Dat onderzoek is verricht naar externe veiligheid is onvoldoende motivering om voor een multifuel-tanktstation af te wijken van de milieucategorie uit het bestemmingsplan.

Casus

Verleende omgevingsvergunning voor het bouwen en in gebruik nemen van een multifuel-tankstation op het bedrijvenpark Prisma te Bleiswijk. Op grond van het bestemmingsplan is milieucategorie 3.1 toegestaan. Uit informatie van DCMR blijkt dat voor LNG en de gevraagde omvang moet worden uitgegaan van categorie 4.1. Verweerder stelt zich op het standpunt dat er wel degelijk sprake is van een aanvaardbaar beschermingsniveau. Aan de omgevingsvergunning ligt een uitgebreid onderzoek naar het aspect externe veiligheid ten grondslag.

Rechtsvraag

Is het voor het afwijken van de milieucategorie uit het bestemmingsplan voldoende dat er onderzoek naar de externe veiligheid van het bedrijf heeft plaatsgevonden?

Uitspraak

De voorzieningenrechter constateert dat tussen partijen niet in geschil is dat een multifuel-tankstation niet als zodanig in de VNG-Brochure is opgenomen en dat als uitgangspunt in het bestemmingsplan is vastgelegd dat langs de randen van het terrein de milieucategorieën 3.1 en 3.2 zijn toegestaan. Met de stelling in het verweerschrift en ter zitting dat van het uitgangspunt in het bestemmingsplan niet wordt afgeweken omdat voor wat betreft het aspect veiligheid het multifuel-tankstation ruimtelijk aanvaardbaar is, miskent verweerder dat het project uiteindelijk als milieucategorie 4.1 is te bestempelen (waarvoor een afstand van 100 m geldt) en dat er, door het plaatsen van het multifuel-tankstation op de betreffende locatie, afbreuk wordt gedaan aan de in het bestemmingsplan vastgestelde eis dat aan de randen van het terrein de milieucategorieën 3.1 en 3.2 zijn toegestaan. Hoewel verweerder bij de totstandkoming van het bestreden besluit de uitgebreide openbare voorbereidingsprocedure heeft gevoerd om af te wijken van het bestemmingsplan, zijn er naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter in het bestreden besluit geen (afdoende) overwegingen gewijd aan het ter plaatse toestaan van een milieucategorie 4.1 inrichting. Evenmin heeft daar een (afdoende) belangenafweging aan ten grondslag gelegen. Dat er door AVIV een locatiespecifiek onderzoek is verricht, maakt niet dat het bestreden besluit wat betreft de afwijking van het bestemmingsplan aangaande het ter plaatse toestaan van een milieucategorie 4.1 inrichting, voldoende zorgvuldig is voorbereid.

Rechtelijke Instantie : Rechtbank Rotterdam
Datum Uitspraak : 11-02-2022
Eclinummer : ECLI:NL:RBROT:2022:961
Jelle van de Poel