STAB volgt de jurisprudentie nauwlettend om op de hoogte te blijven van rechtspraak op het gebied van omgevingsrecht.
U vindt hier samenvattingen van een selectie van de belangrijkste omgevingsrechtelijke uitspraken.

Een volledig overzicht van alle door STAB verzorgde samenvattingen te vinden is op STAB OGR Updates.

Wnb-vergunning/Utrecht

De Rav-emissiefactoren voor de emissiearme stalsystemen mogen in het kader van de Wnb niet meer toegepast worden, nu er concrete aanknopingspunten zijn voor twijfel aan de juistheid van deze factoren. Casus Gedeputeerde staten van Utrecht hebben…

Lees verder


Omgevingsvergunning milieu/Papendrecht

Verweerder kon de aanvraag buiten behandeling laten vanwege het ontbreken van een m.e.r.-aanmeldnotitie. De door eiseres overgelegde notitie bevatte onvoldoende informatie om een m.e.r.-beoordeling op te baseren. Casus Eiseres heeft een aanvraag…

Lees verder


Handhaving/Zuid-Holland

De door het bedrijf gehanteerde benaming ‘groenafval’ is aan te merken als een ‘gebruikelijke benaming’ als bedoeld in artikel 10.40 van de Wm. Casus Het college heeft aan Wagro, een groenrecyclingsbedrijf, een aantal lasten onder dwangsom…

Lees verder


Geluidsontheffing APV/Leeuwarden

Voor de geluidsontheffing is een onjuist geluidsspectrum toegepast en de voorgeschreven handhaving is te beperkt. Casus Bij besluit van 6 april 2022 heeft verweerder aan de Stichting Psy-Fi een geluidsontheffing onder voorschriften verleend…

Lees verder


Bestemmingsplan/Boekel

Delegatiebesluit waarmee de raad de bevoegdheid om een bestemmingsplan of een omgevingsplan vast te stellen aan het college delegeert, is een algemeen verbindend voorschrift. Beoordeling begrenzing hangt af van de omstandigheden van het geval.…

Lees verder


Handhaving Waterwet/Waterschap Scheldestromen

Last onder dwangsom onttrekkingsverbod oppervlaktewater. Definitie oppervlaktewaterlichaam. Casus Bij besluit van 22 juli 2022 heeft de dijkgraaf van het Waterschap Scheldestromen besloten dat het binnen het beheergebied van het waterschap…

Lees verder


Maatwerkvoorschriften/Groningen

Aangezien de emissie van SiC-stof valt onder de BREF LVIC-S, is verweerder niet bevoegd om hiervoor op grond van artikel 2.4, achtste lid, van het Activiteitenbesluit maatwerkvoorschriften te stellen. Casus In de inrichting van verzoekster wordt…

Lees verder


Omgevingsvergunning/Amsterdam

Een geldautomaat valt, gelet op het normale spraakgebruik, niet aan te merken als een vestiging van een bedrijf dat fysiek te betreden is, zodat in casu geen sprake is van toeristische dienstverlening als bedoeld in de planregels. Casus Eurocash…

Lees verder


Omgevingsvergunning/Amersfoort

Bij een aanvraag om een omgevingsvergunning voor de activiteit gebruik in strijd met het bestemmingsplan hoeft niet tegelijkertijd een omgevingsvergunning aan te worden gevraagd vanwege de bepalingen van de Wnb. Casus De raad van de gemeente…

Lees verder


Omgevingsvergunning milieu/Westerwolde

Aangezien de proefstal niet conform de proefstalbeschikking is gerealiseerd, is de bijzondere emissiefactor niet van toepassing. Casus Verweerder heeft een omgevingsvergunning verleend voor (onder meer) het uitbreiden van het aantal dieren binnen…

Lees verder


Omgevingsvergunning milieu/Limburg

Bij vergisting is sprake van een chemische omzetting, dit brengt mee dat de productie van meststoffen MER-plichtig is. Casus Aanvraag voor een omgevingsvergunning voor de activiteiten bouwen, afwijken van het bestemmingsplan, en milieu. In de…

Lees verder


Bestemmingsplan/Steenwijkerland

Onvoldoende samenhang om te spreken van één ruimtelijke ontwikkeling, zodat sprake is van een mitigerende maatregel. De volledige bedrijfssituatie moet in het akoestisch onderzoek worden betrokken. Casus Het bestemmingsplan ‘Giethoorn Loswal…

Lees verder