Laatste nieuws


Laatst schreven we al een algemeen stukje over de regelgeving rondom evenementen. In beroepszaken over evenementen speelt het onderwerp "Natuur" regelmatig een rol. Vaak worden evenementen in of nabij natuurgebieden gehouden. Dan kunnen er gevolgen voor beschermde soorten optreden; denk maar aan de invloed van muziekfestivals. Niet alleen kan het muziekgeluid vogels en vleermuizen verstoren, maar ook verlichting in de avonduren en nacht en vuurwerk bij de afsluiting van het festival kan voor verstoring zorgen.
De mate waarin verstoring optreedt verschilt per diersoort: het gehoor van vleermuizen die bijvoorbeeld echolocatie als jachttechniek gebruiken ligt in een hoog frequentiegebied, maar de vleermuizen die hun prooien waarnemen door te luisteren, horen daarentegen in een lager frequentiegebied dat kan overlappen met dat van festivalgeluid.
Ook de aanwezigheid van heel veel mensen kan verstoring veroorzaken, door het gebruik van de rustiger delen van het natuurgebied, bijvoorbeeld om een wandelingetje te maken of het overnachten bij meerdaagse festivals. Die delen van het natuurgebied bieden vaak onderdak aan allerlei fauna, maar zijn ook dikwijls groeiplaatsen van verschillende planten.
STAB kan in beroepszaken over bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen, en ook in handhavingskwesties, de natuuronderzoeken beoordelen aan de hand van soortspecifieke kennis. We hebben een team van ervaren specialisten dat de effecten op flora en fauna goed in kaart kan brengen, en daarmee de rechter kan voorzien van de juiste informatie.

Actueel


Maatregelen rondom Corona: STAB werkt door.
Wij beschikken over de juiste faciliteiten om ons werk overal te kunnen doen en kunnen daarom ook nieuwe zaken in behandeling nemen.
Uiteraard nemen wij wel maatregelen, rekening houdend met de adviezen van het RIVM. Meer informatie over onze maatregelen vindt u hier.

De organisatie


STAB is een onafhankelijke, professionele organisatie met deskundigen op gebied van het omgevingsrecht. STAB heeft als doel om met heldere adviezen de rechtspraak in Nederland te ondersteunen.
We werken alleen in opdracht van rechtbanken en de Raad van State, waardoor we kunnen garanderen dat we onafhankelijk advies leveren.

Expertise op elk gebied


STAB heeft kennis op vrijwel alle aspecten van het omgevingsrecht. Het werk varieert van veel voorkomende aspecten zoals geluidhinder, luchtverontreiniging, planschade en natuur(bescherming) tot kleinschalige onderwerpen zoals straling en genetisch gemodificeerde organismen. STAB werkt met kennisgroepen waarin de specialisten kennis met elkaar uitwisselen en samenwerken, en houdt zo de kennis actueel en op het hoogste niveau.

De STAB werkwijze


STAB zoekt bij een dossier het beste team van adviseurs. Naast dossieronderzoek, waaronder bijvoorbeeld het narekenen van gegevens aangedragen door partijen, doen wij ook onderzoek op locatie en spreken daar met partijen. Als het nodig is, vragen we ontbrekende stukken op en doen aanvullend literatuuronderzoek. Alle gegevens bij elkaar worden uitgewerkt in het verslag. Dit verslag wordt via onze opdrachtgever aan partijen toegestuurd.
Dit verslag is niet openbaar en kan dus niet worden opgevraagd.

Gedragscode


De gedragscode die binnen STAB wordt gehanteerd is van wezenlijk belang voor ons bestaansrecht. In de gedragscode staat hoe wij ons onderzoek uitvoeren en ons advies uitbrengen. Hiermee wordt onder andere onze onafhankelijkheid gewaarborgd. Er wordt – voor zover mogelijk – aansluiting gezocht bij de gedragscode die geldt bij rechtbanken en de Raad van State. U vindt onze gedragscode hier.

Afspraak met STAB

Ik heb een afspraak met STAB. Welke stappen worden er doorlopen?

Expertise

Onze specialistische vakgebieden

Medewerkers

Meer informatie over onze specialisten

Jurisprudentie

Actuele informatie over jurisprudentie en wetgeving

Nieuwsbrief

Abonneer op de STAB nieuwsbrief

STAB Tijdschrift

Het tijdschrift wat STAB ieder kwartaal uitbrengt

Onze specialisten

Professionals op het gebied van het omgevingsrecht

Jurisprudentie blog