STAB volgt de jurisprudentie nauwlettend om op de hoogte te blijven van rechtspraak op het gebied van omgevingsrecht.
U vindt hier samenvattingen van een selectie van de belangrijkste omgevingsrechtelijke uitspraken.

Een volledig overzicht van alle door STAB verzorgde samenvattingen te vinden is op STAB OGR Updates.

Omgevingsvergunning/Noord-Holland

Criterium ‘in het belang van de bescherming van het milieu’, grondslag maatwerkvoorschriften. Casus Revisievergunning en maatwerkvoorschriften voor inrichting voor de opslag, overslag en behandeling van vloeibare koolwaterstoffen, oliën en…

Lees verder


Bestemmingsplan/Blaricum

Vergunningvrij bouwen (artikel 2 en 3 van bijlage II van het Bor) op gronden met tuinbestemming kan worden uitgesloten door in de planregels de inrichting van het erf ten dienste van het gebruik van het hoofdgebouw te verbieden. Casus Het plan is…

Lees verder


Bestemmingsplan/Maastricht

Pontons en dekschuiten naast woonboten kunnen in casu niet worden aangemerkt als woonboot. Planregel waarin gebruik afhankelijk is van afweging door ander bevoegd gezag inzake andere belangen is in strijd met de rechtszekerheid. Casus In het…

Lees verder


Provinciaal inpassingsplan/Noord-Brabant

Ten onrechte is niet uitgegaan van de maximale mogelijkheden, voor referentiesituatie gebruikte tellingen en metingen zijn volgens deskundigenverslag onvoldoende herleidbaar en ook niet voldoende gevalideerd. Casus Het inpassingsplan maakt de…

Lees verder


Bestemmingsplan/Ooststellingwerf

Bij het opstellen van de geluidvoorschriften van het plan dient rekening te worden gehouden met mogelijke tonaliteit van crossmotoren, en van een hoger maximaal bronvermogen van crossmotoren tijdens wedstrijden. Casus Het bestemmingsplan maakt, op…

Lees verder


Wnb-vergunning/Noord-Brabant

Met niet-benutte emissieruimte vanwege een activiteit die in het verleden weliswaar is vergund maar niet passend is beoordeeld, en waarbij voor het hervatten van die activiteit een vergunning op basis van de Wnb of de Wabo is vereist, mag slechts…

Lees verder


Bestemmingsplan/Den Haag

Bestemmingsplan verbrede reikwijdte, rechtszekerheid. Casus Omgevingsplan voor de wijk Binckhorst in Den Haag. In deze wijk zijn van oudsher veel bedrijven gevestigd. De raad heeft de ambitie om deze wijk op een organische wijze te transformeren…

Lees verder


Planschade/provincie Limburg

Het provinciaal mobiliteitsplan is onvoldoende concreet voor voorzienbaarheid. Te vergaande oprekking van het leerstuk van actieve risicoaanvaarding. Casus Verweerder heeft de aanvraag van eiser om tegemoetkoming in planschade afgewezen.…

Lees verder


Handhaving/Roermond

Artikel 1a, eerste lid, van de Woningwet kan grondslag bieden om handhavend op te treden tegen de mogelijke gevaarzetting vanwege een boom die kan omvallen. Casus Het college van burgemeester en wethouders van Roermond heeft een verzoek afgewezen…

Lees verder


Omgevingsvergunning milieu/Noord-Holland

Bevoegdheid om maatwerkvoorschriften te stellen die zien op het rapporteren over reductiemogelijkheden en de emissies van diffuse bronnen. Casus Verweerder heeft in het kader van een nieuwe revisievergunning voor een inrichting waar brandstoffen…

Lees verder


Omgevingsvergunning afwijken bestemmingsplan/Hulst

Onderzoek naar verspreiding van gewasbeschermingsmiddelen door bollenteelt dient niet alleen betrekking te hebben op verspreiding door drift, maar ook door verdamping en huisstof. Casus Eiser heeft een aanvraag ingediend voor een…

Lees verder


Bestemmingsplan/De Ronde Venen

Woonschip is, gelet op artikel 1, zevende lid, van de Woningwet in casu een bouwwerk omdat het niet gebruikt wordt voor de vaart. Casus Appellanten zijn eigenaar van een woonschip. Zij hebben beroep ingesteld tegen het plan, omdat volgens hen voor…

Lees verder