Veelgestelde vragen

Bent u rechter of medewerker bij een rechtbank dan kunt u STAB verzoeken een advies uit te brengen in een zaak. Neem contact met StAB op voor meer informatie.

Bent u appellant of partij in een geschil dan kunt u de rechter verzoeken STAB in te schakelen als onafhankelijke deskundige.

Op de pagina Vakgebieden kunt u de onderwerpen vinden waarover STAB adviseert.
STAB is een onafhankelijke organisatie die uitsluitend deskundigenberichten uitbrengt aan de rechter. Het is dus in beginsel niet mogelijk om aan STAB een opdracht te verstrekken. Wel kunt u in een gerechtelijke procedure vragen om STAB in te schakelen.
Medewerkers van STAB moeten gelet op hun onafhankelijke positie terughoudend zijn bij het beantwoorden van vragen die betrekking hebben op bestaande geschillen of specifieke casussen. In andere gevallen is het wel mogelijk om vragen voor te leggen over meer algemene vraagstukken of lijnen in de jurisprudentie. U kunt dan in contact treden met Tjeerd van der Meulen (tel: 0613267878, mail: t.vandermeulen@stab.nl). Hij kan u in contact brengen met één van onze specialisten.
Uitgebrachte deskundigenverslagen zijn niet openbaar en worden niet door STAB ter beschikking gesteld. Indien u belanghebbende bent in een beroepsprocedure dan kan het deskundigenverslag ter beschikking worden gesteld door de rechtsprekende instantie. U dient zich dan te wenden tot de rechtsprekende instantie waaraan het deskundigenverslag is uitgebracht.
Zoals hiervoor al is opgemerkt, brengt STAB uitsluitend in opdracht van rechtsprekende instanties verslagen uit. De rechtsprekende instantie biedt u de mogelijkheid uw zienswijze over het verslag aan haar kenbaar te maken. In uw zienswijze kunt u uw vragen, op- of aanmerkingen over het verslag naar voren brengen. Indien uw zienswijze daartoe aanleiding geeft, kan de rechtsprekende instantie STAB verzoeken nader in te gaan op uw vragen, op- of aanmerkingen. U kunt dus niet zelf bij STAB verzoek daartoe indienen. De schriftelijke reactie van STAB naar aanleiding van een nader verzoek zal wederom aan u kenbaar worden gemaakt.
U kunt een e-mail sturen aan info@stab.nl. U krijgt dan zo spoedig mogelijk een antwoord.
Op de site van de Raad van State en op www.rechtspraak.nl zijn uitspraken gepubliceerd. Daarnaast heeft STAB haar eigen tijdschrift waarin elk kwartaal belangrijke uitspraken zijn geselecteerd en worden besproken. Op onze site kunt u op jurisprudentieoverzichten bekijken.

Heeft u andere vragen?

Neem contact op met Tjeerd van der Meulen.
Email: t.vandermeulen@stab.nl
Telefoon: 06-13267878