De STAB heeft kennisgroepen op vakgebieden waarin veel om advies wordt gevraagd. Daarnaast heeft de STAB expertise op nog vele andere gebieden. Een alfabetische lijst van onderwerpen die in de deskundigenberichten van de STAB aan de orde (kunnen) komen, vindt u hieronder.

A
50%-regeling
Aanduiding
Aanleg van wegen
Aanlegvergunning
Aantasting natuurlijke kenmerken
Aanwijzing
Aanwijzingsbesluit
Aardbevingsrisico
Aardkundige waarden
Acceptatie
Actieplan Ammoniak
Activiteitenbesluit
ADC-toets
Afkalving
Afschuiven van taluds
Afstand
Afval
Afvalsorteerinrichtingen
Afvalstof - grondstof
Afvalstoffenboekhouding (handhaving, fraude)
Afvalstortplaatsen (vergunning)
Afvalverbranding
Afvalverwerkende bedrijven
Afvalwater omvang
Afvalwaterberging
Afvalwaterlozing
Afvalwaterzuivering
Afvoerberekening
Afwijkingsbevoegdheid
Agrarische bedrijfswoningen
Agrarische bedrijven, geluidhinder
Airb&b
Algemene beoordelingsmethodiek ABM
Algemene plaatselijke verordening APV
Algemene wet bestuursrecht Awb
Alternatieven
Alternatievenafweging
Amfibieën
Andere handeling
Anderszins verzekerd
Aquatische ecologie
Archeologie
Archeologische waarde landschap
Archeologische waarden
Asbestverwijdering
Assimilatiebelichting glastuinbouw
B
Baggeren
Baggerspecie
BAR-methode (bruto aanvangsrendement methode)
BBT-conclusies
Bebouwde kom (beoordeling)
Bebouwingsmogelijkheden
Bed & Breakfast
Bedrijfsbestemming
Bedrijfsmatig houden van landbouwhuisdieren (beoordeling)
Bedrijfsmatige activiteiten
Bedrijfswoningen
Begraafplaatsen
Begripsbepalingen
Beheermaatregelen
Beheerplan
Beheersverordening
Belanghebbende
Belastingschade
Bemalen
Beoordelen oude vergunningen
Berging van water
Bergingscapaciteit
Beschermd landschap
Beschermd natuurmonument (oud)
Beschermd stads- en dorpsgezicht
Beschermingszones waterkering
Besluit algemene regels ruimtelijke ordening Barro
Besluit emissiearme huisvesting (toetsing)
Besluit natuurbescherming
Besluit omgevingsrecht Bor
Besluit ruimtelijke ordening Bro
Best beschikbare technieken BBT
Best beschikbare technieken -veehouderij
Bestaand gebruik
Bestemming
Bestemmingsplan
Bestemmingsregel
Bestemmingsvlak
Bestuursrechtelijke schadevergoeding
Bevredigende oplossing
Bezonning
Bijproduct en end of waste
Bijvoer en bijvoermiddelen
Bijzonder nationaal natuurgebied
Bijzonder provinciaal landschap
Bijzonder provinciaal natuurgebied
Binnenplanse ontheffing
Biodiversiteit
Bodem
Bodemarchief
Bodembeschermende voorzieningen
Bodemdaling
Bodemenergie
Bodemsanering
Boogstralen
Bouw- en goothoogte
Bouwbesluit
Bouwbesluit
Bouwhoogte
Bouwkavel
Bouwkundige analyse
Bouwkundige vormgeving
Bouwmogelijkheden
Bouwperceel
Bouwschade
Bouwvergunningen
Bouwverordening
Bovenplanse kosten
Bovenwijkse kosten
Brak water
Branddoor- en overslag
Brandveiligheidsaspecten
Brutoaanvangsrendement
Buitengebied
Buitenplanse ontheffing
Burenruzies
Burgerwoning in het buitengebied
C
Campings
Capaciteit van wegen
Capaciteitsberekening
Causaal verband
Centrumdoeleinden
Chemische bedrijven
CIW-documenten
Compensatie
Compensatie in natura
Compensatie verharding
Complex historische buitenplaatsen
Compostering
Concentraties van stoffen in water
Congestie
Containerbedrijven
Coördinatie(regeling)
Crematoria
Crisis- en herstelwet
Cultuurhistorie
Cultuurhistorische aspecten
Cultuurhistorische rapporten
Cultuurhistorische waarden
Cumulatie
D
Daglichttoetreding
Damwanden
DCF-methode
Deskundige bijstand
Detailhandel
Detailhandel volumineuze goederen
Dierenpensions
Diffuse bronnen
Dijken
Dijkversterking
Distributie planologisch onderzoek
Doeleindenomschrijving
Drempelwaarde
Drooglegging
Droogte schade
Duiker
Dunwaterproblematiek
Duurzaam veilig
Dwingende redenen van groot openbaar belang
E
Ecologisch bodemrisico
Ecologisch onderzoek
Ecologisch werkprotocol
Ecologische Hoofdstructuur (EHS)
Economische uitvoerbaarheid
Effluent
Eisen aan water i.r.t. mestvergisting
Elektrische monitoring luchtwassers
Emissies
Emissiefactoren geur
Energie Energiebesparing Energieopwekking
Endotoxinen
Erfgoed
Erfgoedwet
Erfpacht
Erosie
Europees Verdag voor de Rechten van de Mens (EVRM)
Europese afvalstoffenlijst (Eural)
Evenementen, geluidhinder
Exclusieve economische zone
Exploitatieopzet
Exploitatieplan
Exploitatievergunningen
Extern salderen
Externe veiligheid
Externe werking
F
Faal- of bezwijkmechanisme van waterkeringen
Fauna
Faunabeheer
Faunabeheerplan
Faunaschade
Festivalterreinen
Fietsparkeren
Fijnstof beoordeling veehouderij
Flora
Flora- en faunawet
Fluor (schadelijkheid van die stof)
Fosfaat
Fosforgehalte in water
Functies en nevenfuncties
Functionele leefomgeving
Funderingen
Funderingszettingen
G
Gasopslag
Gebiedbescherming
Gebruiksmogelijkheden
Gebruiksverbod
Geluidhinder
Geluidwering van gevels
Gemeentelijke monumenten
Geotechniek
Geur
Geur (belasting)reducerende maatregelen
Geur m.b.t. provinciale verordeningen (beoordeling)
Geurberekeningen
Geurcumulatie berekeningen
Geurcumulatie o.g.v. Verordening ruimte Noord-Brabant (beoordeling)
Geurgevoelige objecten
Geurverordening
Gevaarlijke afvalstoffen
Gewasbescherming
Gewenste grondwater- en oppervlaktewaterregiem (GGOR)
Gezichtsbepalende boom
Gezondheid
Glastuinbouw
Goede ruimtelijke ordening
Goothoogte
GREX
Grondexploitatie
Grondverwerkers
Grondwaarde
Grondwater
Grondwatereffecten
Grondwatersaneringen
Grondwaterstromingen
Gunstige staat van instandhouding​
H
Habitatrichtlijn Habitatrichtlijngebied Habitatsoort Habitattoets Habitattype Hand aan de kraan-principe Hanengekraai, tonaal of niet Heffingen Helicopterlandingsplaatsen HELP-methode Hergebruik, recycling Herinrichting diepe plassen Herkomst en bestemming van verkeer Herstelmaatregelen Herziening Hittestress Hobbymatig of bedrijfsmatig Hondenkennels, geluidhinder Hoogspanningslijnen Hoogtemeting Hoogwaterbescherming Horecabedrijven, geluidhinder Houden van dieren Houtopstand Humane risico's Huur Huurwaarde Huurwaardekapitalisatiemethode Hydro-ecologie Hydrologie Hydromorfologie
I
Illegale bewoning bijgebouwen
Illegale lozingen
Immissie (waterbezwaarlijke) stoffen
Immissietoets
Inbrengwaarde
Industrielawaai
Inhoud gebouwen
Inkomensderving
Inkomensschade
Inlaatwerken
Inpassingsplan
Instandhouding monumenten
Instandhoudingsdoelstellingen
Instandhoudingsmaatregelen
Intern salderen
Inundatieschade
Inwoner equivalenten
Isolatie en beheer
J
Jaarrekening
Jaarrond beschermde soort
K
Kaderrichtlijn Water
Kampeerterreinen
Kapvergunningen
Kennisleemte
Kerncentrales
Keur
Kleinschalige (hobbymatige) veehouderij (beoordeling)
Klimaatadaptatie
Klimaatscenario's
Koelwater
Koon
Kostenverhaal
Kwantitatieve risicoanalyse
L
Ladder van duurzame verstedelijking
Landbouw
Landbouwschade
Landelijk afvalbeheerplan (LAP_
Landgoederen
Landmeten
Landschap (cultuurhistorisch waardevol)
Landschappelijke waarden
Landschapselementen
Legger
Licht
Lichtreclames op gebouwen/zuilen
Lozen van radioactieve stoffen
Lozingseisen
Lozingseisenassistent
LPG-tankstations
Lucht
Luchtvaartlawaai
Luchtverontreiniging
Luchtwassers
M
M.e.r.-beoordeling
Maatlatten in KRW
Maatregelen fijnstofemissiebeperking (beoordeling)
Maatschappelijke doeleinden
Maneges
Mantelzorgwoningen
Marktwaarde
Maximale invulling
Meerlaagse veiligheid
MER
Mestopslag
Mestverwerking op agrarisch bedrijfsniveau
Met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid
Metaalverwerkende bedrijven
Mijnbouwactiviteiten
Mijnbouwschade
Milieueffectbeoordeling
Milieueffectrapportage
Milieukwaliteitseisen water
Millieueffectrapport
Minimum standaard
Ministeriële regeling omgevingsrecht Mor
Mitigatie
Modaliteiten
Monitoring
Monument
Monumentaal
Monumentale boom
Monumentenschade
Monumentenwet 1988
Morfologie
Multicriteria-analyse
N
Nadeel
Nadeelcompensatie
Nadere eisen
NAR-methode
Nationaal park
Natura 2000
Natuur(gebied)
Natuurbeschermingswetvergunning
Natuurbegraafplaats
Natuurbeschermingswet 1998 (oud)
NatuurNetwerk Nederland (NNN)
Natuurtoets
Natuurvergunning
Natuurwaarden
Nedelandse richtlijn bodembescherming NRB
nestplaats
Netto contante waarde
Nettoaanvangsrendement
Nevenfuncties bij agrarische bedrijven
Niet-agrarische activiteiten in buitengebied
Nokhoogte
Noodopvang water
Noodwoningen
Noodzaakvereiste (bij toegangsbeperkingsbesluit)
Normaal maatschappelijk risico
Normstelling KRW
Normstelling lozingen
Nutriënten
O
Opbrengstderving
OCF-methode
Omgevingsvergunning
Omgevingsvergunning bouwen
Omzetderving
Onderhoudsplicht (monumenten)
Onrechtmatige daad
Onroerend goed
Onroerende zaak
Onteigening
Ontgrondingen
Ontgrondingen: herinrichting
Ontgrondingsschade
Ontheffing
Ontheffing Flora- en faunawet
Onttrekkingen
Ontvankelijkheid
Ontwateringsdiepte
Oorzakelijk verband
Openbaar vervoer
Ophoging
Oppervlakte bebouwing
Oppervlaktewater
Opslag radioactief afval
Opstalrecht
Opwerking nucleair materiaal
Opwerveling beekbodem
Opzetvereiste
Overgangsrecht
Overheidsaansprakelijkheid
Overloopgebieden
Overstromingsrisico
P
Pacht
Papegaaien, geluidhinder
Parkeerbalans
Parkeerdruk
Parkeergarages
Parkeernormen
Parkeeronderzoek
Parkeerterreinen
Parkeren
PASA landbouw
PAS-maatregelen veehouderij (beoordeling)
Passende beoordeling
Passende maatregelen
Peil
Peil/maaiveld
Peilbeheer
Peilbesluit
Peilbesluitschade
Persoonsgebonden overgangsrecht
Plan
Plangrens
Plankaart
Planologische vergelijking
Planregels
Planschade
Plantoets en maximale planologische mogelijkheden
Planvergelijkingen
Planvoorschriften
Plattelandswoning
Populatie
Pretparken
Prioritair (habitat)type
Prioritaire soort
Programma Aanpak Stikstof (PAS)
Programmatische aanpak
Project
Projectbesluit
Proportionaliteit
Provinciale verordening
Q
QRA's
R
Race- en motorsportcircuits, geluidhinder
Radionuclidenlaboratoria
Raffinaderijen
Railverkeerslawaai
Ramsar (Conventie van)
Reactorinstituten
Recht van gebruik en bewoning
Recht van overpad
Rechtmatige daad
Reconstructieplan
Reconstructiewet
Recreatie
Recreatief gebruik van een perceel
Recreatieparken
Recreatieterreinen
Recreatiewoningen
Referentie(situatie)
Regenwaterafvoer
Relativiteitsvereiste
Renteschade
Reptielen
Residu op het land na overstroming
Residuele waardemethode
Restauratie
Restlozingen
Retentie
Richtafstanden VNG
Richtwaarden
Rijksbestemmingsplan
Rijksmonumenten
Riolering
Rioolwaterzuiveringsinstallaties RWZI
Risicoaanvaarding
Ritgeneraties
Rivieren
Rotondes
Ruimte voor de rivier
Ruimte voor ruimte woningen
Rust- of foerageergebied
S
Salderen
Schade
Schadebegroting
Schadebeperking
Schadefactoren
Schadeloosstelling
Schadeoorzaken
Schadevergoeding
Scheepsafvalstoffen
Schietbanen, geluidhinder
Schoolplein
Significant effect
Situering coördinaten emissiepunten
Skatebanen, geluidhinder
Sloopvergunning
Sloot
Situering coördinaten geurgevoelige objecten
Soortenbescherming
Soortenontheffing
Soortenstandaard
Speciale BeschermingsZone (SBZ)
Sportvelden met verlichting
Sportvelden, geluidhinder
Spuitafstanden gewasbeschermingsmiddelen
Staalgieterijen
Stads- en dorpsvernieuwing
Stalsystemen
Stalventilatie en dimensionering
Stedenbouwkundige aspecten
Stedenbouwkundige inpasbaarheid
Stedenbouwkundige vormgeving
Stikstof
stikstofdepositie
Stofemissie veehouderij (beoordeling)
Stoppersregeling en -maatregelen ammoniak
Stortbesluit
Stortplaatsen
Straling
Stratificatie
Streefpeilen
Streefwaarden
Stroomgebieden
Stroomsnelheid
Structuurvisie
Stuwen
Supermarkten, geluidhinder
SVBP
Systeembenadering
T
Taxatiemethoden
Taxaties
Taxistandplaatsen
Tennisparken met verlichting
Tennisparken, geluidhinder
Terrassen bij horecabedrijven
Tijdelijke effecten
Tijdelijke natuur
Tijdelijke waterberging
Toegangsbeperkingsbesluit
Toelichting
Toerekenbaarheid
Toerekening
Toestandsklassen
Tracébesluiten
Tracéwet
TRIADE (bodemsanering)
Trillingen
Trillinghinder
Tuinen (cultuurhistorisch waardevol)
Turborotondes
Turbulentie in waterkolom
U
Uitbreidingsplannen
Uiterwaarden
Uitsterfregeling
Uittreesnelheid (beoordeling)
Uitvoeringsmaatregelen
Uitvoeringsschade
Uitwerkingsplan
V
V-Stacks gebied (toetsing)
V-Stacks vergunning (toetsing)
Vaste rust- of verblijfplaats
Veehouderijgeur in ruimtelijke ordening (beoordeling)
Veevoederbedrijven
Veiligheidsnormen
Verbeelding
Verdiscontering
Verdrag van Bern
Verdrag van Bonn
Verdroging
Verdrogingsschade
Verevening
Vergelijkingsmethode
Vergisting
Verkeer- en vervoer
Verkeersbesluiten
Verkeersborden
Verkeersdrempels
Verkeersintensiteiten
Verkeersmodellen
Verkeersonderzoek
Verkeersontsluiting
Verkeersprognose
Verkeersveiligheid
Vermogensschade
Vernattingsschade
Verordening natuur (provincies)
Verslechtering
Versnippering
Verspreidingsrisico's
Verstorend effect
Verstoring
Verzuring
Visstand
Vistrap
Vistrek Vissterfte
Vleermuizen
Vloeistofdichtheid
VNG-brochure Bedrijven en Milieuzonering
Voetbalkooien, geluidhinder
Vogelrichtlijn
Vogelrichtlijngebied
Vogels
Volumemeting
Voorbereidingsbesluit
Voordeelverrekening
Voorkomen van wateroverlast
Voorlopige bestemming
Voormalige agrarische bebouwing
Voortoets
Voorwaardelijke verplichting
Voorzienbaarheid
VRI
Vrijstelling
Vruchtgebruik
Vuilwaterafvoer
W
Waardering onroerende zaken WOZ
Waardevermindering
Wabo
Wanprestatie
Warmte-koude-opslag
Water
Water in bestemmingsplannen
Waterberging
Waterbergingsgebieden
Waterkeringen
Waterkrachtcentrale
Waterkwaliteit
Waterkwantiteit
Waterlichamen
Wateroverlast
Waterpassing
Waterplannen
Waterschade
Watertekort
Watertoets
Waterveiligheid
Watervergunningen
Watervergunningen voor lozen
Waterwet
Waterzuivering
Wegcategorisering
Wegmarkeringen
Wegontwerp
Wegverkeerslawaai
Welstand
Welstandsaspecten
Werelderfgoed
Werken met radioactieve bronnen
Wet natuurbescherming
Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO)
Wet ruimtelijke ordening (Wro)
Wijze van meten
Wijzigingsbevoegdheid
Wijzigingsplan
Windhinder
Windturbines
Winningsplan
Winstderving
Woningwet
Woon- en leefklimaat
Woonbestemming
Woongenot
X
Y
Z
Zeespiegelrijzing
Zendmasten
Zettingen
Zienswijze
Zonlicht
Zoönosen
Zorgplicht
Zout water
Zoet water
Zware metalen (lozing)