Waarover ging deze uitspraak?
In een uitspraak van 6 maart 2019 (ECLI:NL:RVS:2019:718), geselecteerd in het jurisprudentieoverzicht van de STAB (week 10), stond de vraag centraal of appellant als belanghebbende kon worden aangemerkt bij een besluit tot verlening van een omgevingsvergunning, waarmee een bestaande legkippenhouderij wordt gewijzigd naar een melkgeitenhouderij.

De Afdeling stelde bij de beoordeling – conform haar vaste rechtspraak – voorop dat degene die rechtstreeks feitelijke gevolgen ondervindt van een activiteit die het besluit toelaat, in beginsel belanghebbende is. Het criterium van “gevolgen van enige betekenis” is een correctie op dit uitgangspunt. De Afdeling oordeelde, anders dan de rechtbank, dat appellant belanghebbende bij het besluit is, omdat niet is uitgesloten dat hij gevolgen van enige betekenis ondervindt in de vorm van een verhoogd gezondheidsrisico ten gevolge van de geitenhouderij.

Waarom is dit interessant?
Deze uitspraak is allereerst interessant, omdat – voor zover mij althans bekend – de Afdeling voor het eerst oordeelt dat gevolgen van enige betekenis kunnen worden aangenomen door een verhoogd gezondheidsrisico.
Verder is vermeldenswaardig dat de Afdeling overweegt dat uitgegaan dient te worden van de afstand vanaf de perceelsgrens van appellant tot aan de geitenhouderij. De rechtbank was uitgegaan van de locatie van de woning van appellant en kwam dan ook tot een grotere afstand, circa 850 meter. De Afdeling komt tot de conclusie dat – gelet op de afstand van 650 meter – niet is uitgesloten dat appellant gevolgen van enige betekenis ondervindt in de vorm van een verhoogd gezondheidsrisico, waarbij de Afdeling steun voor haar oordeel vindt in de door appellant aangehaalde rapporten (o.a. van het RIVM).
Deze uitspraak past verder in een bredere ontwikkeling, waarbij het onderwerp gezondheid in relatie tot veehouderijen vaker in (hoger) beroepsprocedures aan de orde komt. Afsluitend merk ik op dat het onderwerp gezondheid, zo is althans de verwachting, een prominentere rol zal krijgen onder de Omgevingswet.

Bent u benieuwd geworden naar de uitspraak? Deze kunt u lezen op de website van de Raad van State door hier te klikken.