De rechtbank is (met verweerder) van oordeel dat de meettool op http://www.ruimtelijkeplannen.nl onvoldoende nauwkeurig is om de exacte afmeting van een bouwvlak vast te stellen. Daarom heeft verweerder niet onzorgvuldig gehandeld door het bouwvlak te meten met de GmlViewer, nu met deze tool nauwkeuriger kan worden gemeten, omdat de meetpunten in deze tool exact kunnen worden bepaald.

Casus

Bij besluit van 14 oktober 2020 heeft het college van burgemeester en wethouders van Alkmaar (verweerder) aan derde-partij omgevingsvergunning verleend voor het omzetten van een vluchtweg naar een balkon met op- en afgang en terrasafscheiding. Bij besluit van 7 juli 2021 zijn de bezwaren van eisers tegen het besluit van 14 oktober 2020 gegrond verklaard, is het besluit van 14 oktober 2020 herroepen en is de omgevingsvergunning geweigerd.

Bij besluit van 2 maart 2022 (het bestreden besluit) heeft verweerder het besluit van 7 juli 2021 gewijzigd en toestemming verleend voor de activiteit bouwen. Bij dit besluit is ook toestemming verleend voor het wijzigen van een gemeentelijk monument. Eisers hebben tegen het besluit van 2 maart 2022 beroep ingesteld.

Verweerder heeft bij het bestreden besluit, zoals gezegd, vergunning verleend voor de activiteit bouwen. Verweerder heeft het digitale bestemmingsplan dat is ingevoerd als basis voor de publicatie op http://www.ruimtelijkeplannen.nl geraadpleegd met een GML-viewer waarmee nauwkeuriger kan worden gemeten dan met de meettools op voornoemde website. Uit de meting blijkt dat het bouwvlak met een bouwhoogte van 12 m 16,43 m diep is. De woning (14,40 m diep) met balkon (2,03 m diep) zijn in totaal 16,43 m diep en passen volgens verweerder dan ook geheel binnen het bouwvlak. Eisers betwisten de wijze waarop verweerder het bouwvlak heeft gemeten.

Rechtsvraag

Heeft verweerder onzorgvuldig gehandeld door voor het meten van het bouwvlak gebruik te maken van de GmlViewer (in plaats van de meettool van http://www.ruimtelijkeplannen.nl)?

Uitspraak

Eisers stellen dat verweerder ten onrechte een gebonden beschikking heeft verleend. Er is immers sprake van strijd met het bestemmingsplan Alkmaar Zuid, nu het balkon op meer dan 3 m hoogte hangt, terwijl het deels is gelegen in het bouwvlak dat voorziet in een bouwhoogte van 3 m. Voor het bepalen van de diepte van het bouwvlak dat een hoogte van 12 m toelaat, is de maatvoering op http://www.ruimtelijkeplannen.nl bepalend. De door verweerder gebruikte GML-viewer is slechts een hulpmiddel en kan de maatvoering niet veranderen. De op de tekening aangegeven cirkels van de hoekpunten geven verder geen vertrouwen dat de meting exact is verricht. Zelfs als het door verweerder gemeten bouwvlak van 16,429 m correct is, moet worden vastgesteld dat sprake is van een overschrijding. De diepte van de woning (14,40 m) opgeteld met de diepte van het balkon (2,03 m) geeft immers een totale diepte van 16,43 m.

De rechtbank stelt vast dat tussen partijen in geschil is welke diepte het bouwvlak heeft dat een bouwhoogte van 12 m mogelijk maakt. Niet is in geschil dat het elektronisch vastgestelde bestemmingsplan zoals dat is geplaatst op de website http://www.ruimtelijkeplannen.nl doorslaggevend is. De door eisers zelf uitgevoerde meting kan reeds daarom niet worden gevolgd. Met verweerder is de rechtbank van oordeel dat de meettool op de website http://www.ruimtelijkeplannen.nl onvoldoende nauwkeurig is om de exacte afmeting van een bouwvlak vast te stellen. Onder die omstandigheden is de rechtbank van oordeel dat verweerder niet onzorgvuldig heeft gehandeld door het bouwvlak op het digitale plan dat op http://www.ruimtelijkeplannen.nl is geplaatst (het Gml-bestand) te meten met de GmlViewer, nu met deze tool nauwkeuriger kan worden gemeten omdat de meetpunten in deze tool exact kunnen worden bepaald. Verweerder heeft daarbij in het verweerschrift en ter zitting afdoende toegelicht dat de cirkels op de afbeelding uit GmlViewer handmatig zijn toegevoegd door de ambtenaar die de meting heeft verricht om aan te geven dat daarin het vertrek- en eindpunt van de meting liggen. De cirkels houden verder geen verband met de uitgevoerde meting.

Verweerder mocht dus uitgaan van de met de GmlViewer gemeten diepte van het bouwvlak dat een bouwhoogte van 12 m toestaat van, volgens de printscreen die van deze meting is gemaakt: 16,429 m. Voor zover eisers zich op het standpunt stellen dat verweerder dit getal niet had mogen afronden naar 16,43, volgt de rechtbank hen daarin niet. Het had weliswaar de voorkeur verdiend dat voorafgaand aan de besluitvorming duidelijkheid had bestaan over de wijze van afronding, maar gelet ook op de kleine marge tussen de beide getallen (0,001 m) is het niet onredelijk dat verweerdier daartoe is overgegaan. Nu tussen partijen de totale diepte van de woning (14,40 m) en het balkon (2,03 m), te weten 16,43 m niet in geschil is, heeft verweerder zich terecht op het standpunt gesteld dat het balkon past binnen het bouwvlak dat een bouwhoogte van 12 m toestaat en dat er aldus van strijd met het bestemmingsplan geen sprake is. Nu verweerder onbetwist heeft gesteld dat van andere weigeringsgronden met betrekking tot de bouwtoestemming geen sprake is, heeft verweerder voor het bouwen terecht – bij gebonden besluit – toestemming verleend.

Rechtelijke Instantie : Rechtbank Noord-Holland
Datum Uitspraak : 20-04-2023
Eclinummer : ECLI:NL:RBNHO:2023:8766
Ruud Veenhof