Ook het overleggen van stukken die met inachtneming van de tien-dagentermijn als bedoeld in artikel 8:58 van de Awb zijn ingediend, kan in strijd met een goede procesorde zijn.

Casus

De raad van de gemeente Heiloo heeft een bestemmingsplan vastgesteld dat voorziet in de reconstructie van een weg die onder meer als ontsluiting dient voor een aantal nieuwbouwwijken. Ten behoeve van de reconstructie zijn door het college van Heiloo hogere waarden als bedoeld in de Wet geluidhinder vastgesteld. Verweerders hebben 19, 13, 12, 11 en 6 dagen voor de zitting, diverse stukken ingediend. Appellanten stellen dat de door de raad en het college ingediende nadere stukken vanwege strijd met de goede procesorde buiten beschouwing moeten blijven.

Rechtsvraag

Kunnen nader ingediende stukken die met inachtneming van de tien-dagentermijn als bedoeld in artikel 8:58 van de Awb zijn ingediend, vanwege strijd met de goede procesorde buiten beschouwing worden gelaten?

Uitspraak

Verweerders hebben bij brieven van 9, 15, 16 en 17 februari 2022, dat wil zeggen 19, 13, 12, 11 en 6 dagen voor de zitting, diverse stukken ingediend. Tot deze overgelegde stukken behoren onder meer rapportages betreffende (aanvullende) onderzoeken ter zake van de onderwerpen verkeer, geluid, stikstof en betreffende de effecten van de reconstructie voor flora en fauna. Het gaat om negen producties met bijlagen, met een totale omvang van ongeveer 300 bladzijden. Bij brief van 22 februari 2022 heeft de Afdeling partijen laten weten dat ter zitting de vraag aan de orde zal komen, of het in het licht van een goede procesorde aanvaardbaar is dat de ingediende stukken en rapporten – gelet op het tijdstip van indiening en de aard en omvang daarvan – in deze procedure worden betrokken. Ter zitting hebben verweerders in dat verband toegelicht dat naar aanleiding van de ingediende beroepen en de uitspraak van de Afdeling van 1 september 2021, ECLI:NL:RVS:2021:1960 inzake het plan ‘Zandzoom 2019’, de gevolgen van het plan zijn beoordeeld zonder de ontwikkeling van het project Zandzoom en de aansluiting op de A9. Volgens verweerders zijn de aan het plan ten grondslag gelegde onderzoeken slechts geactualiseerd en bevestigen deze de conclusies uit de onderzoeken die reeds aan het plan ten grondslag zijn gelegd. Bij het stikstofonderzoek deed zich het probleem voor dat de nieuwe Aerius-calculator pas vanaf 20 januari 2022 beschikbaar is gesteld.

Ter zitting heeft de Afdeling besloten dat de stukken en rapporten wegens strijd met de goede procesorde buiten beschouwing moeten worden gelaten. Vast staat dat verweerders de nadere stukken, behoudens die van 6 dagen voor de zitting, hebben ingediend met inachtneming van de tien-dagentermijn als bedoeld in artikel 8:58 van de Awb. Dit neemt niet weg dat het overleggen van stukken in strijd met een goede procesorde kan zijn, indien deze verwijtbaar zodanig laat zijn ingediend dat de andere partijen worden belemmerd daarop adequaat te reageren of de doelmatige procesgang daardoor anderszins wordt belemmerd.

Gelet op de aard en de omvang van het grote aantal stukken en de tijdstippen waarop deze zijn ingediend, kan een zinvolle bespreking daarvan ter zitting niet plaatsvinden. Zo kunnen de andere partijen niet adequaat daarop reageren en komt het algemeen belang van een doelmatige procesgang door deze wijze van procederen in het gedrang. In dat verband acht de Afdeling van betekenis dat deze stukken en rapporten aanvankelijk zonder nadere toelichting zijn ingediend. Verweerders hebben pas bij brief van 17 februari 2022, dat wil zeggen 11 dagen voor de zitting, een verweerschrift ingediend. Niet is gebleken van bijzondere omstandigheden op grond waarvan moet worden geoordeeld dat redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat verweerders de nadere stukken eerder hadden kunnen indienen. Voorts is van belang dat de nadere stukken, anders dan verweerders stellen, niet slechts actualisering van de aan het plan ten grondslag gelegde onderzoeken betreffen, maar dat tevens aanvullende en nieuwe onderzoeken zijn overgelegd. Dit geldt voor de onderzoeken ter zake van de onderwerpen geluid, verkeer en stikstof. Daarbij is van belang dat voortschrijdend inzicht heeft geleid tot wijziging van de primaire doelstelling van het plan. Gelet op het voorgaande worden de desbetreffende stukken en rapporten in deze procedure wegens strijd met de goede procesorde buiten beschouwing gelaten.

Rechtelijke Instantie : Raad van State
Datum Uitspraak : 11-05-2022
Eclinummer : ECLI:NL:RVS:2022:1368
Gijsbert Keus