STAB volgt de jurisprudentie nauwlettend om op de hoogte te blijven van rechtspraak op het gebied van omgevingsrecht.
U vindt hier samenvattingen van een selectie van de belangrijkste omgevingsrechtelijke uitspraken.

Een volledig overzicht van alle door STAB verzorgde samenvattingen te vinden is op STAB OGR Updates.

Handhaving/Maasgouw

Het Besluit emissiearme huisvesting is gericht op de uitvoering en de inrichting van huisvestingssystemen en niet op het feitelijke gebruik ervan. Casus Het college heeft, naar aanleiding van een verzoek van de buren, een handhavingsbesluit…

Lees verder


Bestemmingsplan/Barneveld

Een zienswijze is een passende en gebruikelijke manier om een ruimtelijk initiatief kenbaar te maken. Anders dan de raad stelt is het initiatief tijdig kenbaar gemaakt en was het in dit geval voldoende concreet. Casus Bij besluit van…

Lees verder


Invordering dwangsom/Valkenswaard

In dit geval is – in het kader van het invorderingsbesluit – sprake van een uitzonderlijke situatie, omdat ten tijde van het dwangsombesluit geen sprake was van een overtreding. Bespreking gronden tegen last onder dwangsom; college had behoren af…

Lees verder


Maatwerkvoorschriften/Hilversum

Verweerder heeft ten onrechte een termijn tot 2031 gegund om overlast veroorzakende lampen bij een tennisbaan te vervangen. Casus Afwijzing van een verzoek om maatwerkvoorschriften aan een tennisclub op te leggen vanwege de lichthinder die eisers…

Lees verder


Handhaving/Limburg

Vergunningplicht beweiden en bemesten, intern salderen, berekenen referentiesituatie bemesten aan de hand van bestemmingsplan, inclusief overgangsrecht. Casus Er is een verzoek om handhaving ingediend vanwege het zonder Wnb-vergunning beweiden en…

Lees verder


Bestemmingsplannen/Vught

De beoordeling of sprake is van een klein gebied moet worden bezien in relatie tot het totale grondgebied van het bevoegde lokale gezag. De plannen voorzien niet in ‘de aanleg van een autosnelweg of autoweg’ (categorie C 1.2 Besluit m.e.r.) Casus…

Lees verder


Mijnbouwschade/IMG

Wat dient de rechtbank te doen als zij bij een zaak over mijnbouwschade tot de conclusie komt dat verweerder het bewijsvermoeden onvoldoende heeft weerlegd? Casus Eiseres heeft een verzoek om vergoeding van schade door beweging van de bodem ten…

Lees verder


Bestemmingsplan/Eindhoven

De effecten van het plan op de hittestress zijn voldoende onderzocht. In het onderzoek mocht worden uitgegaan van een oostelijke windrichting en uit het onderzoek blijkt dat er geen sprake is van een onaanvaardbare toename van hittestress. Casus…

Lees verder


Wijzigingsplan/Bloemendaal

Het wettelijk systeem sluit uit dat bij het gebruikmaken van de wijzigingsbevoegdheid gelijktijdig gebruik wordt gemaakt van de afwijkingsbevoegdheid. Casus Bij besluit van 2 november 2021 heeft het college van burgemeester en wethouders…

Lees verder


Handhaving/Noord-Brabant

Rechtbank is bevoegd kennis te nemen van het beroep. Het college heeft onvoldoende gemotiveerd dat onverkorte handhaving van de last tot een evenredig resultaat leidt. Casus Bij besluit van 20 december 2021 heeft het college van…

Lees verder


Handhaving/Noord-Brabant

Het college heeft onvoldoende gemotiveerd waarom handhaven in dit geval niet onevenredig is. Casus Naar aanleiding van een brand heeft het college van gedeputeerde staten de vergunning van AVI uit 2001 onderzocht en geconcludeerd dat de maximale…

Lees verder


Prejudiciële beslissing/Kra

Nationale criteria mogen niet in de weg staan aan de doelstelling van een EU-richtlijn. Casus In Oostenrijk heeft een aantal landbouwers het bedrijf Porr Bau benaderd om afgegraven materiaal te verkrijgen met het oog op grondaanpassing en…

Lees verder