Artikel 7c van het Besluit uitvoering Chw maakt het mogelijk om in planregels open normen met beleidsregels in te vullen. De normering in de beleidsregels moet daarbij wel herleidbaar zijn tot de desbetreffende open norm in de planregels.

Casus

De gemeenteraad van Maastricht heeft het plan ‘Retailpark Belvédère’ vastgesteld. Het plan voorziet in de realisatie van drie clusters van het zogenoemde ‘Retailpark Belvédère’ met voorzieningen voor perifere en grootschalige detailhandel en leisure. Dit plan is een zogenoemd ‘bestemmingsplan met verbrede reikwijdte’ als bedoeld in artikel 7c van het Besluit uitvoering Chw. Bij het plan is, vooruitlopend op de Omgevingswet, gebruikgemaakt van de mogelijkheden die artikel 7c biedt om van bepaalde wettelijke regels af te wijken en in aanvulling daarop regels in het bestemmingsplan te stellen. Tegelijk met dit plan heeft de raad de ‘Beleidsregel stedenbouwkundig kader Retailpark Belvédère’ vastgesteld. Voorts wordt in diverse planregels verwezen naar de ‘Beleidsregel Parkeren en Duurzaamheid Belvédère Maastricht 2019’. De raad heeft in de planregels dynamische verwijzingen opgenomen naar wetsinterpreterende beleidsregels voor parkeren en duurzaamheid en beleidsregels met een stedenbouwkundig kader. Appellant vindt deze verwijzingen naar de beleidsregels rechtsonzeker en in strijd met artikel 7c van het Besluit uitvoering Chw.

Rechtsvraag

Heeft de raad de in de planregels opgenomen open normen op juiste wijze uitgewerkt in wetsinterpreterende beleidsregels?

Uitspraak

Volgens de Afdeling is met artikel 7c van het Besluit uitvoering Chw niet bedoeld om een beperking aan te brengen in de bevoegdheid tot het vaststellen van beleidsregels over de afweging van belangen. Daarmee bestaat geen aanleiding voor het oordeel dat een dynamische verwijzing naar beleidsregels niet mag gaan over de afweging van belangen.

Artikel 7c van het Besluit uitvoering Chw geeft volgens de Afdeling voldoende grondslag voor het in het plan opnemen van regels die zien op duurzaamheid.

De Afdeling is van oordeel dat door het ontbreken van parkeernormen in de beleidsregels waar in de planregels naar wordt verwezen, in tegenstelling tot hetgeen de raad heeft beoogd, onvoldoende zeker is gesteld dat bij de uitoefening van de bevoegdheid tot het verlenen van een omgevingsvergunning zal worden voorzien in voldoende parkeervoorzieningen. Hiermee is het plan op dit punt in strijd met de vereiste zorgvuldigheid vastgesteld.

De Afdeling is van oordeel dat de in de beleidsregels opgenomen concrete stedenbouwkundige normering niet valt te herleiden tot terzake in de planregels opgenomen open normen. Daarom zijn de in de planregels opgenomen verwijzingen naar die beleidsregel in strijd met artikel 7c, zesde lid, van het Besluit uitvoering Chw.

Rechtelijke Instantie : Raad van State
Datum Uitspraak : 19-08-2020
Eclinummer : ECLI:NL:RVS:2020:2004
Sybren Koopmans