Water

STAB heeft op het gebied van water de deskundigheid om te adviseren over zowel de ruimtelijke en waterkwantiteitsaspecten als de milieuaspecten (waterkwaliteit). U kunt hierbij denken aan het gebruik van water ten behoeve van verschillende functies als landbouw, natuur, stedelijke leefomgeving of industrie, maar ook waterveiligheid (waterkeringen of waterberging) en schade als gevolg van te veel, te weinig  of te vies water. We behandelen zowel vraagstukken met betrekking tot het oppervlaktewater als tot grondwater.

STAB kan modellen ontleden, berekeningen controleren en uitkomsten toetsen aan normen, waarbij we tevens rekening houden met specifieke gebruiksfuncties zoals drinkwater en zwemwater. Ook beschrijven we de gevolgen van besluiten en beoordelen maatregelen/technieken op hun effectiviteit.

De Waterwet regelt het beheer van oppervlaktewater en grondwater, en is ook van belang voor de samenhang tussen het waterbeheer en de ruimtelijke ordening. In grote lijnen richt de waterdeskundigheid van STAB zich daarom op de Waterwet en daarnaast op de Europese Kaderrichtlijn water en waterregelingen uit andere wetten.

Het vakgebied water heeft ook nauwe samenhang met de Wet ruimtelijke ordening, Natuurbeschermingswet en schaderegelingen. Deze kennisgroepen hebben daarom qua kennis en specialisten enige overlap.

Voor grondwater is – naast de kwaliteit en kwantiteit ervan – ook de relatie met de bodem van belang. De gevolgen van een wijziging van het grondwaterpeil kunnen wij beoordelen. Hierbij wordt mede de wijze van grondwateronttrekking beschouwd en wat beschermd dient te worden. Een specifieke vorm van gebruik van grondwater waar STAB ook kennis van heeft is warmtekoude opslag (WKO).

Onze opdrachtgevers kunnen voor meer specifieke informatie over dit vakgebied contact met onze specialisten opnemen via het spreekuur (klik hier).