Privacyverklaring

Privacyverklaring STAB
Datum: november 2019, versie 1.1

De Stichting Advisering Bestuursrechtspraak voor Milieu en Ruimtelijke Ordening, kortweg STAB, is een onafhankelijke en onpartijdige deskundige, die de bestuursrechter adviseert over geschillen op het gebied van het fysieke leefmilieu. De onpartijdige en onafhankelijke positie van de StAB is wettelijk verankerd in de Wet milieubeheer, de Wet op de ruimtelijke ordening en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.
De STAB adviseert uitsluitend op verzoek van de rechter, maar partijen kunnen hem vragen om de STAB een onderzoek te laten verrichten.
Naast de advisering aan de rechter verzorgt de STAB ook lezingen en cursussen en publiceert zij in samenwerking met Boom Juridische Uitgevers een jurisprudentietijdschrift  voor omgevingsrecht .
De adviseurs van de STAB zijn geregistreerd gerechtelijk deskundige.

STAB hecht aan het naleven van de beginselen uit de AVG en heeft daarvoor verschillende maatregelen genomen. 

Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die direct of indirect herleidbaar zijn naar een natuurlijke persoon. 

Voor welke doelen gebruiken we de gegevens?
STAB levert onafhankelijke en onpartijdige deskundigen, die de bestuursrechter adviseren bij geschillen op het gebied van het fysieke leefmilieu. STAB adviseert uitsluitend op verzoek van de rechter.

Adviseren gebeurt door middel van het uitbrengen van onderzoeksrapporten, ook wel deskundigenberichten. In deze deskundigenberichten komen persoonsgegevens voor van de deskundigen, eigenaren van grond, belanghebbenden bij het geschil, medewerkers van rechtbanken, gemachtigden en andere organisaties die betrokken zijn bij het geschil. In de meeste gevallen worden slechts contactgegevens van deze betrokkenen verwerkt.

Naast de advisering aan de rechter verzorgt STAB ook lezingen en cursussen, publiceert zij in samenwerking met Boom Juridische Uitgevers een jurisprudentietijdschrift voor omgevingsrecht en stuurt zij wekelijks een jurisprudentieoverzicht aan geregistreerde belangstellende. In dat kader worden ook persoonsgegevens verwerkt, zoals contactgegevens van belangstellenden, auteurs, docenten en deelnemers. 

Daarnaast is STAB ook werkgever, en in die hoedanigheid verwerkt STAB persoonsgegevens van de medewerkers, van ingehuurde externen en van andere bezoekers van STAB. Dit betreft bijvoorbeeld facilitaire dienstverlening, verstrekken bedrijfsmiddelen, personeelsgegevens zoals salaris, beoordelingen, aanwezigheid, planning en organisatie van de advieswerkzaamheden. 

Op basis van welke grondslagen gebruiken we de gegevens?
De meeste verwerkingen van STAB hebben een solide basis in een wettelijk voorschrift of bestuurlijke regeling. STAB verwerkt persoonsgegevens voor de uitvoering van deze taken van algemeen belang.
Verder verwerkt STAB persoonsgegevens voor de eigen bedrijfsvoering (gerechtvaardigd belang) en ten behoeve van (arbeids-) overeenkomsten of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. STAB verwerkt alleen voor het wekelijkse jurisprudentieoverzicht persoonsgegevens op de basis van toestemming. 

Welke persoonsgegevens gebruikt STAB voor haar taken?
STAB verwerkt persoonsgegevens van de eigen medewerkers, de medewerkers van opdrachtgevers, bezoekers en overige relaties, zoals medewerkers van organisaties waar StAB mee samenwerkt en natuurlijke personen die betrokken zijn in de onderzoeken waarin StAB expertise levert. Deze verschillende groepen natuurlijke personen van wie StAB de persoonsgegevens verwerkt noemen we categorieën van betrokkenen. Een betrokkene is een natuurlijke persoon waarvan StAB de persoonsgegevens verwerkt. 

Welke gegevens verstrekken betrokkenen zelf aan STAB?
Gewone persoonsgegevens:
Contactgegevens om te kunnen communiceren over de onderzoeken en de rapportages. 

Welke gegevens verzamelt STAB over betrokkenen?
Gewone persoonsgegevens:
Soms verwerkt STAB ook eigendomsgegevens, perceelgegevens en adresgegevens van het te onderzoeken object. Deze gegevens ontvangen we van de partijen in de zaak waarin STAB advies uitbrengt, en maken deel uit van het dossier. Deze gegevens zijn soms (indirect) te herleiden naar een natuurlijke persoon en daarmee persoonsgegevens. 

We verwerken uw inloggegevens, browsergegevens, apparaat- en profielgegevens, locatiegegevens  en authenticatiegegevens om u online zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn en u zo veilig mogelijk digitaal te kunnen laten werken. 

Bestaan van geautomatiseerde individuele besluitvorming
STAB neemt geen volledig geautomatiseerde besluiten die een aanmerkelijke impact hebben op de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen.

Delen we de gegevens met andere partijen?
STAB deelt persoonsgegevens zoals contactgegevens van medewerkers en onderzoekers uitsluitend met relevante partijen. Dat kunnen door STAB ingeschakelde verwerkers zijn of andere derde partijen waarmee STAB samenwerkt.

STAB heeft met alle verwerkers verwerkersovereenkomsten gesloten. Als de andere partij zelf verwerkingsverantwoordelijke is, zal deze partij een rechtmatige verwerkingsgrondslag moeten hebben.

Worden de gegevens buiten de EU gebracht?
De persoonsgegevens worden in beginsel niet verwerkt in derde landen (buiten de EER). Wanneer er een noodzaak is om dit toch te doen, wordt een adequaat beschermingsniveau geborgd. 

Hoe beveiligen we de gegevens?
Persoonsgegevens moeten beveiligd worden tegen onrechtmatige verwerking met passende technische en organisatorische maatregelen. STAB heeft een informatiebeveiligingsbeleid vastgesteld en dit beleid wordt regelmatig getoetst op werking. 

Inbreuken op deze beveiligingsmaatregelen (ook wel datalekken genoemd) moeten worden geregistreerd en onder bepaalde voorwaarden worden gemeld aan de betrokkenen en aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).  STAB heeft hiervoor een procedure ingericht en geïmplementeerd. 

Hoe lang bewaren we de gegevens?
Persoonsgegevens mogen niet langer worden bewaard dan nodig is om het beoogde doel te bereiken. STAB respecteert de wettelijke bewaartermijnen en heeft daarnaast interne bewaartermijnen geformuleerd. STAB heeft in het verwerkingsregister vastgelegd welke bewaartermijnen zij hanteert per verwerking. STAB heeft een bewaartermijnenbeleid vastgesteld waarbij ook de controle op de naleving van dit beleid is meegenomen.

Welke rechten heb ik op basis van de verwerking van persoonsgegevens?
Betrokkenen hebben onder de AVG verschillende rechten die ze kunnen uitoefenen door een verzoek in te dienen bij STAB.  Voorbeelden van deze rechten zijn:

  • Recht van inzage
  • Recht van correctie
  • Recht van verwijdering
  • Recht van beperking
  • Recht van bezwaar

Klacht indienen bij de bevoegde autoriteit: Autoriteit Persoonsgegevens
Als u een klacht wil indienen over het verwerken van persoonsgegevens door of in opdracht van STAB kan dat bij de Autoriteit Persoonsgegevens.   Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens is daarvoor een formulier beschikbaar.

Wie is de functionaris van gegevensbescherming of privacy officer?
STAB heeft een interne privacy officer die zich inzet voor de bevordering van de naleving van de privacywetgeving.  De privacy officer is te bereiken via het emailadres: privacy@stab.nl

Daarnaast heeft STAB een (externe) functionaris voor gegevensbescherming (FG) aangetrokken met als taak toezicht te houden op de naleving van de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens en op de uitvoering van dit privacybeleid. Deze FG is door STAB aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en is te bereiken via het emailadres: FG@STAB.NL

Contact met ons opnemen?
Voor vragen over de privacyverklaring, een klacht indienen bij de STAB of gebruik maken van de rechten als betrokkene kan contact opgenomen worden via het emailadres privacy@stab.nl

Wijzigingen privacyverklaring
De privacyverklaring van STAB kan wijzigen als nieuwe ontwikkelingen daarvoor aanleiding geven. Op onze website staat altijd de meest actuele versie van de privacyverklaring. Deze privacyverklaring is voor het laatst herzien in november 2019.