Stichting Advisering Bestuursrechtspraak voor Milieu en Ruimtelijke Ordening, kortweg STAB, is een onafhankelijke en onpartijdige deskundige op het gebied van het fysieke leefomgeving. STAB levert uitsluitend advies aan de (bestuurs)rechter, en alleen op diens verzoek. De onpartijdige en onafhankelijke positie van STAB is wettelijk verankerd in de Wet milieubeheer, de Wet op de ruimtelijke ordening en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Informatie over onze missie en positie, alsmede over de opbouw van onze organisatie vindt u hier.

STAB heeft deskundige mensen in huis. Alle adviseurs zijn specialist op één of meerdere vakgebieden, maar intern wordt zorg gedragen dat alle adviseurs een zeker kennisniveau op alle te behandelen vakgebieden hebben. Door als uitgangspunt te houden dat alle adviseurs 80% van de zaken kan behandelen (al dan niet met ondersteuning van de specialist), kunnen we ons werk goed verspreiden en daardoor de termijnen kort houden. De adviseurs hebben een basisopleiding, en vullen hun kennis voortdurend aan met het volgen van opleidingen en cursussen. Op de pagina medewerkers vindt u al deze informatie terug, evenals eventuele nevenfuncties die van belang zijn in het kader van de onpartijdigheid.

De gedragscode die binnen STAB wordt gehanteerd is van wezenlijk belang voor ons bestaansrecht. In de gedragscode staat hoe wij ons onderzoek uitvoeren en ons advies uitbrengen. Hiermee wordt onder andere onze onafhankelijkheid gewaarborgd. Er wordt – voor zover mogelijk – aansluiting gezocht bij de gedragscode die geldt bij rechtbanken en de Raad van State. U vindt onze gedragscode hier.
Onze klachtenregeling vindt u hier.

STAB legt jaarlijks verantwoording af door middel van een jaarverslag en een cijfermatige onderbouwing. Deze vindt u hier.

Heeft u interesse in een baan bij STAB? Kijk dan op onze vacaturepagina of wij nieuwe mensen zoeken.