STAB volgt de jurisprudentie nauwlettend om op de hoogte te blijven van rechtspraak op het gebied van omgevingsrecht. U vindt hier samenvattingen en annotaties van de belangrijkste omgevingsrechtelijke uitspraken.

Afwijzing verzoek om intrekking omgevingsvergunning milieu vanwege verhoogde geuremissiefactoren voor stalsystemen in Rgv. Aan het wijzigen van het in de vergunning voorgeschreven rendement van de gecombineerde luchtwasser komt geen zelfstandige betekenis toe.

Was het college, gelet op de gewijzigde emissiefactoren in de Rgv, niet gehouden de vergunning in te trekken? Is een nieuw inzicht in de effectiviteit van een bepaalde techniek aan te merken als een technische ontwikkeling in de zin van artikel 2.31, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Wabo?

Lees verder


Verwijzing in bestemmingsplan naar het evenementenbeleid. Het aantal toegestane evenementen blijkt niet duidelijk uit de verbeelding in samenhang met de planregels.

Blijkt uit de planregels voldoende duidelijk dat, zoals de raad ter zitting heeft toegelicht, op de locatie Zegerplas vooralsnog geen evenementen zijn toegestaan? Kan het bestemmingsplan voor wat betreft de toegestane geluidsbelasting bij evenementen verwijzen naar een beleidsregel?

Lees verder


Het college kan, gelet op de BBT-conclusies van de intensieve pluimvee- en varkenshouderij, bij intensieve veehouderijen met luchtwassers in een overbelaste situatie verlangen dat er periodiek geurrendementsmetingen worden verricht.

Moet bij toepassing van artikel 3, vierde lid, van de Wgv (de 50%-regeling) worden uitgegaan van de feitelijke situatie of van de vergunde situatie? Verplichten de BBT-conclusies 12 en 26 van de intensieve pluimvee- en varkenshouderij tot periodieke geurmetingen van de feitelijke geuremissies van een intensieve veehouderij?

Lees verder


In welke gevallen moeten beweiden en bemesten worden betrokken bij de passende beoordeling ten behoeve van een bestemmingsplan?

Dienen bij een passende beoordeling ten behoeve van een bestemmingsplan ook de gevolgen van bemesten te worden betrokken? Voorziet het bestemmingsplan in een toename van het aantal dieren dat wordt beweid ten opzichte van het bestaande planologisch legale gebruik van de gronden?

Lees verder


Maatwerkvoorschrift op grond van het Besluit lozing afvalwater huishoudens.

Was het college bevoegd om dit maatwerkvoorschrift op basis van het Besluit te stellen?

Lees verder


Omvang normaal maatschappelijk risico. Luchtruimwijzigingsbesluit.

Eisers zijn woonachtig in Eijsden. Naar aanleiding van het Luchtruimwijzigingsbesluit van 27 juni 2013 ter bevordering van de vliegveiligheid op Maastricht Aachen Airport, waarbij een deel van het Nederlandse luchtruim is gedelegeerd aan de Belgische luchtverkeersleiding ten behoeve van het vliegveld bij Luik (Bierset), hebben eisers op 2 november 2015 een verzoek om nadeelcompensatie gedaan.

Lees verder


Uitzondering in provinciale verordening op vergunningplicht voor beweiden en bemesten onverbindend.

Is de in artikel 3.1 van de POV opgenomen uitzondering op de vergunningplicht onverbindend omdat deze in strijd is met artikel 6 van de Habitatrichtlijn?

Lees verder


Doorbreken passieve risicoaanvaarding

Partijen zijn verdeeld over de vraag of de per 1 juli 2009 gevestigde voorzienbaarheid is doorbroken door de terinzagelegging van het ontwerp van bestemmingsplan A, gevolgd door de terinzagelegging van het ontwerp van bestemmingsplan B.

Lees verder