STAB staat vooral bekend om het opstellen van verslagen in opdracht van Rechtbanken en de Afdeling Bestuursrechtspraak, maar we worden ook vaak gevraagd om aanwezig te zijn op zitting. We kunnen zo het door STAB uitgebrachte advies mondeling verduidelijken waar nodig. Ook kan STAB (nieuwe) inhoudelijke informatie die tijdens de zitting wordt ingebracht nader duiden en vragen van de rechter hierover beantwoorden.

Dit gebeurt in zeer complexe, grote zaken maar ook zeker in kleinere zaken, waar bijvoorbeeld 1 geschilpunt nadere inhoudelijke toelichting behoeft.
Een voorbeeld is de zitting van 23 januari 2021 over de aan een mestverwerkingsbedrijf verleende omgevingsvergunning. Vanwege de corona-maatregelen was STAB deze keer digitaal aanwezig tijdens de zitting. De rechter had nog enkele vragen over gebruikte onderzoeken en de daarin berekende geurbelasting en geurcontouren. STAB heeft dit goed kunnen toelichten. Tevens kon door STAB uitleg worden gegeven over enkele technische aspecten van de aanwezige installaties en ook over de gevolgen hiervan voor de verleende emissies.
Het toelichten van ons rapport kan op deze manier echt meerwaarde hebben voor de rechter maar ook voor partijen, en zo een bijdrage leveren aan een efficiënte geschilbeslechting.