Bodem & Ondergrond

De bodem heeft tal van belangrijke functies voor mens, plant en dier, uiteenlopend van landbouw tot infrastructuur of opslag. Afhankelijk van de functie van de bodem moet een bepaalde kwaliteit worden nagestreefd. Historische verontreinigingen van bodem en grondwater uit het verleden (bijvoorbeeld oude stortplaatsen) kunnen daarbij een belangrijke belemmering vormen.

De verontreinigingsaffaire “Lekkerkerk” in 1980 was een aanzet tot ambitieuze doelstellingen om alle gevallen van bodemverontreiniging in Nederland multifunctioneel te saneren. Dat uitgangspunt was te hoog gegrepen en is al redelijk snel veranderd in functie-afhankelijk (functiegericht) saneren. Tegelijkertijd moeten nieuwe verontreinigingen altijd voorkomen worden en hiervoor moeten maatregelen en voorzieningen getroffen worden op de plaatsen waar bodemverontreiniging kan ontstaan. Uiteindelijk zal de bodem voldoende schoon moeten zijn om de functies voor mens, dier en plant te kunnen vervullen.

De wet- en regelgeving over bodembescherming is complex en veelomvattend. STAB volgt de ontwikkelingen in het werkveld nauwgezet zodat op de verschillende vraagstukken antwoord kan worden gegeven. Vragen die bij STAB terechtkomen hebben vaak betrekking op preventie van bodemverontreiniging en bodemsanering. Ook vragen over de toepassing van de verschillende bouwstoffen op grond van het Besluit bodemkwaliteit (inrichtingen, werken, bodemenergiesystemen) en technische, chemische en geo(hydro)logische vragen komen regelmatig bij STAB terecht.

Onze opdrachtgevers kunnen voor meer specifieke informatie over dit vakgebied contact met onze specialisten opnemen via het spreekuur (klik hier).