STAB volgt de jurisprudentie nauwlettend om op de hoogte te blijven van rechtspraak op het gebied van omgevingsrecht.
U vindt hier samenvattingen van een selectie van de belangrijkste omgevingsrechtelijke uitspraken.

Een volledig overzicht van alle door STAB verzorgde samenvattingen te vinden is op STAB OGR Updates.

Schade mijnbouwactiviteiten/IMG

Het IMG mag bij de beoordeling van mijnbouwschade ten gevolge van gaswinning uit het Groningenveld het per 1 juli 2021 geactualiseerde beoordelingskader hanteren. Casus Appellant heeft een verzoek ingediend tot vergoeding van schade als gevolg…

Lees verder


Omgevingsvergunning milieu/De Fryske Marren

Het college mag een omgevingsvergunning voor de activiteit milieu niet weigeren op basis van het voorzorgsbeginsel. Casus Het college heeft een omgevingsvergunning (activiteiten bouwen en milieu) verleend voor de verlenging en herindeling van een…

Lees verder


Prejudiciële beslissing/RIE

Het louter verlengen van de periode voor het storten van afvalstoffen, zonder dat de goedgekeurde maximale oppervlakte of de toegestane totale capaciteit van de installatie wordt gewijzigd, zijn geen ‘belangrijke wijziging’ in de zin van de RIE.…

Lees verder


Omgevingsvergunning milieu en afwijken bestemmingsplan/Haarlemmermeer

Vergunning voor opslag van PFAS-houdende grond. Casus Verweerder heeft Schiphol Nederland B.V. een omgevingsvergunning verleend voor het realiseren van een definitieve tijdelijke grondopslagvoorziening (DTOP). De DTOP is bestemd voor grond die met…

Lees verder


Bestuursdwang/Texel

Recreatiewoningen zijn geen bijbehorende bouwwerken bij een stolpboerderij ook al staan al deze gebouwen tezamen op één perceel. Casus Appellant exploiteert een vakantievillapark. Op het vakantiepark staan 11 recreatiewoningen en een…

Lees verder


Bestemmingsplan/Den Haag

Het naar beneden bijstellen van het aantal benodigde parkeerplaatsen dient deugdelijk te worden gemotiveerd. Casus Het bestemmingsplan ‘Kop Assumburgweg’ voorziet in de herontwikkeling van de locatie van de oude brandweerkazerne. Het…

Lees verder


Omgevingsvergunning milieu/Noord-Brabant

Verweerder kon een branddetectiesysteem op basis van de zorgplicht uit het BRZO voorschrijven. Casus Verweerder heeft eiseres een revisievergunning verleend voor een inrichting voor het inzamelen, opslaan, opbulken, mengen, overslaan, scheiden,…

Lees verder


Bestemmingsplan/Heiloo

Ook het overleggen van stukken die met inachtneming van de tien-dagentermijn als bedoeld in artikel 8:58 van de Awb zijn ingediend, kan in strijd met een goede procesorde zijn. Casus De raad van de gemeente Heiloo heeft een bestemmingsplan…

Lees verder


Bestemmingsplan/Coevorden

De raad dient een concreet bouwvoornemen in de besluitvorming met betrekking tot een bestemmingsplan te betrekken. Casus De raad van de gemeente Coevorden heeft het bestemmingsplan ‘Kernen’ vastgesteld. Het plan is grotendeels…

Lees verder


Handhaving/Nijmegen

Verweerder heeft onvoldoende gemotiveerd dat het gebruik van gemodificeerd bitumen niet is vergund. Belangenafweging bij vovo. Casus Asfalt Produktie Nijmegen (APN) heeft sinds 2001 een milieuvergunning voor (onder andere) de productie van asfalt.…

Lees verder


Wnb-vergunning/Noord-Holland

Depositieruimte die door de snelheidsverlaging naar 100 km/u is gecreëerd, is ten onrechte in het stikstofregistratiesysteem opgenomen. Artikel 2.4, eerste lid, onder a, van de Regeling natuurbescherming moet wegens strijd met artikel 6, derde lid…

Lees verder


Wnb-vergunning/Noord-Holland

Voor het circuit Zandvoort is de combinatie van een milieuvergunning uit 1997 en natuurvergunningen uit 2011, 2015 en 2017 het vergunningenpakket dat de referentiesituatie voor de beoordeling van stikstofdepositie vormt. Omdat in de…

Lees verder