Doel van de regeling Klachten van buiten STAB zullen vrijwel altijd te maken hebben met de wijze van totstandkoming van het verslag (de procedure). Voorbeelden zijn dat een partij zich onvoldoende gehoord voelt, de deskundigheid van de STAB‐medewerker in twijfel wordt getrokken of dat een partij van mening is dat STAB haar eigen Gedragscode heeft geschonden.
Deze regeling dient ertoe om een klacht naar behoren af te handelen.
I. Ontvangst van een klacht
1. De ontvanger van een (mogelijk) als klacht aan te merken brief, bericht of mededeling meldt dit aan de directeur. *1)
2. De directeur stelt in overleg met de betrokken medewerker(s) en zo nodig na contact met de klager vast of er sprake is van een klacht.
3. Het Service Center registreert de ontvangst en ontvangstdatum van de klacht.
4. De klager wordt bericht dat de klacht in behandeling is genomen onder mededeling van de termijn waarbinnen op de klacht zal worden gereageerd.
5. Indien aan de orde *2), wordt de betrokken rechter bericht dat een klacht is binnengekomen en deze in behandeling is genomen.

II. Behandeling van de klacht
6.  De directeur  bespreekt de klacht met de betrokken medewerker(s).
7.  De directeur stelt vast of de klacht gegrond is of niet.
8.  De directeur stelt vast of en zo ja, welke maatregelen worden genomen om aan de klacht tegemoet te komen.
9.  De directeur koppelt over de behandeling en afhandeling terug naar de betrokken medewerker(s).
10. De klager krijgt schriftelijk antwoord op diens klacht met zo nodig kopie aan de betrokken rechter.

III. Evaluatie  
11. De klacht en de afhandeling daarvan worden intern geëvalueerd met het oog op eventuele aanpassing van de werkwijze.
12. Over ingekomen klachten en de afhandeling daarvan worden de medewerkers geïnformeerd.

*1) Een klacht is niet altijd onmiddellijk als zodanig herkenbaar. Hij wordt niet altijd schriftelijk ingediend of komt niet altijd binnen in de vorm van een officiële klachtbrief of is niet altijd rechtstreeks aan de StAB gericht.
*2) Indien de klacht betrekking heeft op de totstandkoming van het verslag.