STAB zoekt het uit


U heeft een zaak onder handen waarvoor technisch inhoudelijke kennis noodzakelijk is om het beroep te kunnen duiden. De inhoudelijke beoordeling van geschillen kan ingewikkeld zijn door technische normen, wisselende wet- en regelgeving, complexe feiten en de specifieke omstandigheden in het concrete geschil. Ook kunnen er veel partijen betrokken zijn in een bepaalde kwestie, waarbij ook tegenstrijdige rapporten worden gepresenteerd.
STAB heeft op het vlak van omgevingsrecht de kennis en expertise in huis om een situatie (ter plaatse) vakkundig te beoordelen, en u te voorzien van de informatie die u nodig heeft om uitspraak te kunnen doen in het geschil. STAB brengt structuur aan in de zaak, presenteert de technische aspecten helder en overzichtelijk en plaatst deze binnen het juiste juridische kader. Rapporten van partijdeskundigen worden tegen het licht gehouden, en op juistheid gecontroleerd. Het totaal aan gegevens wordt weergegeven in een overzichtelijk verslag. Zo wordt u voorzien van een onafhankelijk beeld van de kwestie.

Onafhankelijk en deskundig


STAB is een onafhankelijk adviseur van de (bestuurs)rechter in Nederland. STAB werkt alleen in opdracht van de rechter. Hiervoor biedt artikel 8:47 van de Algemene wet bestuursrecht de basis. STAB heeft daardoor een geheel onafhankelijke positie, die wettelijk is verankerd in onder andere de Wet milieubeheer, de Wet ruimtelijke ordening en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (en straks in de Omgevingswet). STAB draagt met haar verslagen bij aan de geschilbeslechting door de rechter.
Alle adviseurs bij de STAB volgen de opleiding Gerechtelijk Deskundige van het LRGD, en houden hun deskundigheid actueel en op hoog niveau.

Wilt u meer informatie over wat STAB voor u kan betekenen?
Neemt u contact op met Tjeerd van der Meulen (tel: 06 13267878, email: t.vandermeulen@stab.nl).

Werkwijze


Direct na binnenkomst van een dossier wordt bekeken welke onderwerpen aan de orde komen, en wat de omvang van de kwestie is. Aan de hand daarvan wordt de zaak aan een adviseur of team van adviseurs toebedeeld. Uitgaande dat bijna alle adviseurs 80% van de zaken kunnen behandelen, wordt daarbij tevens in overweging genomen dat de adviseur niet woont in de gemeente waar de zaak speelt, en ook geen strijdige nevenfunctie heeft (waarborg onafhankelijkheid).
STAB gaat in gesprek met alle partijen afzonderlijk, en bezoekt de betreffende locatie (indien mogelijk). Hierbij maken de adviseurs foto’s voor een visuele impressie ter ondersteuning van de beschrijving. Alle feiten en omstandigheden die tijdens het onderzoek worden geconstateerd, en de specialistische kennis om het te kunnen duiden, worden gepresenteerd in een helder verslag.

Termijnen


STAB levert maatwerk. Dat houdt in dat per zaak kan worden afgesproken wanneer u de zaak met ons verslag uiterlijk terug wilt ontvangen. Een en ander is uiteraard afhankelijk van de omvang van de zaak en de beschikbaarheid van de benodigde specialist(en) bij STAB.
Wij kunnen vrijwel altijd leveren binnen 3 maanden. In specifieke gevallen kan ook op zeer korte termijn (één tot enkele weken) een deskundigenverslag geleverd worden. Bijvoorbeeld als er in een kwestie één specifieke vraag beantwoord moet worden.

De advisering van STAB beperkt zich niet tot de behandeling in de hoofdzaak. Ook in andere procedures zoals voorlopige voorzieningen, versnelde procedures en in door de rechter bevorderde mediationtrajecten kan STAB worden ingeschakeld.
Doordat STAB een compleet, overzichtelijk en gegarandeerd onafhankelijk advies levert, bespaart dit vaak veel tijd in de rest van de procedure. Omdat partijen kunnen reageren op het verslag wordt het geschil vóór de zitting nog teruggebracht tot de essentiële verschillen van inzicht. STAB adviseurs verschijnen desgewenst ook op de zitting.

Producten


STAB levert onafhankelijke adviezen aan de rechter. Voor ons werk is het – naast inhoudelijke kennis – van belang goed op de hoogte te zijn van de actuele regelgeving en jurisprudentie. We delen dit graag met geïnteresseerden. Meldt u hier aan voor de wekelijkse jurisprudentie overzichten.

Onze specialisten verzorgen ook cursussen voor rechters op alle gewenste kennisgebieden. Bijvoorbeeld op een technische vakgebied als geluid of geur kan het wenselijk zijn dat uw kennis wordt vergroot. In circa 2,5 uur brengen we u op de hoogte van beleid en normstelling, geven inzicht in modelleringen en helpen u een technisch rapport te interpreteren. We komen daarvoor naar de locatie van de rechtbank. De cursussen leveren 2 PE punten op.

Met ingang van 1 mei 2020 kunnen onze opdrachtgevers tevens met een concrete vraag terecht bij een van onze specialisten middels ons spreekuur. Meer informatie vindt u hier.

Toegevoegde waarde


Veel van de informatie op deze pagina is praktisch, wat kunnen wij voor u betekenen en hoe gaat dat in zijn werk? Maar soms werkt een voorbeeld verhelderend, zodat u echt onze toegevoegde waarde kunt zien. Graag nemen we u mee in een aantal concrete zaken waarbij STAB advies heeft uitgebracht. Deze informatie vindt u hier.

Onze specialisten


Bij STAB werken circa 40 adviseurs. Zij zijn allemaal gespecialiseerd in bepaalde vakgebieden, maar daarnaast breed opgeleid zodat in beginsel iedere adviseur 80% van de zaken bij STAB kan behandelen.
Onze CV’s, inclusief nevenfuncties, vindt u hier.

Heeft u vragen over onze expertise, neemt u dan contact op met Tjeerd van der Meulen (tel: 06 -13267878, mail: info@stab.nl).