Veiligheid & Straling

Bij veiligheid gaat het om de aanwezigheid van gevaren en de bescherming daartegen. Hierbij kan gedacht kan worden aan blootstelling aan gevaarlijke stoffen en straling, brandgevaar maar ook aan de gevolgen van het bezwijken van grote bouwwerken zoals windturbines.

Risico’s die ontstaan door het gebruik, de opslag en het transport van gevaarlijke stoffen vallen onder de externe veiligheid.
Zowel burgers als bedrijven krijgen regelmatig te maken met (externe) veiligheid. Zo ondervinden burgers mogelijk nadelige gevolgen van bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen. Daarnaast kunnen deze bedrijven in hun uitbreidingmogelijkheden of bedrijfsvoering worden beperkt door bijvoorbeeld oprukkende woningbouw. Zowel op het gebied van milieu (Omgevingsvergunning) als de ruimtelijke ordening (Bestemmingsplan) komt daarom regelmatig het onderwerp veiligheid bij STAB langs. Vaak gaat het dan om een kritische beoordeling van technische rapporten, zoals risicoanalyses, of de toepassing van technische richtlijnen door het bevoegd gezag..

STAB behandelt onder meer de volgende onderwerpen over externe veiligheid:
• bedrijven die vallen onder het Besluit risico’s zware ongevallen (BRZO), zoals de chemische industrie, raffinaderijen en olieterminals;
• bedrijven die vallen onder het Besluit externe veiligheid inrichtingen (BEVI), zoals opslag van grote hoeveelheden verpakte gevaarlijke stoffen, LPG-tankstations etc.;
• op- en overslag van gevaarlijke stoffen in tanks;
• transport van gevaarlijke stoffen over de weg, het spoor en water;
• transport van gevaarlijke stoffen door buisleidingen, zoals hogedruk aardgasleidingen;
• opslag van vuurwerk, explosieven en munitie; stofexplosies;
• ioniserende straling.

Verder kunnen we advies leveren over:
• brandoverslag in het algemeen;
• het Bouwbesluit, met name wat betreft brandveiligheid;
• luchthavens, inclusief helihavens;
• lichthinder;
• windturbines;
• Sterkteberekeningen van gebouwen en overige bouwwerken

Onze opdrachtgevers kunnen voor meer specifieke informatie over dit vakgebied contact met onze specialisten opnemen via het spreekuur (klik hier).