Privacy verklaring
STAB hecht aan het naleven van de AVG. De wijze waarop we met persoonsgegevens omgaan, is vastgelegd in een privacyverklaring. Voor onze volledige privacyverklaring kunt u hier terecht.

Privacyverklaring
Privacyverklaring STAB
Datum: november 2022, versie 1.2

Stichting Advisering Bestuursrechtspraak voor Milieu en Ruimtelijke Ordening, kortweg STAB, is een onafhankelijke en onpartijdige deskundige, die de (bestuurs-) rechter op diens verzoek adviseert bij geschillen op het gebied van het fysieke leefmilieu. De onpartijdige en onafhankelijke positie van STAB is wettelijk verankerd in de Wet milieubeheer, de Wet op de ruimtelijke ordening en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

STAB adviseert uitsluitend op verzoek van de rechter bij geschillen. Partijen kunnen de rechter wel verzoeken STAB opdracht te geven een advies uit te brengen.
Naast de advisering aan de rechter verzorgt STAB ook lezingen en cursussen en publiceert STAB in samenwerking met Boom Juridische Uitgevers een jurisprudentietijdschrift voor omgevingsrecht.
De adviseurs van de STAB zijn geregistreerd als gerechtelijk deskundige.

Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die direct of indirect herleidbaar zijn naar een natuurlijke persoon.

Voor welke doelen gebruiken we de gegevens?
STAB levert onafhankelijke en onpartijdige deskundigen, die de bestuursrechter adviseren bij geschillen op het gebied van het fysieke leefmilieu. STAB adviseert bij geschillen uitsluitend op verzoek van de rechter. Het doel is dus het adviseren.
Adviseren gebeurt door middel van het uitbrengen van onderzoeksrapporten, ook wel deskundigenberichten. In deze deskundigenberichten komen persoonsgegevens voor van de deskundigen, eigenaren van grond, belanghebbenden bij het geschil, medewerkers van rechtbanken, gemachtigden en andere organisaties die betrokken zijn bij het geschil. In de meeste gevallen worden slechts contactgegevens van deze betrokkenen verwerkt.
Naast de advisering aan de rechter verzorgt STAB ook lezingen en cursussen, publiceert zij in samenwerking met Boom Juridische Uitgevers een jurisprudentietijdschrift voor omgevingsrecht en stuurt zij wekelijks een jurisprudentieoverzicht aan geregistreerde belangstellende. In dat kader worden ook persoonsgegevens verwerkt, zoals contactgegevens van belangstellenden, auteurs, docenten en deelnemers.
Daarnaast is STAB ook werkgever, en in die hoedanigheid verwerkt STAB persoonsgegevens van de medewerkers, van ingehuurde externen en van andere bezoekers van STAB. Dit betreft bijvoorbeeld facilitaire dienstverlening, verstrekken bedrijfsmiddelen, personeelsgegevens zoals salaris, beoordelingen, aanwezigheid, planning en organisatie van de advieswerkzaamheden.

Op basis van welke grondslagen gebruiken we de gegevens?
De meeste verwerkingen van STAB hebben een solide basis in een wettelijk voorschrift of bestuurlijke regeling. STAB verwerkt persoonsgegevens voor de uitvoering van deze taken van algemeen belang en openbaar gezag. Deze taken hebben een wettelijke basis in 8:47 van de Algemene wet bestuursrecht, Wet milieubeheer, de Wet ruimtelijke ordening en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.
Verder verwerkt STAB persoonsgegevens voor de eigen bedrijfsvoering (gerechtvaardigd belang) en ten behoeve van (arbeids-) overeenkomsten of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. STAB verwerkt alleen voor het wekelijkse jurisprudentieoverzicht persoonsgegevens op de basis van toestemming.

Welke persoonsgegevens gebruikt STAB?
Deze verschillende groepen natuurlijke personen van wie STAB de persoonsgegevens verwerkt noemen we categorieën van betrokkenen. Een betrokkene is een natuurlijke persoon waarvan STAB de persoonsgegevens verwerkt. De categorieën van betrokkenen zijn:

 • Procespartijen in zaak waarin advies wordt gegeven
 • Derden in zaak dossiers waarin advies wordt gegeven
 • Medewerkers STAB: Deskundigen op gebied van het omgevingsrecht en overig personeel
 • Bellers en bezoekers STAB

STAB verwerkt personeelsgegevens en BSN van de eigen medewerkers. Omdat STAB fiscaal verplicht is een kopie van het identiteitsbewijs te bewaren in de loonadministratie verwerkt STAB daarmee nationaliteit en geboorteplaats. Deze gegevens komen namelijk voor op het identiteitsbewijs. Deze bijzondere persoonsgegevens worden voor geen enkel ander doel gebruikt dan de loonadministratie.
STAB verwerkt contactgegevens van de medewerkers van opdrachtgevers, bezoekers en overige relaties, zoals medewerkers van organisaties waar STAB mee samenwerkt en natuurlijke personen die betrokken zijn in de onderzoeken waarin STAB expertise levert.

Welke gegevens verstrekken betrokkenen zelf aan STAB?
Gewone persoonsgegevens:
Contactgegevens om te kunnen communiceren over de onderzoeken en de rapportages.

Welke gegevens verzamelt STAB over betrokkenen?
Gewone persoonsgegevens:
Soms verwerkt STAB ook eigendomsgegevens, perceelgegevens en adresgegevens van het te onderzoeken object. Deze gegevens ontvangen we van de partijen in de zaak waarin STAB advies uitbrengt en maken deel uit van het dossier. Deze gegevens zijn soms (indirect) te herleiden naar een natuurlijke persoon en daarmee persoonsgegevens.
Wanneer u onze website bezoekt verwerken we uw inloggegevens, browsergegevens, apparaat- en profielgegevens, locatiegegevens en authenticatiegegevens om u online zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn en u zo veilig mogelijk digitaal te kunnen laten werken.

Bestaan van geautomatiseerde individuele besluitvorming
STAB neemt geen volledig geautomatiseerde besluiten die een aanmerkelijke impact hebben op de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen.

Delen we de gegevens met andere partijen?
STAB deelt persoonsgegevens zoals contactgegevens van medewerkers en onderzoekers uitsluitend met relevante partijen. Dat kunnen door STAB ingeschakelde verwerkers zijn of andere derde partijen waarmee STAB samenwerkt.
STAB heeft met alle verwerkers verwerkersovereenkomsten gesloten. Als de andere partij zelf verwerkingsverantwoordelijke is, zal deze partij een rechtmatige verwerkingsgrondslag moeten hebben.

Worden de gegevens buiten de EU gebracht?
De persoonsgegevens worden in beginsel niet verwerkt in derde landen (buiten de EER). Wanneer er een noodzaak is om dit toch te doen, wordt een adequaat beschermingsniveau geborgd.

Hoe beveiligen we de gegevens?
Persoonsgegevens moeten beveiligd worden tegen onrechtmatige verwerking met passende technische en organisatorische maatregelen. STAB heeft een informatiebeveiligingsbeleid vastgesteld en dit beleid wordt regelmatig getoetst op werking.
Inbreuken op deze beveiligingsmaatregelen (ook wel datalekken genoemd) moeten worden geregistreerd en onder bepaalde voorwaarden worden gemeld aan de betrokkenen en aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). STAB heeft hiervoor een procedure ingericht en geïmplementeerd.

Hoe lang bewaren we de gegevens?
Persoonsgegevens mogen niet langer worden bewaard dan nodig is om het beoogde doel te bereiken. STAB respecteert de wettelijke bewaartermijnen en heeft daarnaast interne bewaartermijnen geformuleerd. STAB heeft in het verwerkingsregister vastgelegd welke bewaartermijnen zij hanteert per verwerking. STAB heeft een bewaartermijnenbeleid vastgesteld waarbij ook de controle op de naleving van dit beleid is meegenomen.
Welke rechten heb ik op basis van de verwerking van persoonsgegevens?
Betrokkenen hebben onder de AVG verschillende rechten die ze kunnen uitoefenen door een verzoek in te dienen bij STAB. Voorbeelden van deze rechten zijn:

 • Recht van inzage
 • Recht van correctie
 • Recht van verwijdering
 • Recht van beperking
 • Recht van bezwaar

Het verzoek kunnen betrokkenen indienen bij Privacy@STAB.nl en STAB zal na het vaststellen van de identiteit van betrokkene het verzoek in behandeling nemen.

Klacht indienen bij de bevoegde autoriteit: Autoriteit Persoonsgegevens
Als u een klacht wil indienen over het verwerken van persoonsgegevens door of in opdracht van STAB kan dat bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens is daarvoor een formulier beschikbaar.

Wie is de functionaris van gegevensbescherming of privacy officer?
STAB heeft een interne privacy officer die zich inzet voor de bevordering van de naleving van de privacywetgeving. De privacy officer is te bereiken via het emailadres: privacy@stab.nl
Daarnaast heeft STAB een (externe) functionaris voor gegevensbescherming (FG) aangetrokken met als taak toezicht te houden op de naleving van de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. Deze FG is door STAB aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en is te bereiken via het emailadres: fg@stab.nl

Contact met ons opnemen?
Voor vragen over deze privacyverklaring, een klacht indienen bij STAB of gebruik maken van de AVG-rechten als betrokkene kan contact opgenomen worden via het emailadres privacy@stab.nl

Wijzigingen privacyverklaring
De privacyverklaring van STAB kan wijzigen als nieuwe ontwikkelingen daarvoor aanleiding geven. Op onze website staat altijd de meest actuele versie van de privacyverklaring. Deze privacyverklaring is voor het laatst herzien in november 2022.

Cookies
STAB plaatst functionele en analytische cookies om het gebruiksgemak voor bezoekers te vergroten. Ze helpen in functionaliteit en zijn bedoeld om inzicht te krijgen in de werking en effectiviteit van de website van STAB. Hiermee kunnen we de bezochte website zo gebruiksvriendelijk en interessant mogelijk maken voor de bezoeker. Hierbij worden geen gegevens verzameld die gebruikt kunnen worden om individuele gebruikers te volgen.

Functionele cookies
Cookies die er voor zorgen dat deze website naar behoren functioneert
De website van STAB gebruikt cookies om er voor te zorgen dat de website goed werkt. Zo gebruiken wij cookies voor:

 • het onthouden van informatie die je invult op de verschillende pagina’s, zodat je niet steeds al je gegevens opnieuw hoeft in te vullen
 • het doorgeven van informatie van de ene pagina aan de volgende pagina, bijvoorbeeld als er een lange enquête wordt ingevuld of als je veel gegevens moet invullen bij een online bestelling
 • het opslaan van voorkeuren, zoals de taal, locatie, het gewenste aantal te tonen zoekresultaten, etc.
 • het opslaan van instellingen voor een optimale videoweergave, zoals de gewenste buffergrootte en de resolutiegegevens van je scherm
 • het uitlezen van je browserinstellingen om onze website optimaal op je beeldscherm te kunnen weergeven
 • het opsporen van misbruik van onze website en diensten, door bijvoorbeeld een aantal opeenvolgende mislukte inlogpogingen te registreren
 • het gelijkmatig belasten van de website, waardoor de site bereikbaar blijft
 • het aanbieden van de mogelijkheid om inloggegevens op te slaan, zodat je die niet elke keer opnieuw hoeft in te voeren
 • het mogelijk maken om te reageren op onze websites

Analytische cookies voor Webstatistieken
Cookies waarmee wij het gebruik van de website kunnen meten.
Om te bepalen welke onderdelen van de website het meest interessant zijn voor onze bezoekers, proberen wij continu te meten met behulp van JetPack hoeveel bezoekers er op onze website komen en welke onderdelen van de website het meest bekeken worden. Hiervoor gebruiken wij cookies.

Van de informatie die wij zo verzamelen worden statistieken gemaakt. Deze statistieken geven ons inzicht in hoe vaak onze webpagina’s bezocht worden, waar bezoekers de meeste tijd doorbrengen, enzovoort. Hierdoor zijn wij in staat structuur, navigatie en inhoud van de website zo gebruiksvriendelijk en optimaal mogelijk te maken. De statistieken en overige rapportages kunnen wij niet herleiden tot personen.
Wij gebruiken cookies voor:

 • het bijhouden van het aantal bezoekers op onze webpagina’s
 • het bijhouden van de tijdsduur die elke bezoeker doorbrengt op onze webpagina’s, bezoekers zijn niet uniek te identificeren
 • het bepalen van de volgorde waarin een bezoeker de verschillende pagina’s van onze website bezoekt
 • het beoordelen welke delen van onze site aanpassing behoeven
 • het optimaliseren van de website
 • Cookie-instellingen aanpassen en meer informatie

De cookie-instellingen voor deze website zijn te allen tijde naar je persoonlijke voorkeur te wijzigen. De pagina waarop je deze instellingen kunt wijzigen is te bereiken via het vingerafdruk-symbool (links onder aan de pagina). Hier is ook gedetailleerde informatie vinden over welke cookies we specifiek plaatsen.