Met STAB-adviezen beogen wij altijd de rechter heldere informatie te verstrekken waarop een uitspraak kan worden gebaseerd. Maar dat ons advies ook in een eerder stadium al kan leiden tot daadkrachtig handelen, bleek recent weer. STAB onderzocht of een geluidsonderzoek aan de basis mocht liggen voor een last onder dwangsom. De kwestie ging om boorwerkzaamheden voor gaswinning waarbij volgens Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) de geluidsnormen zouden worden overschreden. De last onder dwangsom was bedoeld om herhaling van het overtreden van de geluidsnorm te voorkomen. Uit het deskundigenverslag dat wij opstelden, bleek dat de gegevens in de gebruikte geluidsrapportage niet geschikt waren voor de handhaving door SodM, onder meer omdat er nog geen correcties waren toegepast. STAB concludeerde dat na het alsnog toepassen van de correcties niet vaststaat dat een overschrijding van de geluidnorm heeft plaatsgevonden.

Het verslag was voor SodM voldoende aanleiding om een gewijzigd besluit te nemen, en de last te herroepen.
De rechtbank heeft daarop geoordeeld dat als gevolg van het gewijzigde besluit op bezwaar het mijnbouwbedrijf geen belang meer heeft bij een inhoudelijke beoordeling door de rechtbank.
Een mooi voorbeeld hoe een helder verslag kan bijdragen aan een oplossing die voor iedereen werkt.