Noodzaak spoedige sanering vanwege ecologische risico’s.

Casus

De locatie is van 1928 tot 1930 opgehoogd met verontreinigde baggerspecie. Daarna zijn van 1962 tot 1975 op de locatie de woonwijken Vogelbuurt en Burgemeesterswijk gebouwd. Uit bodemonderzoeken sinds 1990 blijkt een grillig verontreinigingspatroon. In 2005 heeft het college vastgesteld dat sprake is van meerdere gevallen van ernstige bodemverontreiniging en dat er geen sprake is van humane en verspreidingsrisico’s, maar wel van ecologische risico’s. Op basis van een in 2008 uitgevoerd triadeonderzoek heeft het college geconcludeerd dat het gebruik van de bodem niet leidt tot zodanig actuele risico’s, dat een spoedige sanering noodzakelijk is. In de uitspraak van 26 augustus 2009, ECLI:NL:RVS:2009:BJ6030, heeft de Afdeling geoordeeld dat het college dit besluit niet op het uitgevoerde triadeonderzoek heeft kunnen baseren en heeft het besluit om die reden vernietigd. Mede naar aanleiding van deze uitspraak van de Afdeling is de Handreiking Triade 2011 opgesteld.

In 2017 is opnieuw een triadeonderzoek uitgevoerd om de ecologische risico’s vast te stellen. Op basis van de onderzoeksresultaten heeft het college zich wederom op het standpunt gesteld dat bij het huidige gebruik van wonen met tuin geen sprake is van onaanvaardbare ecologische risico’s. Het college heeft daarom vastgesteld dat bij het huidige of het toekomstige gebruik een spoedige sanering als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Wbb niet noodzakelijk is.

Appellant woont in de Vogelbuurt en kan zich niet met dit besluit verenigen. Hij is van mening dat sanering van de verontreiniging urgent is.  

Rechtsvraag

Is het uitgevoerde triadeonderzoek dat ten grondslag ligt aan het bestreden besluit representatief en betrouwbaar voor de verontreinigingssituatie?

Uitspraak

De Afdeling ziet geen grond voor het oordeel dat dit triadeonderzoek niet overeenkomstig de Handreiking Triade 2011 is uitgevoerd. Gelet op de gekozen spreiding van de monsternamepunten binnen de locatie, ziet de Afdeling ook geen grond voor het oordeel dat het onderzoek in zoverre geen representatief beeld kan geven van de daar aanwezige verontreiniging.

Rechtelijke Instantie : Raad van State
Datum Uitspraak : 25-11-2020
Eclinummer : ECLI:NL:RVS:2020:2812
Peter-Arjen Boers