De vrachtwagenbewegingen op de toegangsweg vallen niet onder de directe hinder. Het laden en lossen vindt 50 meter verder op het terrein van de inrichting plaats.

Casus

De inrichting van eiseres houdt zich bezig met de opslag, overslag en bewerking van pallets en valt onder het Activiteitenbesluit. Verweerder heeft maatwerkvoorschriften voor de inrichting vastgesteld met betrekking tot de vrachtwagenbewegingen die plaatsvinden op de toegangsweg. Dit is volgens verweerder nodig om aan de geluidsnormen van artikel 2.17 van het Activiteitenbesluit te voldoen (directe hinder). Eiseres is het niet eens met deze voorschriften omdat deze redelijkerwijs niet noodzakelijk zijn. De vrachtwagenbewegingen zijn volgens haar niet aan te merken als laad- en losactiviteiten in de zin van artikel 2.17 van het Activiteitenbesluit. Vervolgens heeft verweerder een last onder dwangsom opgelegd voor het niet naleven van de voorschriften.

Rechtsvraag

Zijn de vrachtwagenbewegingen op de toegangsweg van de inrichting aan te merken als laad- en losactiviteiten in de zin van artikel 2.17 van het Activiteitenbesluit?

Uitspraak

Ten aanzien van de bij het primaire besluit vastgestelde maatwerkvoorschriften ligt aan het geschil de vraag ten grondslag of de vrachtwagenbewegingen op de toegangsweg als laad- en losactiviteiten in de zin van artikel 2.17 van het Activiteitenbesluit zijn aan te merken. Eiseres heeft naar het oordeel van de rechtbank ter zitting, mede aan de hand van Google Maps, voldoende aangetoond dat de vrachtwagens minimaal 50 meter verder op het terrein van eiseres laden en lossen. De toegangsweg naar de ingang van het bedrijfsterrein wordt met name gebruikt voor de afwikkeling van verkeer van en naar de inrichting.

Vast staat voorts dat de ‘inrit’ een openbare weg is en dat het feitelijke laden en lossen daarop niet plaatsvindt. De feitelijke situatie is aldus dat vrachtwagens aan- en afrijden over de [weg] en vervolgens over de toegangsweg naar de inrichting rijden. De vrachtwagens manoeuvreren (zo nodig) op de [weg], alleen om de smalle toegangsweg in en uit te kunnen rijden. Evenmin staan er vrachtwagens op de toegangsweg te wachten.

Verweerder baseert zich bij zijn standpunt op uitspraken van de Afdeling, maar deze situaties komen volgens de rechtsbank niet overeen met onderhavige situatie. In deze casus vindt het feitelijk laden en lossen noch op de toegangsweg noch op of nabij de inrichtingsgrens plaats, maar minimaal 50 meter daarvandaan binnen de inrichting, waarbij een heftruck de pallets van de vrachtwagen afhaalt dan wel erop plaatst. Het over de openbare toegangsweg aanrijden van de vrachtwagens kan naar het oordeel van de rechtbank niet onder het begrip laad- en losactiviteiten als bedoeld in artikel 2.17 van het Activiteitenbesluit worden geschaard, nu dit (manoeuvreren) niet geschiedt ten behoeve van de laad- en losactiviteiten in eigenlijke zin. Indien er incidenteel op de Nolweg dan wel op de toegangsweg met vrachtwagens wordt gemanoeuvreerd, vindt dit enkel plaats wegens (verminderde) stuurmanskunsten van de betrokken vrachtwagenchauffeur. Dergelijke vrachtwagenbewegingen buiten het terrein van de inrichting op de openbare weg zijn naar het oordeel van de rechtbank geen laad- en losactiviteiten ten behoeve van en in de onmiddellijke nabijheid van de inrichting zoals bedoeld in artikel 2.17 van het Activiteitenbesluit.

Rechtelijke Instantie : Rechtbank Rotterdam
Datum Uitspraak : 09-02-2021
Eclinummer : ECLI:NL:RBROT:2021:803
Jos Legierse