STAB volgt de jurisprudentie nauwlettend om op de hoogte te blijven van rechtspraak op het gebied van omgevingsrecht.
U vindt hier samenvattingen van een selectie van de belangrijkste omgevingsrechtelijke uitspraken.

Een volledig overzicht van alle door STAB verzorgde samenvattingen te vinden is op STAB OGR Updates.

Omgevingsvergunning bouw, milieu en afwijken bestemmingsplan/Berkelland

De rechtbank acht het arrest van HvJ EU van 21 januari 2021 (ECLI:NL:EU:C:2021:7, OGR 2021-0006) ook van toepassing op particulieren en laat artikel 6:13 Awb buiten toepassing. Casus Omgevingsvergunning milieu voor (onder meer) de uitbreiding van…

Lees verder


Bestemmingsplan/Schagen

Significante gevolgen voor het natuurgebied Duinen Den Helder-Callantsoog niet uitgesloten. Casus Het plan voorziet in de ontwikkeling van vijf grondgebonden woningen en een appartementengebouw op een afstand van ongeveer 60 m van het Natura…

Lees verder


Maatwerkvoorschriften en handhaving/Rotterdam

De vrachtwagenbewegingen op de toegangsweg vallen niet onder de directe hinder. Het laden en lossen vindt 50 meter verder op het terrein van de inrichting plaats. Casus De inrichting van eiseres houdt zich bezig met de opslag, overslag en…

Lees verder


Omgevingsvergunning milieu/Noord-Brabant

Om te beoordelen of sprake is van een milieuneutrale wijziging had verweerder eerst op grond van de oude vergunde situatie de toegestane geluidsbelasting moeten bepalen. Casus In 1993 is een Hinderwetvergunning verleend voor een motorcrossbaan in…

Lees verder


Wnb-vergunning/Limburg

Vergunde situatie is van belang bij het bepalen van de referentiesituatie en niet de huidige feitelijke situatie. Casus Op 30 november 2017 hebben gedeputeerde staten een Wnb-vergunning verleend voor de exploitatie van een melkrundvee- en…

Lees verder


Omgevingsvergunning milieu/Dinkelland

Uitleg van BBT-conclusies, de rechtbank heeft ten onrechte een voorschrift aan de vergunning verbonden dat een eenmalige rendementsmeting aan de luchtwasser moet plaatsvinden. Casus Omgevingsvergunning (milieu en afwijken van bestemmingsplan)…

Lees verder


Wnb-vergunning/Noord-Brabant

Intrekken natuurvergunning en andere maatregelen om de achteruitgang van de natuurwaarden tegen te gaan. Casus Aan een veehouderij is in 2010 en 2012 een omgevingsvergunning bouwen en milieu verleend voor een stal voor 19.008 gespeende biggen. In…

Lees verder


Projectplan projectprocedure/Waterschap AA en Maas

Toetsingskader projectplan op grond van artikel 5.5 Waterwet. Casus Deze zaak gaat over het projectgebied Leegveld in Deurne, dat wordt gevormd door de Deurnsche Peel, inclusief de Liesselse Peel, en een deel van het binnen het Natuur Netwerk…

Lees verder


Handhaving/Gorinchem

Omstandigheden met hoge temperaturen zijn representatief, omdat daarvan jaarlijks op meerdere dagen sprake is. Indien tonaal geluid duidelijk hoorbaar is, is een aanvullende spectrale analyse niet nodig. Het bepalen van het stoorgeluid op basis van…

Lees verder


Tracébesluit/IenW

Berekeningen van de stikstofuitstoot door verkeer als gevolg van het doortrekken en verbreden van de A15 en A12 bij Arnhem zijn niet goed genoeg gemotiveerd. Casus Door de minister is het tracébesluit ‘A15/A12 Ressen-Oudbroeken…

Lees verder


Planschade/Schagen

Passieve risicoaanvaarding, voorzienbaarheid, onderzoeksplicht. Casus [Appellant] is eigenaar van de percelen aan de [locatie] te Schagerbrug (hierna: de percelen). Op 12 mei 2017 heeft hij het college verzocht om een tegemoetkoming in de…

Lees verder


Stichting Varkens in Nood e.a.

Naar aanleiding van prejudiciële vragen van de rechtbank Limburg oordeelt het HvJ EU dat het in strijd is met het verdrag van Aarhus dat de ontvankelijkheid van het beroep van een niet-gouvernementele organisatie in een milieuaangelegenheid…

Lees verder