STAB volgt de jurisprudentie nauwlettend om op de hoogte te blijven van rechtspraak op het gebied van omgevingsrecht.
U vindt hier samenvattingen van een selectie van de belangrijkste omgevingsrechtelijke uitspraken.

Een volledig overzicht van alle door STAB verzorgde samenvattingen te vinden is op STAB OGR Updates.

Nadeelcompensatie/Almelo

Representativiteit van het referentiejaar voor bepaling omzetderving. Casus [Appellant] heeft op 27 december 2017 het college verzocht om nadeelcompensatie voor schade die voortvloeit uit omzetderving door (weg)werkzaamheden in het kader…

Lees verder


Bestemmingsplan/gebiedsbescherming/gemeente Midden-Groningen

Een feitelijk aanwezige situatie die onder het overgangsrecht van een bestemmingsplan is toegestaan, kan als referentiesituatie worden gehanteerd in het kader van de Wet natuurbescherming. Casus De raad van de gemeente Midden-Groningen heeft het…

Lees verder


Omgevingsvergunning/Roermond

Verweerder is onvoldoende ingegaan op de door eisers aangedragen alternatieven in het licht van de (onevenredige) gevolgen van het besluit. Tegenover de plicht om op de aanvraag te beslissen, zoals die is ingediend, staat ook de plicht om alle bij…

Lees verder


Omgevingsvergunning/Alkmaar

De rechtbank is (met verweerder) van oordeel dat de meettool op www.ruimtelijkeplannen.nl onvoldoende nauwkeurig is om de exacte afmeting van een bouwvlak vast te stellen. Daarom heeft verweerder niet onzorgvuldig gehandeld door het bouwvlak te…

Lees verder


Wijzigingsplan/’s-Hertogenbosch

Verwijzing naar parkeernota. Het veranderen van het gebruik kan niet afhankelijk worden gesteld van de uitoefening van een bevoegdheid als bedoeld in artikel 3.1.2, tweede lid, aanhef en onder a, van het Bro. Casus Bij besluit van…

Lees verder


Bezwaren overbrenging afvalstoffen/Moerdijk

De EVOA maakt geen onderscheid tussen nuttige en voorlopige nuttige toepassing en stelt ook niet de eis dat de ontstane deelfracties binnen een jaar moeten zijn toegepast. Casus Bij een afvalverwerker worden teerhoudend asfalt granulaat (TAG) en…

Lees verder


Omgevingsvergunning milieu/Groningen

Verweerder is bevoegd om strengere emissiegrenswaarden op te leggen, ondanks het feit dat de aangevraagde emissiegrenswaarden zijn gelegen binnen de BBT-range. Casus Aan eiseres, een energiecentrale in de Eemshaven, is een revisievergunning voor…

Lees verder


Omgevingsvergunning/Meierijstad

Twee percelen kunnen niet als één bouwperceel worden beschouwd omdat voor beide percelen niet hetzelfde bestemmingsplan geldt. Daardoor kunnen niet alle vergunde bergingen als bijbehorend bouwwerk worden aangemerkt. Casus Bij besluit van…

Lees verder


Handhaving/Amsterdam

Voor het beantwoorden van de vraag of sprake is van extensief recreatief medegebruik, is het feitelijk gebruik van de ruimte van belang. Het zwemmen nabij een steiger kan in dit geval niet worden aangemerkt als extensief recreatief medegebruik.…

Lees verder


Omgevingsvergunning/Stichtse Vecht

De tekst van de kennisgeving van de omgevingsvergunning is onvoldoende duidelijk. Eiseres had niet hoeven te veronderstellen dat onder het begrip ‘renoveren’ tevens het plaatsen van een dakkapel over het gehele dakvlak kon worden verstaan. Casus…

Lees verder


Planschade/Papendrecht

Alleen bij onomkeerbare investeringen voor een beoogde exploitatie kan inkomensderving door op de peildatum nog niet aangevangen bedrijfsvoering toch als planschade voor vergoeding in aanmerking komen. Casus Een onderneming stelt dat…

Lees verder


Omgevingsvergunning/Altena

Tuinhuisje ten behoeve van een bed & breakfast kan niet worden aangemerkt als een bijbehorend bouwwerk in de zin van het Bor, omdat de woning en de bed & breakfast niet functioneel met elkaar zijn verbonden. Casus Bij besluit van 18 december 2019…

Lees verder