Natuur

Natuur speelt een belangrijke rol in gebiedsontwikkelingen. De natuur in Nederland is kwetsbaar en kan door nieuwe ontwikkelingen aangetast worden, bijvoorbeeld door de depositie van stikstof op natuurgebieden. Om deze aantasting te voorkomen wordt de natuur in verschillende (inter)nationale regels beschermd. Deze bescherming vindt op gebiedsniveau en op soortenniveau plaats in de Wet natuurbescherming en in provinciale en gemeentelijke regelingen. Zo is het op grond van de Wet natuurbescherming verboden om zonder vergunning activiteiten uit te voeren die een verslechtering of significant verstorend effect kunnen veroorzaken op Natura 2000-gebieden. Als een ontwikkeling kwetsbare dier- of plantensoorten kan schaden, is een ontheffing op basis van deze wet noodzakelijk. In bestemmingsplannen en inpassingsplannen wordt de bescherming van de natuur en van het Natuur Netwerk Nederland planologisch vastgelegd.

STAB doet op verzoek van de rechter onderzoek naar de wijze waarop bij besluiten over ruimtelijke ontwikkelingen de gebieds- of soortenbescherming is toegepast. Zo heeft STAB diverse malen geadviseerd over de effecten van de aanleg van een windpark voor vogels en vleermuizen in de omgeving. Ook heeft STAB adviezen uitgebracht in het stikstofdossier en over allerhande ontwikkelingen in en/of nabij natuurgebieden zoals evenementen, industriële ontwikkelingen, natuurmaatregelen en agrarische ontwikkelingen.

Onze opdrachtgevers kunnen voor meer specifieke informatie over dit vakgebied contact met onze specialisten opnemen via het spreekuur (klik hier).