STAB volgt de jurisprudentie nauwlettend om op de hoogte te blijven van rechtspraak op het gebied van omgevingsrecht.
U vindt hier samenvattingen van een selectie van de belangrijkste omgevingsrechtelijke uitspraken.

Een volledig overzicht van alle door STAB verzorgde samenvattingen te vinden is op STAB OGR Updates.

Bestemmingsplannen/Borsele

Toepassing van het beleid van het toenmalige ministerie van VROM bij ondergrondse hoogspanningsverbindingen. Onderzoek naar cumulatie van magneetvelden is niet nodig omdat de afstanden tussen bestaande en geplande verbindingen te groot is. Casus…

Lees verder


Omgevingsvergunning afwijken bestemmingsplan/Purmerend

Omgevingsvergunning biomassacentrale, te verbranden houtsnippers zijn geen afvalstof in de zin van de Wm, categorie 18.4 van onderdeel C besluit m.e.r. niet van toepassing. Casus SVP levert stadsverwarming aan de bewoners en bedrijven van…

Lees verder


Invordering dwangsom/Breda

Het muziekgeluid was afkomstig van één bepaalde horeca-inrichting, omdat dit duidelijk herkenbaar en hoorbaar was door de meting die de Omgevingsdienst verrichtte ter plaatse van de gevel. Casus Eiseres exploiteert een horeca-inrichting. Op…

Lees verder


Omgevingsvergunning afwijken bestemmingsplan/Noord-Brabant

Voldoende gemotiveerd dat kon worden uitgegaan van een geurverwijderingsrendement van de vergunde luchtwasser van 85%. Casus Varkenshouderij en loonbedrijf met mestverwerkingsbedrijf. Omgevingsvergunning voor onder meer het in afwijking van het…

Lees verder


Bestemmingsplan/Zoetermeer

Onder gegeven omstandigheden is het aannemelijk dat resonantie van geluid vanwege de HSL-spoorlijn zich niet zal voordoen op de wijze zoals omwonenden vrezen. Casus Bij besluit van 30 november 2020 heeft de raad het bestemmingsplan…

Lees verder


Watervergunning/hoogheemraadschap van Rijnland

Brief met bevindingen toezichthouder is een besluit in de zin van artikel 1.3 Awb, omdat het een voorafgaande goedkeuring betreft. Casus Vergunninghoudster is eigenaar van een boomkwekerij. Het perceel waarop deze boomkwekerij wordt…

Lees verder


Bestemmingsplan/Bronckhorst

De uitbreiding van een geitenhouderij die het bestemmingsplan mogelijk maakt is in strijd met het bepaalde in de provinciale omgevingsverordening. Casus De uitspraak heeft betrekking op een tweetal veegplannen, waarmee nieuwe initiatieven en…

Lees verder


Bestemmingsplan/Gooise Meren

Bij beoordeling van geluidbelasting ten gevolge van warmtepompen heeft verweerder zich niet enkel kunnen baseren op artikel 3.8, tweede lid, van het Bouwbesluit, ook cumulatie had moeten worden onderzocht. Casus Bij besluit van 20 mei 2020 heeft…

Lees verder


Handhaving/Rotterdam

Maakt een omschrijving die met de aanvraag is ingediend deel uit van de omgevingsvergunning milieu die op basis van die aanvraag is verleend? Casus Het college heeft aan RWG, een op- en overslagterminal voor containers met gevaarlijke stoffen,…

Lees verder


Last onder dwangsom/Groningen

Bij bepalen bodembedreigendheid protocollen volgen. Casus ESD SIC B.V. te Delfzijl exploiteert een inrichting voor de productie van siliciumcarbide. Hierbij maakt zij gebruik van petroleumcokes die zij binnen de inrichting opslaat, bewerkt en…

Lees verder


Bestemmingsplan/West Betuwe

Een appellant die zich eerst in beroep (en dus niet in zijn zienswijze) richt tegen een plandeel waarbij hij geen belanghebbende is, kan worden tegengeworpen dat hij bij dit plandeel geen belanghebbende is. Casus Het bestemmingsplan…

Lees verder


Omgevingsvergunning/Leeuwarden

Muziekspectrum 'Ultrabas' is van toepassing. De grens waarbij broedvogels door piekgeluid worden verstoord is 70 dB(A). Geluidcontouren voor verstoring van vogels moesten worden berekend en cumulatieve geluidseffecten hadden moeten worden…

Lees verder