foto jurisprudentie augustus

Jurisprudentie - week 33

Weekoverzicht uitspraken omgevingsrecht* ABRvS 16 augustus 2023,…


Omgevingsvergunning/Roermond

Stemgeluid, geluid van brommers en scooters en het geluid van aan- en afmerende…


Omgevingsvergunning milieu/Epe

Dat de wijziging van een vergunning ook vanuit doelmatigheidsoogpunt…


Omgevingsvergunning milieu/Epe

Criteria om te beoordelen of sprake is van een milieuneutrale wijziging. Casus…


Handhaving/Eindhoven

Overschrijding emissiegrenswaarde door asfaltcentrale, dat het bedrijf een…


Handhaving/Stadskanaal

In artikel 8:69, eerste lid, van de Awb staat weliswaar dat uitspraak wordt…


Provinciaal inpassingsplan, besluit hogere grenswaarden Wgh en Wnb-vergunning/Gelderland

Voldoen aan geluidbeleid; toename cumulatie geluid motiveren; geen WHO-normen…


Voorlopige voorziening handhaving/Wassenaar

De voorzieningenrechter betwijfelt of een handhavingsbesluit kan worden…


Faunabeheerplan/Noord-Holland

Bij de goedkeuring van een Faunabeheersplan door gedeputeerde staten moet…


Bestemmingsplan/Woerden

Bij het beoordelen van het windklimaat op horecaterrassen mag in een…


Bestemmingsplan/Rotterdam

Bij een vormvrije m.e.r.-beoordeling moet een integrale beoordeling van de…


Tracébesluit A12 en A15/Gelderland

De rekenafstand van 25 km mag worden toegepast, omdat buiten deze grens geen…