Casus

Het reeds bestaande parkeerterrein bestemd voor Schipholparkeren wordt uitgebreid met maximaal 320 parkeerplaatsen. De woning van eiser is gelegen nabij het parkeerterrein en gelegen onder een aanvliegroute van Schiphol. Eiser stelt dat de vortex vanwege de startende en landende vliegtuigen bij de bepaling van de luchtkwaliteit bij zijn woning onvoldoende is onderzocht. Eiser vreest dat de cumulatieve effecten leiden tot een verslechtering van zijn woon- en leefklimaat.

Rechtsvragen

1. Is de besluitvorming voldoende zorgvuldig uitgevoerd, rekening houdend met de vortex als omgevingsfactor?
2. Kunnen de rechtsgevolgen van het bestreden besluit in stand worden gelaten?

Uitspraak

1. Het ter toetsing voorliggende besluit is volgens de rechtbank genomen in strijd met artikel 3:2 van de Awb, omdat een kenbaar onderzoek naar de mogelijke effecten van de vortex ontbreekt. In dit kader heeft de rechter STAB verzocht een deskundigenbericht uit te brengen. Uit het deskundigenbericht blijkt dat de vortex geen nadelige invloed heeft op wegverkeersemissies en dat de vortex niet als een sleepnet de uitstoot van auto’s op het parkeerterrein meeneemt naar de woning van eiser. Omdat het bestreden besluit onzorgvuldig is voorbereid, leidt dit echter wel tot vernietiging van het besluit.

2. De rechtbank oordeelt dat uit het rapport van STAB blijkt dat, ook indien rekening gehouden wordt met een eventuele cumulerende factor door de vortex van landende en opstijgende vliegtuigen, de toename van de NO2-immissie (stikstof) nog ruimschoots binnen de daarvoor geldende normen blijft en de PM10-immissie (fijnstof) niet toeneemt. De rechtbank is van oordeel dat STAB de zorgen van eiser over het woon- en leefklimaat op zijn perceel zorgvuldig heeft beoordeeld. De rechtbank is gelet daarop van oordeel dat de rechtsgevolgen van het bestreden besluit in stand kunnen worden gelaten. Dit betekent dat de 320 aanvullende parkeerplaatsen op de beoogde locatie gerealiseerd mogen worden.

Rechtelijke Instantie : Rechtbank Amsterdam
Datum Uitspraak : 17-02-2021
Eclinummer : ECLI:NL:RBAMS:2021:624
Gijs Rurup