De tekst van de kennisgeving van de omgevingsvergunning is onvoldoende duidelijk. Eiseres had niet hoeven te veronderstellen dat onder het begrip ‘renoveren’ tevens het plaatsen van een dakkapel over het gehele dakvlak kon worden verstaan.

Casus

Het college van burgemeester en wethouders (het college) heeft een omgevingsvergunning op 16 juni 2021 bekendgemaakt door deze toe te zenden aan de aanvrager. Eiseres heeft niet binnen de wettelijke bezwaartermijn van zes weken bezwaar gemaakt. Tussen partijen is in geschil of de termijnoverschrijding verschoonbaar is.

Rechtsvraag

Kon eiseres redelijkerwijs bekend zijn met de inhoud van de omgevingsvergunning?

Uitspraak

Ten aanzien van een na afloop van de termijn ingediend bezwaarschrift blijft niet-ontvankelijk verklaring op grond daarvan achterwege, als redelijkerwijs niet kan worden geoordeeld dat de indiener in verzuim is geweest (artikel 6:11 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb)). Uit vaste rechtspraak van de Afdeling volgt dat een belanghebbende die met het nemen van een besluit niet bekend was en ook redelijkerwijs niet bekend kon zijn, met het instellen van bezwaar of beroep in ieder geval niet verwijtbaar te laat is, als hij dat doet binnen twee weken nadat hij te weten is gekomen dat een besluit is genomen dat zijn belangen kan raken (zie bijvoorbeeld de uitspraak van de Afdeling van 20 april 2022, ECLI:NL:RVS:2022:1144).

Kon eiseres redelijkerwijs bekend zijn met de inhoud van de omgevingsvergunning?
Het college heeft de omgevingsvergunning gepubliceerd in het Gemeenteblad van 23 juni 2021, nr. [nummer]. In de kennisgeving van de omgevingsvergunning staat als omschrijving: ‘verleende omgevingsvergunning voor [adres] [plaats], het renoveren van de woning en het plaatsen van een vergunningsvrije uitbouw aan de zij- en achterkant’.

Het college stelt zich op het standpunt dat uit deze publicatie blijkt dat een omgevingsvergunning is verleend voor de activiteit bouwen. Dit had volgens het college voor eiseres voldoende aanleiding moeten zijn om navraag te doen over de inhoud van het bouwplan en zij had op basis daarvan tijdig bezwaar kunnen maken.

Eiseres voert aan dat zij op grond van de inhoud van de publicatie in het Gemeenteblad redelijkerwijs niet kon weten dat de omgevingsvergunning zag op het plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde van de woning. Zij heeft geen bezwaar tegen het renoveren, dan wel verbouwen van de woning, maar wel tegen het plaatsen van een dakkapel op de woning.

Het college moet een kennisgeving plaatsen van een verleende omgevingsvergunning. Deze kennisgeving moet een zakelijke weergave van de inhoud bevatten (artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in samenhang met artikel 3.8 van de Wabo en artikel 12 van de Bekendmakingswet), die voldoende adequaat en duidelijk is (zie bijvoorbeeld de uitspraak van de Afdeling van 5 april 2023, ECLI:NL:RVS:2023:1373, rechtsoverweging 4.2.).

Op de zitting heeft het college toegelicht dat hij voor de kennisgeving de tekst heeft overgenomen uit de aanvraag voor de omgevingsververgunning. Hij stelt zich op het standpunt dat het plaatsen van een dakkapel valt onder het ‘renoveren’ van de woning en daarmee de publicatie voldoende adequaat en duidelijk was.

De rechtbank kan het college niet volgen in deze redenering. De rechtbank is van oordeel dat de publicatie van de zakelijke inhoud van de omgevingsvergunning niet voldoende adequaat en duidelijk was. Eiseres had niet hoeven te veronderstellen dat onder het begrip ‘renoveren’ tevens het plaatsen van een dakkapel over het gehele dakvlak kon worden verstaan. De rechtbank sluit daarom aan bij de betekenis van het begrip renovatie die daaraan in het normale spraakgebruik wordt gegeven. In het woordenboek Van Dale staat renoveren als volgt omschreven: het ‘hernieuwen, vernieuwen, verbeteren’.

Anders dan het verbeteren of vernieuwen van de bestaande bebouwing, wordt door het verlenen van de omgevingsvergunning een geheel nieuw deel van bebouwing aan de woning toegevoegd. Eiseres was dus wel bekend met het feit dat er een omgevingsvergunning was verleend voor bouwen, maar had redelijkerwijs niet hoeven veronderstellen dat – gelet op de zakelijke weergave van de vergunning – dit ook het plaatsen van een dakkapel zou omvatten. Zij had anders dan het college heeft gesteld, daarnaar ook geen nader onderzoek hoeven doen.

Rechtelijke Instantie : Rechtbank Midden-Nederland
Datum Uitspraak : 13-09-2023
Eclinummer : ECLI:NL:RBMNE:2023:4674
Ruud Veenhof