STAB volgt de jurisprudentie nauwlettend om op de hoogte te blijven van rechtspraak op het gebied van omgevingsrecht.
U vindt hier samenvattingen van een selectie van de belangrijkste omgevingsrechtelijke uitspraken.

Een volledig overzicht van alle door STAB verzorgde samenvattingen te vinden is op STAB OGR Updates.

Civiel recht/klimaatverplichtingen Shell

De rechtbank beveelt Shell om haar bedrijfsactiviteiten en de door haar verkochte energie dragende producten verbonden CO2-emissies naar de atmosfeer (Scope 1, 2 en 3) zodanig te beperken of doen beperken dat dit volume aan het eind van het jaar…

Lees verder


Planschade/Amsterdam

Gebruik horecaterras lag in de lijn der verwachting, ook al stond het oude planologische regime het niet toe. Casus [Appellant sub 2] en [appellant sub 3] zijn de respectievelijke eigenaren van de panden op de adressen [locatie 1]…

Lees verder


Planschade/Amsterdam

Woonschip is geen roerende zaak als bedoeld in artikel 6.1 Wro. Casus Bij brief van 19 oktober 2019 heeft [appellant], in zijn hoedanigheid van eigenaar van twee woonschepen die ligplaats hebben genomen, het college verzocht om tegemoetkoming in…

Lees verder


Omgevingsvergunning/Leiden

Tijdelijke bewoning van bedrijfspanden op een bedrijventerrein. Casus Bij besluiten van 30 oktober 2018 heeft het college van burgemeester en wethouders van Leiden in eerste instantie geweigerd een omgevingsvergunning te verlenen voor…

Lees verder


Spoedeisende bestuursdwang en kostenverhaal/Gouda

Het college heeft met de sloop van een kerk ten onrechte spoedeisende bestuursdwang toegepast, er was geen sprake van acuut instortingsgevaar. Casus In juli 2018 heeft het college van burgemeester en wethouders van Gouda aan eiseres, eigenaar…

Lees verder


Weigering omgevingsvergunning/Bergen

Motivering van weigering omgevingsvergunning voor balustrade als (door)valbeveiliging. Casus Appellant heeft een aanvraag ingediend voor het plaatsen van een balustrade op het dak van zijn bedrijfspand. De balustrade dient als (door)valbeveiliging…

Lees verder


Omgevingsvergunning/Hoogeveen

Niet-belanghebbende in de zin van artikel 1:2, eerste lid, van de Awb, die tegen een ontwerpbesluit op basis van het nationale omgevingsrecht een zienswijze heeft ingediend, kan toch bij de bestuursrechter in beroep tegen dat omgevingsbesluit.…

Lees verder


Bestemmingsplan/Aalsmeer

Er is niet gewaarborgd dat de kernkwaliteiten van de Stelling van Amsterdam behouden blijven of worden versterkt. Casus Het bestemmingsplan ‘Fort Kudelstaart’ heeft betrekking op herontwikkeling van het forteiland Kudelstaart en de…

Lees verder


Bestemmingsplan/Rotterdam

Standpunt zonder bronvermelding over het toepassen van toeslag voor hoge geluidbronnen, in relatie tot de hoogte van de nieuwbouw. Ontoereikend gemotiveerd dat vastgestelde hogere waarden in acht genomen worden. Casus De raad van de gemeente…

Lees verder


Maatwerkvoorschriften/Heumen

Verweerder is op grond van de zorgplicht niet bevoegd om maatwerkvoorschriften voor het laagfrequent geluid van airco-units op te leggen. Casus Eiseres exploiteert een bioscoop met drie zalen. Ten behoeve van de koeling en verwarming van de…

Lees verder


Bestemmingsplan/Almelo

In alle gevallen waarin in omgevingsrechtelijke zaken de uitgebreide openbare voorbereidingsprocedure is toegepast, kan artikel 6:13 van de Awb niet worden tegengeworpen aan belanghebbenden. Casus De raad van Almelo heeft een bestemmingsplan…

Lees verder


Omgevingsvergunning/Reusel-De Mierden

Geluid, gemeentelijk geluidbeleid, incidentele bedrijfssituatie. Wnb, beoordeling aan de hand van Rav-emissiefactoren. Casus Verweerder heeft een (revisie)omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van een varkensstal, het veranderen van de…

Lees verder