In ons bericht in april lieten we weten de juridische ontwikkelingen omtrent granuliet te blijven volgen.  Granuliet is een restproduct van de weg- en spoorwegbouw bij het breken van graniet. Het wordt in de gemeente West Maas en Waal toegepast bij het verondiepen van de plas “Over de Maas”. De gemeente vreest dat daarbij mogelijk risico’s voor de volksgezondheid ontstaan.

Inmiddels heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat een besluit genomen op het handhavingsverzoek van de gemeente, zoals opgedragen door de voorzieningenrechter.

De minister heeft het verzoek afgewezen. De gemeente heeft tegen dat besluit beroep ingesteld, bij de Rechtbank Gelderland (overtreding van de Waterwet)  en bij de Afdeling (overtreding Wet milieubeheer en Wet bodembescherming). Bovendien vroeg de gemeente om het toepassen van granuliet per direct te stoppen middels het treffen van een voorlopig voorziening.

Beide voorzieningenrechters hebben dit verzoek nu afgewezen. Onafhankelijk van elkaar kwamen ze tot het oordeel dat op voorhand niet hoeft te worden getwijfeld aan de milieuhygiënische kwaliteit van granuliet en dat het toepassen van het granuliet voor het verondiepen van de plas “Over de Maas” niet leidt tot onaanvaardbare verontreiniging van het oppervlaktewater.

De voorzieningenrechter van de rechtbank oordeelde verder dat granuliet in deze situatie een afvalstof is, maar de vraag of er sprake is van een nuttige toepassing van die afvalstof is te complex om te beantwoorden in het kader van de procedure om een voorlopige voorziening. Hiervoor is nader onderzoek nodig.

Wordt (weer) vervolgd!