Er is niet gewaarborgd dat de kernkwaliteiten van de Stelling van Amsterdam behouden blijven of worden versterkt.

Casus

Het bestemmingsplan ‘Fort Kudelstaart’ heeft betrekking op herontwikkeling van het forteiland Kudelstaart en de directe omgeving daarvan. Onderdeel van de herontwikkeling is uitbreiding van de jachthaven en toevoeging van horecafuncties, zoals een hotel met conferentiezalen, een restaurant en café met terras. Het plan maakt verder onder meer de bouw van een ondergrondse parkeergarage mogelijk. Het plangebied maakt onderdeel uit van de Stelling van Amsterdam, die door de UNESCO op de lijst van werelderfgoederen geplaatst.

Rechtsvraag

Is gewaarborgd dat de kernkwaliteiten van de Stelling van Amsterdam behouden blijven of worden versterkt?

Uitspraak

De stichting en anderen betogen dat het plan niet voldoet aan de in artikel 22, eerste en tweede lid, van de Provinciale Ruimtelijke Verordening (hierna: PRV) gegeven regels ter bescherming van een UNESCO-werelderfgoed. Volgens hen zal de beoogde herontwikkeling van het fort de kernkwaliteiten van de Stelling van Amsterdam op onaanvaardbare wijze aantasten en zullen de nieuw toe te voegen functies de kernkwaliteiten zeker niet behouden of versterken, zoals is voorgeschreven in artikel 22, eerste lid, van de PRV.

Niet in geschil is dat het bestemmingsplan nieuwe functies en uitbreiding van de bebouwing mogelijk maakt. Het bestemmingsplan moet dan ook voldoen aan artikel 22 van de PRV.

In paragraaf 5.2.2 van de plantoelichting is ingegaan op artikel 22 van de PRV. De plantoelichting vermeldt:

‘Als Unesco-erfgoed staat het behoud van de waarde van de stelling voorop. In het algemeen is het zaak de waarden van de stelling te behouden en/of te versterken. De strategie is verder gericht op versterking van cultuurhistorische patronen en objecten door een (bescheiden) toevoeging van nieuwe functies en landschapselementen. Het accent ligt op combinaties met het blauwgroene en toeristisch-recreatieve programma in aansluiting op de stad. Ook kleinschalige stedelijke functies, zoals maatschappelijke en culturele voorzieningen en woon/werkmilieus in zeer lage dichtheden, kunnen hierbinnen een plek krijgen.’

Na een passage over de huidige situatie en de geschiedenis van Fort Kudelstaart is in de plantoelichting vervolgens gesteld dat met de beoogde herontwikkeling van het fort de kernkwaliteiten van de Stelling van Amsterdam niet worden aangetast en zelfs verbeteren.

De voorzieningenrechter is van oordeel dat hieruit niet blijkt dat gewaarborgd is dat de kernkwaliteiten van de Stelling van Amsterdam behouden blijven of worden versterkt. Ter zitting heeft de raad gewezen op het rapport van Hylkema Erfgoed, dat als bijlage bij de plantoelichting behoort. Dat rapport betreft echter een bouwhistorische verkenning van het fort, waarin de huidige toestand van het fort en de monumentwaarden beschreven zijn. Het rapport gaat niet in op de met het plan mogelijk gemaakte herontwikkeling en de gevolgen daarvan voor de kernkwaliteiten, bedoeld in artikel 22 van de PRV. De raad heeft ter zitting verder gewezen op de in artikel 3.3 en 4.3 van de planregels aan het college van burgemeester en wethouders toegekende bevoegdheid om nadere eisen te stellen aan plaats en afmetingen van bebouwing ter waarborging van het behoud, herstel en versterken van de kernkwaliteiten van het bestaande fortgebouw en de fortwal. Met het toekennen van een dergelijke bevoegdheid is naar het oordeel van de voorzieningenrechter echter nog niet voldaan aan artikel 22 van de PRV. De voorzieningenrechter acht het daarom niet uitgesloten dat de Afdeling in de bodemzaak tot de conclusie zal komen dat het bestreden besluit wegens strijd met artikel 22 van de PRV of artikel 3:2 van de Awb voor vernietiging in aanmerking komt. Zij schorst bij wijze van voorlopige voorziening het besluit van de raad van de gemeente Aalsmeer van 3 december 2020 tot vaststelling van het bestemmingsplan ‘Fort Kudelstaart’.

Rechtelijke Instantie : Raad van State
Datum Uitspraak : 03-05-2021
Eclinummer : ECLI:NL:RVS:2021:933
Nelleke Petri