Weekoverzicht uitspraken omgevingsrecht

* ABRvS 1 november 2023, ECLI:NL:RVS:2023:4035: Awb; herziening, bpl, geen feiten of omstandigheden die grond vormen voor herziening
* ABRvS 1 november 2023, ECLI:NL:RVS:2023:4033: Awb, Wro; bpl, woonzorgcomplex, parkeer- en verkeersdruk/CROW, stikstof/relativiteit
* ABRvS 1 november 2023, ECLI:NL:RVS:2023:4027 en ABRvS 1 november 2023, ECLI:NL:RVS:2023:4029: Awb, Wm; handhaving, spoedeisende bestuursdwang, verkeerd aanbieden doos bij inzamelvoorziening, afvalstoffenverordening, overtreder
* ABRvS 1 november 2023, ECLI:NL:RVS:2023:4024: Awb; invordering dwangsom, verkeerd aanbieden van bedrijfsafval, afvalstoffenverordening/regeling, overtreder
* ABRvS 1 november 2023, ECLI:NL:RVS:2023:4047: Awb, Wm; handhaving, dwangsom, verkeerd aanbieden van bedrijfsafval, afvalstoffenverordening/regeling
* ABRvS 1 november 2023, ECLI:NL:RVS:2023:4042: Awb; herziening, bpl, woningen, tekort aan parkeerplaatsen, geen feiten of omstandigheden die grond vormen voor herziening
* ABRvS 1 november 2023, ECLI:NL:RVS:2023:4051: Awb, Wm; aanwijzingsbesluit, ondergrondse afvalcontainers, afvalstoffenverordening, locatiekeuze
* ABRvS 1 november 2023, ECLI:NL:RVS:2023:4043: Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken bpl, gebruik vijfde verdieping, dakkapel en -terras, welstand (Rb Amsterdam 21/1313)
# ABRvS 1 november 2023, ECLI:NL:RVS:2023:4058: Awb, Tracéwet; Tracébesluit, hoogfrequent spoorvervoer, viersporigheid en aanpassing stationslocatie, werkwijze deskundigen, geluid/WHO/Lden,GPP’s, boog-, schaar- en laag frequent geluid, cumulatie, trillingen, licht, water, externe veiligheid
* ABRvS 1 november 2023, ECLI:NL:RVS:2023:4062: Awb, Wro; bpl, woning, beleidsnotitie, bedrijf, gebruiksmogelijkheden, VNG-brochure, parkeren
* ABRvS 1 november 2023, ECLI:NL:RVS:2023:4030: Awb, Wro; facetbpl, bouwen en slopen van karakteristieke panden, zelf in de zaak voorzien
* ABRvS 1 november 2023, ECLI:NL:RVS:2023:4054: Awb, Wro; bpl, woningen, herstructurering wijk, kerkgeluid, VNG-brochure/Activiteitenbesluit, woon- en leefklimaat, maatwerkvoorschrift/voorwaardelijke verplichting, motivering, tussenuitspraak
* ABRvS 1 november 2023, ECLI:NL:RVS:2023:4048: Awb, Wro; bpl, recreatiewoning, persoonsgebonden overgangsrecht, jachthaven/omvang overgangsrecht, passende  beoordeling, m.e.r.-beoordelingsplicht
* ABRvS 1 november 2023, ECLI:NL:RVS:2023:4020: Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor bouwen, bedrijfsverzamelgebouw, parkeren/CROW, kade/omvang aanvraag (Rb Den Haag 20/2480)
* ABRvS 1 november 2023, ECLI:NL:RVS:2023:4055: Awb, Wro; bpl, één (bedrijfs)woning per bestaand bouwperceel, uitsterfregeling
* ABRvS 1 november 2023, ECLI:NL:RVS:2023:4052: Awb, Wabo; niet tijdig bekendmaken van rechtswege verleende omgevingsvergunning, aanvraag/brief (Rb Noord-Nederland 21/2209)
* ABRvS 1 november 2023, ECLI:NL:RVS:2023:4028: Awb, Wabo; verzoek om handhaving, parkeeroverlast, beschikbare plaatsen/onttrekking, instandhoudingsplicht, bevoegdheid, motivering (Rb Den Haag 20/6781)
* ABRvS 1 november 2023, ECLI:NL:RVS:2023:4032: Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor vervangen glas in kozijnen, beschermd stadsgezicht, cultuurhistorische waarden, welstand (Rb Den Haag 19/7562)
* ABRvS 1 november 2023, ECLI:NL:RVS:2023:4025: Awb, Wro; bpl, uitbreiding melkveehouderij, gebiedswaarden
# ABRvS 1 november 2023, ECLI:NL:RVS:2023:4061: Awb, Wabo; omgevingsvergunning met beperkte milieutoets, wijzigen gritstraal- en coatingbedrijf, omvang aanvraag
* ABRvS 1 november 2023, ECLI:NL:RVS:2023:4041: Awb, Wabo, Gmw; handhaving, dwangsom, staken gebruik bijbehorend bouwwerk voor zelfstandige bewoning, mantelzorg, strijd met bpl, gebruiksovergangsrecht (Rb Zeeland-West-Brabant 20/5420)
# ABRvS 1 november 2023, ECLI:NL:RVS:2023:4060: Awb, Wro, Wnb; inpassingsplan/vergunning, railterminal, herstelbesluit, aantal vrachtwagenbewegingen, cumulatie geluid, einduitspraak na eerdere tussenuitspraak
* ABRvS 1 november 2023, ECLI:NL:RVS:2023:4031: Awb; invordering dwangsom, stilgelegde sloopwerkzaamheden, overtreding asbestregels, evenredigheid (Rb Overijssel 20/1856)
* ABRvS 1 november 2023, ECLI:NL:RVS:2023:4050: Awb, Wro; bpl, vervangen bedrijfs- door woon-, natuur- en agrarische bestemmingen, geluid(scherm), SRM/model, hoogteverschillen, uitsterfregeling/omvang
* ABRvS 1 november 2023, ECLI:NL:RVS:2023:4057: Awb, Wro, Wabo; bpl/exploitatieplan en omgevingsvergunning voor bouwen, hotel met restaurant, vergader-/congresfaciliteiten en casino, belanghebbende/relativiteitsvereiste/uitspraak België, gemeentelijk convenant, Ladder/Bro, omgevingsverordening/bestuursafspraken
* ABRvS 1 november 2023, ECLI:NL:RVS:2023:4034: Awb, Wm; kostenverevening, CO2-emissies, glastuinbouwbedrijven, berekeningsformule
* ABRvS 1 november 2023, ECLI:NL:RVS:2023:4045: Awb, Mbw; gaswinningsplan, actualisering, m.e.r.-plicht, bodemdaling
* ABRvS 1 november 2023, ECLI:NL:RVS:2023:4056: Awb, Wro; bpl, recreatiepark/camping, nieuwe recreatiewoningen, stikstof/referentieperiode, passende beoordeling/voortoets, Wnb/soorten- en gebiedsbeschermingsregimes, verwevenheid/relativiteit, omgevingsverordening, Ladder/Bro
* ABRvS 1 november 2023, ECLI:NL:RVS:2023:4040: Awb, Wabo; handhaving, reparatie- en onderhoudswerkzaamheden van tractoren en landbouwmachines, strijd met bpl/planregels/toelichting, geen gebruiksovergangsrecht, bevoegdheid, schadevergoeding (Rb Gelderland 19/3450)
# ABRvS 1 november 2023, ECLI:NL:RVS:2023:4039: Awb, Tracéwet; Tracébesluit, hoogfrequent spoorvervoer, herstelbesluit, impulsgeluid/spoorviaduct, GPP’s, brugconstructie/onderhoud en beheer sporen, einduitspraak na eerdere tussenuitspraak
* ABRvS 1 november 2023, ECLI:NL:RVS:2023:4038: Awb, Wro, Wabo, Wnb, Waterwet; bpl, omgevingsvergunning voor bouwen en beperkte milieutoets, watervergunning en ontheffing, windturbines, herstelbesluiten, belanghebbenden, eigen normen voor geluid, slagschaduw, lichtschittering en (externe) veiligheid in bpl, laag frequent geluid, divers
* ABRvS 1 november 2023, ECLI:NL:RVS:2023:4026: Awb, Wabo, Gmw; handhaving, dwangsom, verbouwing op tweede verdieping pnd/woonvoorzieningen, Woningwet/Wabo/geen veranderingen van niet-ingrijpende aard, geen vergunning (Rb Zeeland-West-Brabant 19/3473)
* Gerecht in eerste aanleg van Curaçao 1 november 2023, ECLI:NL:OGEAC:2023:267: Lar, Bwv; bouwvergunning, hotelcomplex, bouwhoogte, afwijken ontwikkelingsplan, belangenafweging, beschermd stadsgezicht, verkeersdruk, parkeren, motivering
* Rechtbank Noord-Holland 30 oktober 2023, ECLI:NL:RBNHO:2023:10807: Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken bpl, aantal penthouses in een extra verdieping, beschermd stadsgezicht, erfgoeddeskundige, welstand
* ABRvS 30 oktober 2023, ECLI:NL:RVS:2023:3978: Awb, Wabo; vovo, omgevingsvergunning voor bouwen, verharding en uitweg, appartementen met parkeerplaatsen, nieuwe aanvraag met bergingen, motivering (Rb Oost-Brabant 22/333, 22/1637, 22/1820)
* ABRvS 30 oktober 2023, ECLI:NL:RVS:2023:3998: Awb, Wro, Wabo; bpl/omgevingsvergunning voor bouwen en kappen, appartementen, bomenkap/APV, diersoorten, schade door aanleg
* ABRvS 27 oktober 2023, ECLI:NL:RVS:2023:3986: Awb, Wabo; opheffing vovo, omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken bpl, huisvesting arbeidsmigranten, bedrijventerrein, woonfunctie/logies, duurzaam karakter verblijf, milieucategorie, geluid/Wgh, woon- en leefklimaat, motivering (Rb Zeeland-West-Brabant 22/3536 en 22/3537)
* ABRvS 27 oktober 2023, ECLI:NL:RVS:2023:3977: Awb, Wm; vovo, vervanging afvalcontainers door ondergrondse, aanwijzing locaties, alternatieven, motivering
* ABRvS 26 oktober 2023, ECLI:NL:RVS:2023:3927: Awb, Wro; vovo, bpl, buitengebied, plan met verbrede reikwijdte, Chw, provinciale verordening, belangenafweging
* ABRvS 26 oktober 2023, ECLI:NL:RVS:2023:3928: Awb, Wro; vovo, bpl, bedrijfsgebouw, verkeersveiligheid, detailhandel in streekproducten
* Rechtbank Overijssel 26 oktober 2023, ECLI:NL:RBOVE:2023:4206: WSr, WED, Wm, Wbb; misdrijf, milieuvervuiling, afvalstoffen drugs, bodem
* Rechtbank Den Haag 24 oktober 2023, ECLI:NL:RBDHA:2023:15944: Awb, Wabo; vovo, omgevingsvergunning voor aanleggen wal, kappen en verplaatsen bomen, uitbreiding attractiepark, herplant/omgevingsverordening
* Rechtbank Limburg 23 oktober 2023, ECLI:NL:RBLIM:2023:6214: Awb, Wabo, Gmw; vovo, handhaving, dwangsom, huisvesten arbeidsmigrant, strijd met bpl en APV
* Rechtbank Noord-Nederland 20 oktober 2023, ECLI:NL:RBNNE:2023:4456: Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor bouwen, kantoorgebouw, aantal parkeerplaatsen, onderzoek, motivering
* Rechtbank Noord-Nederland 20 oktober 2023, ECLI:NL:RBNNE:2023:4419: Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor bouwen, tijdelijke woonunit, luifel en berging, 10 jaarstermijn voor tijdelijk afwijkend gebruik nog niet verstreken, procesbelang
* Rechtbank Rotterdam 20 oktober 2023, ECLI:NL:RBROT:2023:9758: Awb, Wet dieren; handhaving, boete, pluimveeslachterij, niet nemen van passende maatregelen, Bhd, afwijkende voetzoollaesiescores
* Rechtbank Rotterdam 20 oktober 2023, ECLI:NL:RBROT:2023:9759: Awb, Wet dieren; handhaving, boete, overschrijding bezettingsgraad pluimveestal, onjuiste registratie
* Rechtbank Rotterdam 20 oktober 2023, ECLI:NL:RBROT:2023:9762 en Rechtbank Rotterdam 20 oktober 2023, ECLI:NL:RBROT:2023:9761: Awb, Wet dieren; handhaving, boetes, vervoer, runderen, welzijn, ziekte
* Rechtbank Gelderland 18 oktober 2023, ECLI:NL:RBGEL:2023:5671: Awb, Wabo; verzoek om handhaving, therapie in buitenruimte, belanghebbenden, motivering/ onvoldoende onderzoek
* Rechtbank Zeeland-West-Brabant 17 oktober 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:7276: Awb, Wabo, Gmw; handhaving, dwangsom, invordering, overschrijden lozingsvoorwaarden
* Rechtbank Zeeland-West-Brabant 17 oktober 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:7278: Awb, Gmw; evenementenvergunning, kermis, APV, geluid, Activiteitenbesluit, dB(A)/dB(C), motivering
* Rechtbank Zeeland-West-Brabant 17 oktober 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:7342: Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor bouwen, appartementen en aanpassing bestaand gebouw, monument, loodslab, einduitspraak na eerdere tussenuitspraak
* Rechtbank Limburg 16 oktober 2023, ECLI:NL:RBLIM:2023:6120: Awb, Wabo; vovo en kortsluiten, omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken bpl, tuinhuis bij gemeentelijk monument, Bouwverordening, oppervlakte, bouwhoogte, welstand, CBK-advies, motivering, vooringenomenheid
* Rechtbank Den Haag 16 oktober 2023, ECLI:NL:RBDHA:2023:15424: Awb, Gmw; opleggen van aanlijn- en muilkorfgebod voor hond, APV, herhaald bijtincident
* Rechtbank Midden-Nederland 11 oktober 2023, ECLI:NL:RBMNE:2023:5396: Awb, Wabo; omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken bpl, appartementen in monumentale villa, ontsluiting, parkeren
* Rechtbank Noord-Nederland 6 oktober 2023, ECLI:NL:RBNNE:2023:4418: Awb, Wabo, Gmw; vovo en kortsluiten, handhaving, dwangsom, verwijderen bouwwerken, geen vergunning, geen zicht op legalisatie
* Rechtbank Noord-Nederland 11 september 2023, ECLI:NL:RBNNE:2023:4454: Awb, Wabo; omgevingsvergunning afwijken beheersverordening, twee voedersilo’s, bouwvergunningsvrij/Bor, woon- en leefklimaat

# = betrokkenheid STAB

!  = (nog) niet gepubliceerd

Bijzondere overwegingen

* ABRvS 1 november 2023, ECLI:NL:RVS:2023:4048: Awb, Wro; bpl, recreatiewoning, persoonsgebonden overgangsrecht, jachthaven/omvang overgangsrecht, passende  beoordeling, m.e.r.-beoordelingsplicht
3.5.  Zoals de Afdeling hiervoor heeft overwogen onder 11.2 en onder 11.3, zijn de discotheek en de noordelijke jachthaven in het bestemmingsplan “Woongebieden” uit 2013 als zodanig bestemd. Dit betekent dat zowel de discotheek als de noordelijke jachthaven zijn aan te merken als een feitelijke, planologisch legale situatie voorafgaand aan de vaststelling van het plan. Het plan voorziet in zoverre niet in een nieuwe ruimtelijke ontwikkeling.

Over de jachthaven in het zuidelijk deel van het plangebied (in de afbeelding op pagina 8 aangeduid als A en B), nabij Paviljoen De Rietzoom, is onder 11.3 overwogen dat de raad onvoldoende heeft onderbouwd dat het gebruik van deze jachthaven (volledig) onder de beschermende werking van het overgangsrecht van voorgaande bestemmingsplannen valt. In eerdere uitspraken heeft de Afdeling geoordeeld dat voor bestemmingsplannen geldt dat het als zodanig bestemmen van een feitelijk aanwezige situatie die onder de beschermende werking van het overgangsrecht van het voorheen geldende plan valt, voor de toepassing van de artikelen 2.7, eerste lid, en 2.8, derde lid, van de Wnb wordt aangemerkt als een (nieuwe) ruimtelijke ontwikkeling. Een dergelijk gebruik wordt niet als planologisch legaal aangemerkt (zie onder meer de uitspraak van de Afdeling van 30 juni 2021, ECLI:NL:RVS:2021:1371, onder 9.2). De Afdeling ziet thans aanleiding om daarover anders te oordelen.

13.6.  Ook aan de beschermende werking van planologisch overgangsrecht kan een referentiesituatie worden ontleend die kan worden beschouwd als de feitelijke, planologisch legale situatie voorafgaand aan de vaststelling van het betreffende bestemmingsplan. Het gebruik dat met het vast te stellen bestemmingsplan als zodanig wordt bestemd moet dan wel overeenkomen met het gebruik dat eerder onder het planologisch overgangsrecht was toegestaan en feitelijk aanwezig is. Een dergelijk gebruik zou ook zonder dat daarvoor een planologische toestemming is vereist, onder de beschermende werking van het planologisch overgangsrecht kunnen worden voortgezet. In zoverre voorziet een bestemmingsplan dan ook niet in een nieuwe ruimtelijke ontwikkeling. Hiermee wordt aangesloten bij de rechtspraak over de zogenoemde beweidings- en bemestingszaken onder de Wnb (zie onder meer de uitspraak van de Afdeling van 21 december 2022, ECLI:NL:RVS:2022:3886, onder 9.1).

Voor het nu voorliggende plan betekent dit dat, als door de raad alsnog is onderzocht en onderbouwd dat het gebruik van de beide delen van de jachthaven in het zuidelijk deel van het plangebied als jachthaven, waarin het plan voorziet, volledig valt onder de beschermende werking van het overgangsrecht van de voorgaande bestemmingsplannen, er in zoverre sprake is van een feitelijke, planologisch legale situatie. In dat geval is geen sprake van een nieuwe ruimtelijke ontwikkeling waarvoor het dan niet langer nodig is dat daarvoor een voortoets en vervolgens eventueel een passende beoordeling op grond van de artikelen 2.7 en 2.8 van de Wnb en een plan(mer)beoordeling op grond van artikel 7.2a van de Wm moeten worden gemaakt.

* ABRvS 1 november 2023, ECLI:RVS:2023:4038: Awb, Wro, Wabo, Wnb, Waterwet; bpl, omgevingsvergunning voor bouwen en beperkte milieutoets, watervergunning en ontheffing, windturbines, herstelbesluiten, belanghebbenden, eigen normen voor geluid, slagschaduw, lichtschittering en (externe) veiligheid in bpl, laag frequent geluid, divers
43.1   (………)
Voor zover Windmolen Vrij Hoenzadriel en anderen aanvoeren dat de voorschriften die aan de omgevingsvergunning beperkte milieutoets zijn verbonden niet gebaseerd kunnen worden op artikel 7.20a van de Wet milieubeheer, kunnen zij daarin evenmin worden gevolgd. De Afdeling overweegt het volgende. Zoals volgt uit de uitspraak van de Afdeling van 13 november 2019, ECLI:NL:RVS:2019:3820, ov. 8 en verder, biedt artikel 7.20a van de Wet milieubeheer geen grondslag voor het bevoegd gezag om aan een omgevingsvergunning beperkte milieutoets vrijelijk voorschriften te verbinden ter beperking van milieugevolgen. Daarmee zou het verbod op het verbinden van voorschriften aan een omgevingsvergunning beperkte milieutoets in artikel 5.13a van het Besluit omgevingsrecht worden doorkruist. Op grond van artikel 7.20a van de Wet milieubeheer is vereist dat de voorschriften maatregelen als bedoeld in artikel 7.16, vierde lid, van de Wet milieubeheer vastleggen die in de aanmeldnotitie zijn genoemd en van belang zijn geweest voor de beslissing van het bevoegd gezag dat een MER niet noodzakelijk is. Dat betekent echter niet dat, zoals Windmolen Vrij Hoenzadriel en anderen betogen, in de aanmeldnotitie expliciet om concrete voorschriften moet worden verzocht. Naar het oordeel van de Afdeling voldoen de voorschriften die het college bij het besluit van 10 december 2021 aan de omgevingsvergunning beperkte milieutoets heeft verbonden over geluid, slagschaduw, lichtschittering en (externe) veiligheid aan artikel 7.20a van de Wet milieubeheer. In de aanmeldnotitie van 13 oktober 2021 is er bij de beoordeling van deze aspecten van uitgegaan dat bepaalde maatregelen worden genomen en bepaalde niveaus in de omgeving niet worden overschreden. Omdat de normen uit het Activiteitenbesluit milieubeheer en de Activiteitenregeling milieubeheer voor deze aspecten, gelet op de uitspraak van de Afdeling van 30 juni 2021, ECLI:NL:RVS:2021:1395, echter buiten toepassing moeten blijven, is in de conclusie van de aanmeldnotitie uitdrukkelijk opgemerkt dat hierover voorschriften aan de omgevingsvergunning beperkte milieutoets moeten worden verbonden ter bescherming van het milieu. Anders dan Windmolen Vrij Hoenzadriel en anderen menen, zijn de door het college gestelde voorschriften daarmee in voldoende mate te herleiden tot de aanmeldnotitie van 13 oktober 2021.

* ABRvS 27 oktober 2023, ECLI:NL:RVS:2023:3986: Awb, Wabo; opheffing vovo, omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken bpl, huisvesting arbeidsmigranten, bedrijventerrein, woonfunctie/logies, duurzaam karakter verblijf, milieucategorie, geluid/Wgh, woon- en leefklimaat, motivering (Rb Zeeland-West-Brabant 22/3536 en 22/3537)
13.1.  De voorzieningenrechter stelt voorop dat de gevraagde omgevingsvergunning op grond van artikel 2.12, eerste lid, van de Wabo alleen kan worden verleend als dat niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening.

Onder 10.1 heeft de voorzieningenrechter overwogen dat het vergunde gebruik als logies, en niet als wonen, moet worden aangemerkt. Een logiesgebouw voor de huisvesting van arbeidsmigranten wordt niet op grond van artikel 1 van de Wet geluidhinder aangemerkt als een ander geluidsgevoelig gebouw. Dit betekent dat het complex van Ice Agency B.V. geen gevoelig gebouw in de zin van artikel 1.1, eerste lid, van het Activiteitenbesluit milieubeheer is. De in artikel 2.17 van het Activiteitenbesluit milieubeheer opgenomen geluidgrenswaarden gelden daarom niet bij het gebouw voor de arbeidsmigrantenhuisvesting en deze vormen dan ook geen belemmering voor de bedrijfsvoering van [verzoeker] en anderen. Zie hiervoor ook de uitspraak van de Afdeling van 9 september 2020, ECLI:NL:RVS:2020:2206, onder 8.2.
(…..)
13.4.  Naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter heeft het college niet deugdelijk gemotiveerd dat er op het perceel een uit een oogpunt van een goede ruimtelijke ordening aanvaardbaar akoestisch woon- en leefklimaat is verzekerd.

De voorzieningenrechter overweegt dat er in het akoestisch rapport van 18 oktober 2022 en de nadere reactie van 13 oktober 2023 onvoldoende inzichtelijk is gemaakt welke specifieke uitbreidingsmogelijkheden [verzoeker] en anderen op grond van de maximale planologische mogelijkheden hebben, en wat de gevolgen daarvan zijn voor de geluidbelasting op het logiesgebouw, zoals [verzoeker] en anderen onder verwijzing naar het door hen overgelegde rapport van Cauberg Huygen van 12 oktober 2023 terecht betogen. In het rapport staat onder meer dat het lijkt dat het nadere rapport van 18 oktober 2022 is bedoeld om aan te tonen dat er geen of zeer beperkte ontwikkelingsmogelijkheden binnen de bestaande inrichtingen zijn, terwijl volgens Cauberg Huygen onderzocht moet worden wat de akoestische invloed ter plaatse van het logiesgebouw kan zijn als gevolg van de maximale ontwikkelmogelijkheden van de betreffende omliggende bedrijven waarbij nog binnen de planologische en bestaande toetsingskaders geopereerd kan worden. Ook is uiteengezet dat de gekozen methode (het overdrachtsmodel) zich in deze situatie niet leent voor de te onderzoeken geluidssituatie ter plaatse van het logiesgebouw.

Verder overweegt de voorzieningenrechter dat Econsultancy ervan uitgaat dat de bedrijfswoning Atoomweg 22 als maatgevend geluidsgevoelig object moet worden aangemerkt, maar heeft zij bij het berekenen van de geluidbelasting geen rekening gehouden met de situering van deze bedrijfswoning, nog daargelaten dat is gebleken dat in de nieuwe situatie van een bedrijfswoning geen sprake meer zal zijn. Deze voormalige bedrijfswoning ligt namelijk op een grotere afstand van de bedrijven van SMS Pompen Services B.V. en SMS Metaal Service B.V. en bedrijf A] dan de beoogde verblijfsunits op het perceel. Dat [verzoeker] en anderen in de huidige situatie worden beperkt door de aanwezigheid van deze bedrijfswoning, betekent dus niet dat er op het perceel een akoestisch woon- en leefklimaat is verzekerd.

Ook overweegt de voorzieningenrechter dat het college in het besluit van 31 augustus 2023 weliswaar heeft voorgeschreven dat de verblijfsunits een minimale gevelwering van 20 dB moeten hebben, maar dat niet kan worden vastgesteld of met dit voorschrift een aanvaardbaar akoestisch woon- en leefklimaat is gewaarborgd, zolang de maximale geluidsniveaus niet bekend zijn. In het rapport van Econsultancy van 18 oktober 2022 en de nadere reactie van 13 oktober 2023 zijn de maximale geluidsniveaus die bij de planologisch toegestane bedrijfsactiviteiten in de milieucategorieën 3.2, 4.1 en 4.2 niet onderzocht.

* Rechtbank Limburg 16 oktober 2023, ECLI:NL:RBLIM:2023:6120: Awb, Wabo; vovo en kortsluiten, omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken bpl, tuinhuis bij gemeentelijk monument, Bouwverordening, oppervlakte, bouwhoogte, welstand, CBK-advies, motivering, vooringenomenheid
14.      Onder 13 is geconcludeerd dat de inhoudelijke beroepsgronden over de strijd met het bestemmingsplan en de redelijke eisen van welstand slagen. De voorzieningenrechter vindt dat dit los staat van (het al dan niet slagen van) de beroepsgrond over de beïnvloeding van de besluitvorming door de betrokken wethouder. Daarover overweegt de voorzieningenrechter als volgt.
(……)
15.3.     Artikel 2:4 van de Awb luidt:

  1. Het bestuursorgaan vervult zijn taak zonder vooringenomenheid.
  2. Het bestuursorgaan waakt ertegen dat tot het bestuursorgaan behorende of daarvoor werkzame personen die een persoonlijk belang bij een besluit hebben, de besluitvorming beïnvloeden.”

15.3.1.   In voormelde uitspraak van 18 juli 2021 heeft de Afdeling het volgende overwogen:

“5.4. Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen, bijvoorbeeld in de uitspraak van 3 juni 2020, ECLI:NL:RVS:2020:1317, strekt artikel 2:4, tweede lid, van de Awb ertoe de burger een waarborg te bieden voor naleving van de in het eerste lid neergelegde norm. Daartoe wordt, niet aan de in de bepaling bedoelde personen individueel, maar aan het tot besluiten bevoegd bestuursorgaan, een zorgplicht opgelegd die in elk geval inhoudt dat door het orgaan wordt voorkomen dat de besluitvorming niet meer voldoet aan de in het eerste lid neergelegde norm. Met het begrip “persoonlijk” is blijkens de wetsgeschiedenis van artikel 2:4 van de Awb (Kamerstukken II, 1988/89, 21 221, nr. 3, blz. 55) gedoeld op ieder belang dat niet behoort tot de belangen die het bestuursorgaan uit hoofde van de hem opgedragen taak behoort te behartigen.”
(…..)
17.     Het voorgaande brengt volgens de voorzieningenrechter met zich dat, in de zin van artikel 2:4, tweede lid, van de Awb, [naam] (in ieder geval) op het moment van het bestreden besluit onderdeel van het bestuursorgaan was, namelijk wethouder, en een persoonlijk belang had bij de besluitvorming over de omgevingsvergunning.

  1. De vraag die vervolgens voorligt is of, in de zin van artikel 2:4, tweede lid, van de Awb, verweerder ertegen gewaakt heeft dat wethouder [naam] de besluitvorming beïnvloedt.

18.1.   Zoals aangegeven onder 17, gold er voor verweerder in ieder geval ten tijde van het bestreden besluit de zorgplicht van artikel 2:4, tweede lid, van de Awb. Volgens de voorzieningenrechter is dat eens te meer het geval omdat wethouder [naam] op dat moment portefeuillehouder was met betrekking tot dit soort besluiten (omgevingsvergunningen) en in die hoedanigheid heel dicht staat bij degene die de bezwaren tegen de verleende omgevingsvergunning afdoet namens verweerder. In het geval dat al eerder duidelijk was dat hij wethouder (met deze portefeuille) zou worden, gold die die zorgplicht voor verweerder volgens de voorzieningenrechter ook eerder en mogelijk dus al op het moment van de verlening van de omgevingsvergunning (het primaire besluit). Of er daadwerkelijk beïnvloeding van de besluitvorming van de zijde van deze wethouder heeft plaatsgevonden – doordat hij aanwezig is geweest / het woord heeft gevoerd bij commissies die verweerder adviseren of anderszins – is niet of lastig na te gaan maar waar het bij deze zorgplicht volgens de voorzieningenrechter om gaat is dat verweerder daartegen moet waken. Daarvan is volgens de voorzieningenrechter op geen enkele wijze gebleken: zie onder 15.1. Het komt er volgens de voorzieningenrechter dus op neer dat verweerder actief had moeten handelen om (eventuele) beïnvloeding of de schijn daarvan te voorkomen om zo als bestuursorgaan de nodige objectiviteit te (kunnen) betrachten. Dat is nagelaten. De voorzieningenrechter vraagt zich af waarom verweerder, als waarborg, niet zelf heeft besloten (zeker op het bezwaar) – zonder het laten meestemmen door deze wethouder – in plaats van dit over te laten aan een ambtenaar. Dat deze ambtenaar bevoegd is te beslissen doet daaraan niet af. Verweerder heeft immers altijd de mogelijkheid zelf gebruik te maken van zijn bevoegdheid om te besluiten (en had dat hier moeten doen).

18.2.   Uit het voorgaande volgt dat verweerder artikel 2:4, tweede lid, van de Awb heeft geschonden. Deze beroepsgrond slaagt. Dit betekent dat het beroep ook om deze reden – zie onder 13 – gegrond is en het bestreden besluit voor vernietiging in aanmerking komt. Voor de gevolgen, zie 19 t/m 21.1.
(……)
19.1.2.

Ten overvloede merkt de voorzieningenrechter hierbij in verband met het aspect van de vooringenomenheid nog het volgende op. Het is de voorzieningenrechter ambtshalve bekend geworden (na sluiting van het onderzoek) dat er een integriteitsonderzoek heeft plaatsgevonden naar de handelwijze van [naam] bij de besluitvorming over de onderhavige omgevingsvergunning. De voorzieningenrechter acht het aangewezen dat verweerder de uitkomsten daarvan betrekt bij het nieuw te nemen besluit.

.