STAB volgt de jurisprudentie nauwlettend om op de hoogte te blijven van rechtspraak op het gebied van omgevingsrecht.
U vindt hier samenvattingen van een selectie van de belangrijkste omgevingsrechtelijke uitspraken.

Een volledig overzicht van alle door STAB verzorgde samenvattingen te vinden is op STAB OGR Updates.

Tracébesluit/IenW

Berekeningen van de stikstofuitstoot door verkeer als gevolg van het doortrekken en verbreden van de A15 en A12 bij Arnhem zijn niet goed genoeg gemotiveerd. Casus Door de minister is het tracébesluit ‘A15/A12 Ressen-Oudbroeken…

Lees verder


Planschade/Schagen

Passieve risicoaanvaarding, voorzienbaarheid, onderzoeksplicht. Casus [Appellant] is eigenaar van de percelen aan de [locatie] te Schagerbrug (hierna: de percelen). Op 12 mei 2017 heeft hij het college verzocht om een tegemoetkoming in de…

Lees verder


Stichting Varkens in Nood e.a.

Naar aanleiding van prejudiciële vragen van de rechtbank Limburg oordeelt het HvJ EU dat het in strijd is met het verdrag van Aarhus dat de ontvankelijkheid van het beroep van een niet-gouvernementele organisatie in een milieuaangelegenheid…

Lees verder


Weigering verklaring van geen bezwaar/Infrastructuur en Waterstaat

Uitleg van begrip bestaand stedelijk gebied in het Luchthavenindelingsbesluit Schiphol komt overeen met de uitleg van het gelijkluidende begrip in het Besluit ruimtelijke ordening, Casus De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft geweigerd…

Lees verder


Bestemmingsplan/Neder-Betuwe

Spuitzone, afwijken van 50 m, windhaag, geluid, rechtszekerheid, nader afwegingsmoment. Casus Bij besluit van 31 mei 2018 heeft de raad van de gemeente Neder-Betuwe het bestemmingsplan ‘Broedershof’ gewijzigd vastgesteld. Het plan…

Lees verder


Omgevingsvergunning/provincie Noord-Brabant

Het rekenmodel hoeft niet ter beschikking gesteld te worden aan eisers. Bij het beoordelen van de milieugevolgen van de wijziging moeten eerder gemaakte fouten bij de berekening van de vergunde milieubelasting gecorrigeerd worden. Casus De…

Lees verder


Watervergunning waterkrachtcentrales Maas/Minister van Infrastructuur en Waterstaat

10%-norm vissterfte uit Beleidsregel is in strijd met artikel 2.10 van de Waterwet, niet krachtens hoofdstuk 5 van de Wet milieubeheer vastgesteld. Casus De minister heeft de vergunningaanvraag getoetst aan de ‘Beleidsregel…

Lees verder


Verzoek intrekking/wijziging omgevingsvergunning milieu/Landerd

Verweerder had naar aanleiding van de nieuwe Bref voor intensieve veehouderij moeten beoordelen of er mogelijkheden waren om de nadelige gevolgen van de inrichting voor het milieu te verminderen. Casus In 2015 is een omgevingsvergunning voor de…

Lees verder


Bestemmingsplan en hogere grenswaarden/Haarlemmermeer

Rekenmodel met fictieve geluidbron bij bepalen van geluidbelasting. Metingen voor grondgeluid in de winter noodzakelijk. Niet-concrete toekomstige uitbreiding hoeft niet te worden meegenomen. Norm voor grondgeluid en relativiteitsbeginsel. Casus…

Lees verder


Besluit spoedeisendheid sanering/Maassluis

Noodzaak spoedige sanering vanwege ecologische risico’s. Casus De locatie is van 1928 tot 1930 opgehoogd met verontreinigde baggerspecie. Daarna zijn van 1962 tot 1975 op de locatie de woonwijken Vogelbuurt en Burgemeesterswijk gebouwd. Uit…

Lees verder


Aanspraak voorziening Calamiteitenfonds Mijn(water)schade/Brunssum

Een beslissing op grond van de Schaderegeling Stichting Calamiteitenfonds is een besluit in de zin van de Awb. Casus [Wederpartij] heeft op 4 mei 2017 verzocht om een voorziening uit het Calamiteitenfonds voor haar woning aan de [locatie] te…

Lees verder


Bestemmingsplan en omgevingsvergunning/gemeente Noord-Beverland

De Afdeling ziet geen aanleiding voor het oordeel dat de raad bij de beoordeling van de geluidhinder als gevolg van het plan had moeten uitgaan van het door de WHO aanbevolen maximale geluidniveau van 45 dB Lden. Casus De gemeente heeft een…

Lees verder