT/2444 en 20/1581)
* Rechtbank Gelderland 26 september 2023, ECLI:NL:RBGEL:2023:5352 en Rechtbank Gelderland 26 september 2023, ECLI:NL:RBGEL:2023:5351: Awb, Wabo, Gmw; vovo en kortsluiten, handhaving, dwangsom, bewoning van meerdere panden in strijd met het bestemmingsplan, evenredigheid
* Rechtbank Midden-Nederland 25 september 2023, ECLI:NL:RBMNE:2023:5003: Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor aanleggen, uitbreiding parkeerplaatsen, beschermd stadsgezicht, cultuurhistorische waarden, strijd met bpl
* Rechtbank Noord-Nederland 22 september 2023, ECLI:NL:RBNNE:2023:3892: Awb, Wabo; verzoek om handhaving, B&B, toegangspoort, heg en verkeersveiligheid, motivering
* Rechtbank Zeeland-West-Brabant 22 september 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:6661: Awb, Wabo; vovo, omgevingsvergunning voor aanleggen, faunarijk grasland, ordemaatregel
* Rechtbank Zeeland-West-Brabant 22 september 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:6657: Awb, Wabo; vovo, verzoek om handhaving, geluidsoverlast fitnessruimte, niet spoedeisend
* ABRvS 22 september 2023, ECLI:NL:RVS:2023:3583: Awb, Woo; vovo en korstluiten, niet tijdig beslissen op verzoek om openbaarmaking van informatie, toezicht en de handhaving op staalfabriek en satellietbedrijven, termijn, dwangsom (Rb Noord-Holland 22/5952)
* Rechtbank Gelderland 21 september 2023, ECLI:NL:RBGEL:2023:5271: Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken bpl, opblaasbare tennishal, lichthinder, motivering, geluid, welstand
* Arrest EH 21 september 2023, ECLI:EU:C:2023:687: Niet-nakoming, Duitsland, Habitatrichtlijn, onvoldoende/geen aanwijzing speciale beschermingszones, instandhoudingsdoelstellingen en/of instandhoudingsmaatregelen
* Conclusie Advocaat-Generaal EH 21 september 2023, ECLI:EU:C:2023:697: Verzoek om prejudiciële beslissing, waterwetgeving, projecten die een achteruitgang van de toestand van een oppervlaktewaterlichaam kunnen teweegbrengen, indeling en karakterisering van typen oppervlaktewaterlichamen, kleine meren
* Gerecht in eerste aanleg van Bonaire, Sint Eustatius en Saba 20 september 2023, ECLI:NL:OGEABES:2023:20: Lar, Wet VROM; handhaving, last onder bestuursdwang, betonnen bestekbak bij restaurant zonder vergunning, bouwwerk, Bouwverordening, Bouwbesluit BES, legalisatie, motivering
* College van Beroep voor het bedrijfsleven 19 september 2023, ECLI:NL:CBB:2023:523: Awb, Wet dieren; vovo, handhaving, dwangsom, invordering, houden van zwijnen, verplichtingen Bhd, geen verschil tussen wilde zwijnen en varkens
* Rechtbank Zeeland-West-Brabant 18 september 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:6546: Awb, Wabo, Gmw; vovo, handhaving, gebruik bedrijfswoning als burgerwoning, strijd met bpl, belangenafweging
* Rechtbank Gelderland 18 september 2023, ECLI:NL:RBGEL:2023:5184: Awb; invordering dwangsom, overtreding bouwstop, wind- en waterdicht maken geen argument, overtreder, geen omgevingsvergunning, geen bijzondere omstandigheid
* Rechtbank Limburg 15 september 2023, ECLI:NL:RBLIM:2023:5501: Awb, Wabo; vovo en kortsluiten, omgevingsvergunning voor kappen boom, hoog risico op windworp/ zwaar maatschappelijk belang, APV/bomenlijst, motivering
* Rechtbank Oost-Brabant 15 september 2023, ECLI:NL:RBOBR:2023:4322: Awb, Wabo; omgevingsvergunning  voor bouwen, afwijken bpl en milieu (2 fase), m.e.r.-beoordeling, stalderingsbewijzen, volksgezondheid/endoxinenuitstoot, geur en ammoniak/emissiefactoren, controlevoorschriften/incidentele situatie
* Rechtbank Rotterdam 15 september 2023, ECLI:NL:RBROT:2023:8732: Awb, Wet dieren, boete, vangletsel, welzijn dieren, herhaling, verhoogde boete
* Rechtbank Limburg 14 september 2023, ECLI:NL:RBLIM:2023:5470: Awb, Wabo; vovo, omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken bpl, woningen in voormalige shoarmazaak, constructieve veiligheid/Bouwbesluit, aannemelijkheidstoets
* Rechtbank Rotterdam 14 september 2023, ECLI:NL:RBROT:2023:8915: Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken bpl, supermarkt, detailhandelsbeleid, provinciale verordening, exceptieve toetsing
* Rechtbank Zeeland-West-Brabant 14 september 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:6474: Awb, Wabo, Gmw; vovo en kortsluiten, handhaving, dwangsom, kamergewijze verhuur van woning aan arbeidsmigranten, strijd met bpl, bevoegdheid
* Rechtbank Midden-Nederland 14 september 2023, ECLI:NL:RBMNE:2023:4852: Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor aanleggen uitweg, geen bestaande situatie, strijd met APV, verdwijnen parkeerplaats zonder noodzaak
* Rechtbank Oost-Brabant 13 september 2023, ECLI:NL:RBOBR:2023:4507: Awb, Wnb; handhaving, bemesting perceel, geen vergunning, geen significante gevolgen voor Natura 2000-gebied, referentiesituatie, daadwerkelijk gebruik, motivering
* Rechtbank Gelderland 12 september 2023, ECLI:NL:RBGEL:2023:5128: Awb, Wabo; omgevingsvergunning milieuneutrale wijziging en intrekken vergunningvoorschriften, veehouderij, ontbreken vormvrije m.e.r.-beoordeling, geur, motivering, tussenuitspraak
* Rechtbank Gelderland 12 september 2023, ECLI:NL:RBGEL:2023:5129: Awb, Wabo; handhavingsverzoek van eigenaar grond waarop zich veehouderij bevindt, geen milieugevolgen, relativiteit
* Rechtbank Noord-Holland 11 september 2023, ECLI:NL:RBNHO:2023:9063: Awb, Wabo; herroeping omgevingsvergunning, gebruik van recreatiewoningen voor permanente bewoning en recreatiestudio’s voor huisvesting buitenlandse arbeidsmigranten, nieuw beleid, motivering, vertrouwensbeginsel
* Rechtbank Zeeland-West-Brabant 8 september 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:6544: Awb, Wabo; verzoek om handhaving, stavencarrousel met knipper, geluid, geen strijd met bpl
* Rechtbank Oost-Brabant 8 september 2023, ECLI:NL:RBOBR:2023:4565: Awb, Wabo, Gmw; vovo, handhaving, dwangsom, huisvesting van tijdelijke werknemers, doorgangshuizen, begrip tijdelijkheid, evenredigheid, motivering, criteria
# Rechtbank Oost-Brabant 7 september 2023, ECLI:NL:RBOBR:2023:4321: Awb, Waterwet; projectplan, mediation, omvang afwaterend gebied, motivering
* Rechtbank Oost-Brabant 7 september 2023, ECLI:NL:RBOBR:2023:4326: Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor bouwen, planologisch afwijken, milieuneutraal veranderen van een inrichting en het uitvoeren van een werk, varkenshouderij, provinciale omgevingsverordening, oppervlak dierenverblijven, geur/achtergrondbelasting, staldering, ammoniak
* Rechtbank Den Haag 5 september 2023, ECLI:NL:RBDHA:2023:14024: Awb, Wabo; vovo, omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken bpl, tijdelijke woonunits op bedrijventerrein voor huisvesting van vluchtelingen, milieuzonering, woon- en leefklimaat/bedrijfsvoering, motivering, parkeren/norm
* Rechtbank Den Haag 4 september 2023, ECLI:NL:RBDHA:2023:13020: Awb, Gmw; terrasvergunning, procesbelang, APV, woon- en leefsituatie vallen buiten beoordelingskader
* Rechtbank Rotterdam 1 september 2023, ECLI:NL:RBROT:2023:8905: Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor afwijkend gebruik inpassingsplan, reconstructie verkeersknooppunt, m.e.r.-(beoordelings)plicht, verkeersgegevens/-model, verkeersbesluit, Wnb, leefomgeving
* Rechtbank Noord-Nederland 18 augustus 2023, ECLI:NL:RBNNE:2023:3920: Awb, TwG, BW; mijnbouwschade, waardedaling, WOZ, causaal verband
* Rechtbank Oost-Brabant 14 augustus 2023, ECLI:NL:RBOBR:2023:4005: Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor bouwen, gaashekwerk, strijd met beleidsregel planologisch afwijken, gelijkheidsbeginsel, evenredigheid
* Rechtbank Den Haag 11 augustus 2023, ECLI:NL:RBDHA:2023:13368: Awb, Hvw; handhaving, dwangsom, invordering, zonder vergunning woonruimte omzetten in onzelfstandige woonruimte, verordening
* Rechtbank Den Haag 9 augustus 2023, ECLI:NL:RBDHA:2023:13446: Awb, Wtw; handhaving, dwangsommen, invordering, overtredingen winkelsluitingstijden
* Rechtbank Den Haag 9 augustus 2023, ECLI:NL:RBDHA:2023:13445: Awb; invordering dwangsom, niet vergunde onzelfstandige bewoning/overbewoning
* Rechtbank Zeeland-West-Brabant 8 augustus 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:5526: Awb, Waterwet; vovo, vergunning, onttrekking grondwater voor aanleg 150 kV-leiding, verziltingsrisico’s, vovo met extra voorschriften omtrent peilbuizen en monitoring
* Rechtbank Noord-Holland 24 november 2021, ECLI:NL:RBNHO:2021:12936: Awb, Wnb; gedoogplicht, aanleg strekdammen op perceel, eerdere weigering toestemming, aanleg nodig voor beheer Natura 2000-gebied, besluit/bevoegdheid, motivering

 

# = betrokkenheid STAB

! = (nog) niet gepubliceerd

Bijzondere overwegingen

* ABRvS 27 september 2023, ECLI:NL:RVS:2023:3617: Awb, TwG; prejudiciële beslissing n.a.v.  vragen van Rb Noord-Nederland aan Afdeling, intrekking schadevergoeding door gaswinning door IMG, bevoegdheid/rechtstoestand (Rb Noord-Nederland 22/2463T)
De Afdeling heeft in een zogenoemde prejudiciële beslissing geantwoord op vragen van de rechtbank Noord-Nederland over de vergoeding van fysieke mijnbouwschade.

De Tijdelijke wet Groningen maakt het mogelijk dat de rechtbank Noord-Nederland in een concrete rechtszaak prejudiciële vragen kan stellen aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. In de uitspraak van 28 april 2023 heeft de rechtbank dat voor de eerste keer gedaan. De rechtbank deed dat in een zaak die gaat over een vergoeding wegens schade aan een woning als gevolg van de gaswinning in Groningen.

De voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak heeft in mei 2023 aan staatsraad advocaat-generaal Gerbrant Snijders een conclusie gevraagd over deze prejudiciële vragen. Die heeft begin juli 2023 zijn conclusie uitgebracht.

Met de prejudiciële beslissing van de Afdeling bestuursrechtspraak van vandaag is de procedure nog niet afgerond. De rechtbank Noord-Nederland zal de behandeling van deze rechtszaak nu voorzetten en later uitspraak doen. Tegen de uitspraak van de rechtbank kan vervolgens hoger beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak.

* ABRvS 27 september 2023, ECLI:NL:RVS:2023:3623: Awb; nadeelcompensatie, bakkerij, omzetderving, (weg)werkzaamheden, causaal verband, omzetontwikkeling, referentiejaar, inschakeling andere deskundige (Rb Overijssel 19/444)
34.     De Afdeling stelt vast dat hoewel wenselijk, het gelet op het verloop van de procedure, finale geschilbeslechting niet mogelijk is. Partijen zijn verdeeld over de beantwoording van de vraag wanneer, waar en welke werkzaamheden hebben plaatsgevonden. In het advies van Thorbecke ontbreekt echter een duidelijk antwoord op deze vraag. Een duidelijk overzicht van de werkzaamheden die van invloed kunnen zijn op de omzet van de onderneming van [appellant] en van de periodes gedurende welke deze werkzaamheden plaats vonden ontbreekt. Het college zal nu alsnog een nieuw besluit moeten nemen, met inachtneming van wat in deze uitspraak is overwogen. Daartoe zal de Afdeling een termijn van 12 weken stellen.

Andere deskundige

  1. Het ligt vanwege de gebreken die kleven aan de door Thorbecke opgestelde adviezen in de rede dat het college een andere deskundige verzoekt advies aan hem uit te brengen. Deze deskundige moet een referentieperiode kiezen die in voldoende mate representatief is voor de ontwikkeling van de omzetten in de schadeperiode, de gestelde schadeveroorzakende ontwikkeling weggedacht, en deze keuze voorzien van een deugdelijke motivering. In beginsel moet conform vaste rechtspraak worden uitgegaan van een referentieperiode van 3 jaar. De werkzaamheden moeten inzichtelijk in beeld worden gebracht, zodat duidelijk is wat deze werkzaamheden behelzen, en wanneer en waar deze zijn uitgevoerd. Aan de hand van de keuze voor de referentieperiode moet de deskundige beoordelen, welke omzetten naar redelijke verwachting zouden zijn behaald in de schadeperiode en de uit de omzetdaling voortvloeiende schade berekenen. Tot slot moet de deskundige beoordelen in hoeverre de schade voor vergoeding in aanmerking komt. Hierbij is van belang dat de keuze voor de methode voor de berekening van de omvang van het normaal ondernemersrisico tussen partijen niet meer in geschil is.* ABRvS 27 september 2023, ECLI:NL:RVS:2023:3624: Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken bpl, zonnepark, vvgb, beleidsvisie, nutsvoorziening/Van Dale, provinciale verordening, zonneladder, motivering, Wnb/quick scan (Rb Zeeland-West-Brabant 21/194, 21/195, 21/3970
    7.1. Omdat het raadsbesluit van 12 juli 2016 en het daarbij behorende raadsvoorstel geen uitleg geven van de term ‘nutsvoorziening’, heeft de rechtbank voor de betekenis daarvan in het normale spraakgebruik aansluiting gezocht bij “Van Dale’s Groot Woordenboek van de Nederlandse Taal”. De definitie die de rechtbank daaraan heeft ontleend, luidt:

“Voorziening (zoals gas, water, elektriciteit, telefoon) die door een nutsbedrijf geleverd wordt”.

Het “Van Dale’s Groot Woordenboek van de Nederlandse Taal”, is het woordenboek dat de Afdeling ook hanteert als begrippen moeten worden uitgelegd volgens het normale spraakgebruik. Zie bijvoorbeeld de uitspraken van de Afdeling van 31 december 2013, ECLI:NL:RVS:2013:2706 en 3 mei 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1180. Er is daarom geen aanleiding voor het oordeel dat de rechtbank de in dat woordenboek voorkomende definitie niet mocht gebruiken. Wat het college en Zonnepark Beeksedijk hierover hebben aangevoerd, slaagt dan ook niet, hoewel het op zichzelf juist is dat er verschillende Van Dale-uitgaven naast elkaar bestaan en er verschil kan zijn tussen die uitgaven. De enige van de drie in aanmerking komende uitgaven van Van Dale die een definitie geeft van nutsvoorziening is het al genoemde Groot Woordenboek.

Dat, zoals het college en Zonnepark Beeksedijk hebben gesteld, aan het begrip nutsvoorziening ook een andere uitleg gegeven kan worden, is geen reden om er anders over te oordelen. De rechtbank mocht aansluiting zoeken bij de definitie in het “Van Dale’s Groot Woordenboek van de Nederlandse Taal”.

* ABRvS 22 september 2023, ECLI:NL:RVS:2023:3583: Awb, Woo; vovo en korstluiten, niet tijdig beslissen op verzoek om openbaarmaking van informatie, toezicht en de handhaving op staalfabriek en satellietbedrijven, termijn, dwangsom (Rb Noord-Holland 22/5952)
9.       De voorzieningenrechter oordeelt dat in dit geval vijf maanden een redelijke termijn is om te beslissen op het hele Woo-verzoek van Mob. Voor dat oordeel vindt de voorzieningenrechter het volgende van belang. Het college heeft aangegeven nog 14 maanden nodig te hebben om over de aanvankelijk gevraagde 24.000 documenten te kunnen beslissen. Maar op de tweede zitting is komen vast te staan dat na meerdere gesprekken met elkaar en overleg via e-mail tussen Mob en het college van de ongeveer 24000 documenten nog ongeveer 6500 documenten over zijn die onder het verzoek vallen. Deze 6500 documenten kunnen worden onderverdeeld in ongeveer 5000 min of meer gelijksoortige documenten, namelijk meldingen van ongewone voorvallen en ongeveer 1500 overige documenten. De beoordeling van de overige 1500 documenten zal naar verwachting gemiddeld meer tijd vergen omdat het gaat om verschillende soorten documenten waarvan sommige omvangrijk zijn. Het college zal over deze laatste groep documenten eerst beslissen en dat is ook conform de voorkeur van Mob. Ter zitting is van de kant van het college aangegeven dat het bij maximale inspanning verwacht daarover binnen drie maanden een deelbesluit te kunnen nemen. Het verwacht daarna nog tenminste twee maanden meer nodig te hebben om over alle ongeveer 5000 documenten over meldingen van ongewone voorvallen een besluit te kunnen nemen. Daarbij is rekening gehouden met de inzet van extra menskracht en de aan Tata Steel te bieden mogelijkheid om als derde-belanghebbende haar zienswijzen in te dienen. De voorzieningenrechter ziet onvoldoende aanleiding om in dit geval van de door het college als minimaal nodige aangegeven periode van vijf maanden af te wijken. Hij betrekt daarbij dat het college nu weliswaar zo spoedig mogelijk moet beslissen, gelet op het uitgangspunt van de Woo dat het college al na vier weken en ieder geval na zes weken een besluit had moeten nemen, maar dat de termijn om op het nog steeds omvangrijke verzoek te beslissen wel haalbaar moet zijn en dat ook Mob heeft aangeven deze termijn op zichzelf redelijk te vinden als het college daar kort na het verzoek om had gevraagd.

* Conclusie Advocaat-Generaal EH 21 september 2023, ECLI:EU:C:2023:697: Verzoek om prejudiciële beslissing, waterwetgeving, projecten die een achteruitgang van de toestand van een oppervlaktewaterlichaam kunnen teweegbrengen, indeling en karakterisering van typen oppervlaktewaterlichamen, kleine meren
V.      Conclusie

  1. Gelet op het voorgaande geef ik het Hof in overweging de prejudiciële vragen van de High Court als volgt te beantwoorden:

1)      De artikelen 5 en 8 van richtlijn 2000/60/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2000 tot vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid moeten aldus worden uitgelegd dat zij de lidstaten niet verplichten om alle meren met een oppervlakte van minder dan 0,5 km² te karakteriseren en in te delen.

2)      Richtlijn 2000/60 moet aldus worden uitgelegd dat de bevoegde nationale instanties in het kader van de vergunningsprocedure voor een project betreffende een meer dat wegens zijn geringe oppervlakte niet is gekarakteriseerd en ingedeeld, door middel van een ad-hocanalyse moeten verzekeren dat het project geen achteruitgang van de toestand van dit oppervlaktewaterlichaam kan teweegbrengen in de zin van artikel 4, lid 1, onder a), i), van die richtlijn.”

* Rechtbank Gelderland 12 september 2023, ECLI:NL:RBGEL:2023:5128: Awb, Wabo; omgevingsvergunning milieuneutrale wijziging en intrekken vergunningvoorschriften, veehouderij, ontbreken vormvrije m.e.r.-beoordeling, geur, motivering, tussenuitspraak
9.3     De rechtbank stelt voorop dat het bestreden besluit ziet op de wijziging van een installatie voor het fokken, mesten of houden van pluimvee. Daarvoor bestaat een m.e.r.-beoordelingsplicht op grond van onderdeel D-14 van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage. Omdat het bestreden besluit voorziet in een vermindering van het aantal stuks pluimvee, wordt de drempel in kolom 2 van D-14 niet overschreden. Er is daarom sprake van een zogeheten vormvrije m.e.r.-beoordeling op grond van artikel 2, vijfde lid, onder b, van het Besluit m.e.r.

Het college moest ten tijde van het bestreden besluit9 beoordelen of de wijziging ‘belangrijke nadelige gevolgen’ voor het milieu kan hebben die nopen tot het maken van – in dit geval – een vormvrije m.e.r.-beoordeling en moet daarbij de milieugevolgen van de vergunde situatie als uitgangspunt te nemen.10

Het college heeft in dit geval wel de milieugevolgen van de vergunde verandering zelf onderzocht en berekend en de uitkomst daarvan ten grondslag gelegd aan het bestreden besluit, maar kon daarmee niet volstaan. De enkele conclusie dat de dierenaantallen afnemen en geen nadeliger milieugevolgen optreden is namelijk onvoldoende voor de conclusie dat in het geheel geen vormvrije m.e.r.-beoordeling hoeft te worden gemaakt. De beroepsgrond slaagt. De rechtbank gaat in de conclusie van deze uitspraak in op de gevolgen van dit oordeel.
(…..)
10.2.      Nu het college op de zitting onbetwist heeft verklaard dat de relevante stukken op het gemeentehuis ter inzage hebben gelegen, twijfelt de rechtbank daar niet aan.

Ter zitting is echter gebleken dat het dimensioneringsplan van de warmtewisselaar niet bij de stukken is gevoegd. De rechtbank kan niet uitsluiten dat dimensionering van de warmtewisselaar relevant is voor de beoordeling van het aspect ‘geur’. Dat betekent dat het bestreden besluit op dit punt een gebrek vertoont. De beroepsgrond slaagt.

* Rechtbank Oost-Brabant 8 september 2023, ECLI:NL:RBOBR:2023:4565: Awb, Wabo, Gmw; vovo, handhaving, dwangsom, huisvesting van tijdelijke werknemers, doorgangshuizen, begrip tijdelijkheid, evenredigheid, motivering, criteria
5.      De bedoeling van het college is om te voorkomen dat er zogenoemde ‘doorgangshuizen’ binnen de gemeente Vught komen waar mensen gedurende korte tijd in wisselende samenstelling verblijven zonder binding met de gemeente of de omgeving. Gesteld dat sprake is van een overtreding en het college bevoegd is om handhavend op te treden, vindt de voorzieningenrechter dat het college beter had moeten onderzoeken of de huidige vormgeving van last noodzakelijk is om dit doel te bereiken en daarmee evenredig is. Hierbij kan het college tevens onderzoeken of de stellingen van verzoeker kloppen (namelijk dat alle bewoners zijn ingeschreven in het BRP en dat zij een tijdelijk huurcontract met de duur van één jaar hebben gesloten met verzoeker). Deze omstandigheden kan het college betrekken bij zijn volledige heroverweging.

  1. Daarom schorst de voorzieningenrechter de last onder dwangsom, zoals die is gewijzigd tot twee weken na de beslissing op bezwaar. De voorzieningenrechter wil verzoeker wel aan zijn stellingen houden en zal daarom bepalen dat de voorlopige voorziening van rechtswege (automatisch) vervalt als niet aan de volgende voorwaarden wordt voldaan
  • De bewoners moeten worden ingeschreven in het BRP;
  • De wooneenheden moeten zijn verhuurd op basis van een huurcontract met een termijn van een jaar of langer;
  • Als meerdere mensen in een wooneenheid wonen, moeten ze wel een huishouden in de zin van de planregels vormen. Er moet sprake zijn van onderlinge verbondenheid en continuïteit in de samenstelling ervan.

De voorzieningenrechter vindt dit belangrijke voorwaarden om het kennelijke onderliggende doel van het parapluplan te bereiken.

* Rechtbank Noord-Holland 24 november 2021, ECLI:NL:RBNHO:2021:12936: Awb, Wnb; gedoogplicht, aanleg strekdammen op perceel, eerdere weigering toestemming, aanleg nodig voor beheer Natura 2000-gebied, besluit/bevoegdheid, motivering
6.1    De rechtbank dient allereerst de vraag te beantwoorden of de mededeling – dat eiser de aanleg van strekdammen moet gedogen – een besluit is in de zin van artikel 1:3, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

6.2    Alhoewel kan worden betoogd dat uit artikel 2.6, derde lid, van de Wnb rechtstreeks volgt dat eiser verplicht is om handelingen als bedoeld in het eerste lid te gedogen (zonder dat daar een besluit voor nodig is), gaat de rechtbank er toch van uit dat de mededeling – met de strekking dat gedoogd moet worden – is aan te merken als een besluit in de zin van artikel 1:3, eerste lid, van de Awb. Redengevend hiervoor is dat de mededeling dat eiser moet gedogen onlosmakelijk verbonden is met het (bestuurlijke rechts-)oordeel inhoudende dat het aanleggen van de strekdammen in dit geval een handeling is als bedoeld in artikel 2.6, eerste lid, van de Wnb. Dit oordeel brengt rechtsgevolgen voor eiser met zich mee. Het gegeven rechtsoordeel (dat sprake is van handelingen als bedoeld in artikel 2.6, eerste lid, van de Wnb) leidt er immers toe dat eiser (op grond van het bepaalde in artikel 2.6, derde lid, van de Wnb) gehouden is de aanleg van strekdammen op zijn perceel te gedogen. Rechtsbescherming tegen mededeling van de gedoogplicht ligt daarom in de rede.

7.1  Met betrekking tot de vraag of verweerder zich terecht op het standpunt heeft gesteld dat de aanleg van de strekdammen een maatregel is in de zin van artikel 2.6,
(…….)
8.2      De rechtbank volgt eiser hierin niet. De rechtbank is van oordeel dat ook maatregelen gericht op uitbreiding en verbetering kunnen worden aangemerkt als maatregelen in de zin van artikel 2.6, eerste lid, van de Wnb. De rechtbank wijst er in dit verband op dat in de memorie van toelichting (vergaderjaar 2011-2012, kamerstuk 33348, nr.3, onder 6.4.3.5, gepubliceerd op 10 september 2012) over de reikwijdte van artikel 2.6 van de Wnb expliciet vermeld staat dat het bij de maatregelen als genoemd niet alleen gaat om maatregelen die worden getroffen om – overeenkomstig artikel 6, tweede lid, van de Habitatrichtlijn – verslechtering van de kwaliteit van habitats of een significante verstoring van soorten te voorkomen, maar ook – overeenkomstig artikel 6, eerste lid, van de Habitatrichtlijn – om maatregelen ten behoeve van natuurherstel.

De Afdeling heeft in de uitspraak van 26 mei 2021 (ECLI:NL:RVS:2021:1094) overigens ook expliciet overwogen (zie overweging 3.3 van genoemde uitspraak) dat het realiseren en in stand houden van de strekdammen in dit geval feitelijke handelingen zijn als bedoeld in artikel 2.6, eerste lid, van de Wnb. Eisers stelling op dit punt treft ook daarom geen doel.

9.      Conclusie van de rechtbank is daarom dat verweerder bevoegd was aan eiser de verplichting op te leggen om de aanleg van strekdammen te gedogen.