Afgelopen jaren ontving STAB in toenemende mate verzoeken van rechters om te adviseren in bouwkundige kwesties. Dat kan gaan over het beoordelen van een op/uitbouw, of de gevolgen van een muurtje dat is weggebroken. Maar ook over verzakkingen mogelijk als gevolg van gaswinning of door veranderingen van het grondwaterpeil.
STAB beschikt al over adviseurs met een bouwkundige achtergrond, maar bouwkunde was tot op heden nog geen aparte kennisgroep. Met de toenemende adviesverzoeken, hebben we besloten dat de tijd rijp is om de kennisgroep Bouwkundige kwesties nu op te richten, om zo alle expertise op dit vakgebied te bundelen en nog verder te versterken.
Voor zeer specifieke kwesties, zoals de mijnbouwschadezaken, is STAB samenwerkingen aangegaan met externe deskundigen die voor STAB bijvoorbeeld specialistische berekeningen kunnen helpen maken. Door deze deskundigen aan de kennisgroep te verbinden vergroot dit de kennis van de STAB adviseurs en worden de externen nog beter getraind in het optreden als gerechtelijk deskundige. Want hoe complexer de technische kennis is die moet worden ingebracht, hoe groter de verantwoordelijkheid om dit voor de rechter begrijpelijk en navolgbaar weer te geven. Samen maken we er een objectief en helder verslag van.

Zeer binnenkort zullen wij de details van deze nieuwe ontwikkeling opnemen op onze website.