STAB volgt de jurisprudentie nauwlettend om op de hoogte te blijven van rechtspraak op het gebied van omgevingsrecht.
U vindt hier samenvattingen van een selectie van de belangrijkste omgevingsrechtelijke uitspraken.

Een volledig overzicht van alle door STAB verzorgde samenvattingen te vinden is op STAB OGR Updates.

Voorlopige voorziening handhaving/Wassenaar

De voorzieningenrechter betwijfelt of een handhavingsbesluit kan worden gebaseerd op een berekend geluidniveau in plaats van op een feitelijk ter plaatse gemeten geluidniveau. Casus Bij besluit van 17 november 2020 heeft het college het verzoek…

Lees verder


Faunabeheerplan/Noord-Holland

Bij de goedkeuring van een Faunabeheersplan door gedeputeerde staten moet getoetst worden of de in het plan betrokken provinciale of landelijke vrijstellingen van het verbod om soorten te doden niet in strijd met de eisen uit de Wnb zijn…

Lees verder


Bestemmingsplan/Middelburg

Er is niet voldaan aan de voorwaarden voor intern salderen om de reeds beëindigde activiteiten in de referentiesituatie te betrekken. Het is onjuist de referentiesituatie aan de vergunde of gemelde situatie te ontlenen. In de praktijk komt deze…

Lees verder


Bestemmingsplan/Woerden

Bij het beoordelen van het windklimaat op horecaterrassen mag in een windonderzoek worden uitgegaan van de norm die in de NEN 8100 staat. Casus Bij besluit van 1 juni 2021 heeft de raad van Woerden het bestemmingsplan ‘Uitbreiding winkelcentrum…

Lees verder


Bestemmingsplan/Rotterdam

Bij een vormvrije m.e.r.-beoordeling moet een integrale beoordeling van de mogelijk nadelige milieugevolgen van het project worden verricht. Een enkele verwijzing naar uitgevoerde onderzoeken is onvoldoende. Bij deze integrale beoordeling moet (op…

Lees verder


Tracébesluit A12 en A15/Gelderland

De rekenafstand van 25 km mag worden toegepast, omdat buiten deze grens geen wetenschappelijke betrouwbare uitspraken meer kunnen worden gedaan over de depositie van een individuele bron. Het rekenprogramma SRM2+ mocht worden gebruikt voor…

Lees verder


Omgevingsvergunning milieu/Zuid-Holland

Voorwaarden voor ambtshalve wijziging van een omgevingsvergunning milieu. Stofclassificatie, voor toepassen voorzorgsbeginsel is een wetenschappelijke risico-evaluatie vereist. Casus Ambtshalve wijziging van een omgevingsvergunning milieu.…

Lees verder


Planschade/Woensdrecht

Realisatie van nieuwe agrarische bedrijfsbebouwing nabij overbelaste stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden is niet met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid uitgesloten, omdat op voorhand niet kan worden uitgesloten dat door salderen of op…

Lees verder


Weigering maatwerkvoorschriften/Leidschendam-Voorburg

Onvoldoende onderzoek naar en onderbouwing van de stelling dat het verbranden van hout niet kwalificeert als ‘verbranden van afvalstoffen’ als bedoeld in artikel 2.14a, eerste lid, van het Activiteitenbesluit milieubeheer. Criteria ‘Handreiking…

Lees verder


Handhaving/De Bilt

Handhaving van voorwaardelijke verplichting, functioneel daderschap, de recente conclusie van staatsraad advocaat-generaal Wattel is geen reden om af te wijken van de bestaande jurisprudentie. Casus Golfbaanterrein in recreatiegebied. In het…

Lees verder


Verzoek intrekken omgevingsvergunning/Dronten

Nevele-arrest werkt door in verleende omgevingsvergunningen. Onder omstandigheden kan een Unierechtelijke verplichting bestaan om een verleende en in rechte vaststaande omgevingsvergunning in te trekken. Tijdelijke overbruggingsregeling…

Lees verder


Bestemmingsplan/Purmerend

De raad heeft ten onrechte het toekennen van het bouwvlak slechts gebaseerd op de verwachting dat de verleende omgevingsvergunning onherroepelijk zal worden en dat het vergunde bouwwerk daarom uit een oogpunt van rechtszekerheid als zodanig bestemd…

Lees verder