STAB volgt de jurisprudentie nauwlettend om op de hoogte te blijven van rechtspraak op het gebied van omgevingsrecht.
U vindt hier samenvattingen van een selectie van de belangrijkste omgevingsrechtelijke uitspraken.

Een volledig overzicht van alle door STAB verzorgde samenvattingen te vinden is op STAB OGR Updates.

Handhaving/Nijmegen

Verweerder heeft onvoldoende gemotiveerd dat het gebruik van gemodificeerd bitumen niet is vergund. Belangenafweging bij vovo. Casus Asfalt Produktie Nijmegen (APN) heeft sinds 2001 een milieuvergunning voor (onder andere) de productie van asfalt.…

Lees verder


Wnb-vergunning/Noord-Holland

Depositieruimte die door de snelheidsverlaging naar 100 km/u is gecreëerd, is ten onrechte in het stikstofregistratiesysteem opgenomen. Artikel 2.4, eerste lid, onder a, van de Regeling natuurbescherming moet wegens strijd met artikel 6, derde lid…

Lees verder


Wnb-vergunning/Noord-Holland

Voor het circuit Zandvoort is de combinatie van een milieuvergunning uit 1997 en natuurvergunningen uit 2011, 2015 en 2017 het vergunningenpakket dat de referentiesituatie voor de beoordeling van stikstofdepositie vormt. Omdat in de…

Lees verder


Watervergunning/waterschap Limburg

Verwijzing naar beleidsregel onvoldoende om nadelige gevolgen voor de chemische of ecologische kwaliteit uit te sluiten. Onvoldoende rekening gehouden met beoordelingssystematiek Handboek immissietoets als BBT-informatiedocument. Casus Bij besluit…

Lees verder


Omgevingsvergunning/Zevenaar

Dat een onderneming in enige mate nadeel kan ondervinden doordat de omzet en inkomsten dalen, acht de Afdeling niet langer afdoende om vanwege mogelijke aantasting van een goed ondernemersklimaat artikel 8:69a van de Awb niet tegen te werpen.…

Lees verder


Wnb-vergunning/ Noord-Brabant

Bij de toetsing aan artikel 2.7 van de Wnb kan niet zonder meer van de haalbaarheid van de emissiefactoren in de Rav worden uitgegaan. Casus Gedeputeerde staten van de provincie Noord-Brabant hebben een vergunning verleend op basis van artikel…

Lees verder


Handhaving/Zuid-Holland

Een naverbrander is wel aan te merken als stookinstallatie, maar hoeft niet te voldoen aan de emissie-eisen voor SO2 uit paragraaf 5.1.1 van het Activiteitenbesluit. Casus Verzoekster exploiteert een inrichting ten behoeve van de productie van…

Lees verder


Bestemmingsplan/Bergen

Het gemeentebestuur dient de procedure voor het vooroverleg met de provincie zodanig vorm te geven dat de vooroverlegreactie van de provincie van reële betekenis kan zijn in de besluitvorming. Casus De raad van Bergen heeft een plan vastgesteld…

Lees verder


Omgevingsvergunning/Noord-Beveland

Uitbreiding in de vorm van vijf gestapelde appartementen op de tweede en derde bouwlaag, is niet aan te merken als een bijbehorend bouwwerk. Strijd met artikel 1, eerste lid, en artikel 5, eerste lid, van bijlage II bij het Bor. Casus Het college…

Lees verder


Omgevingsvergunning bouw/Dordrecht

Gelijkwaardigheidsbepaling Bouwbesluit 2012, nota van toelichting. Casus De VVE heeft een omgevingsvergunning aangevraagd om een bestaande draaideur die toegang geeft tot de hal van het appartementencomplex te vervangen door een vouwdeur. Het…

Lees verder


Last onder dwangsom/Moerdijk

Toepassen tarragrond op grasland zonder melding en milieuhygiënische verklaring. Casus Toezichthouders constateerden dat een agrariër tarragrond, aanhangende grond die is vrijgekomen bij het behandelen van aardappelen na de oogst, heeft…

Lees verder


Watervergunning/waterschap Brabantse Delta

Geen weigeringsgrond watervergunning vanwege ontbreken redelijk, evident alternatief. De belangenafweging hierbij kan slechts betrekking hebben op waterstaatkundige belangen. Casus Op grond van de stukken en de behandeling ter zitting gaat de…

Lees verder