Stedenbouw & Planologie

Bij het vakgebied Planologie staat het optimaal benutten van de (openbare) ruimte centraal, zodat alle gewenste en noodzakelijke functies daarin hun plaats krijgen. Planologische aspecten komen aan de orde bij vrijwel alle besluiten in het kader van de Wet ruimtelijke ordening en Wabo waarin “een goede ruimtelijke ordening” centraal staat.

Bij het vakgebied Stedenbouw gaat het meer specifiek om de wenselijke en mogelijke ontwikkelingen voor bestaande en nieuw in te richten stedelijke gebieden, het ontwerp en de inrichting van de openbare ruimte. Hierbij spelen onder andere stedenbouwkundige inpasbaarheid, bouwtechniek en bouwfysica, en ontwerp een rol.

STAB adviseert onder andere in beroepszaken waarin de volgende onderwerpen een rol spelen:
Agrarische bedrijvigheid
Bedrijven en milieuzonering
Bouwmogelijkheden
Burgerwoningen
Distributieplanologisch onderzoek
Evenementen
Licht (daglichttoetreding, schaduwwerking en zonlichttoetreding)
Meetkwesties
Molenbiotopen
Ladder voor duurzame verstedelijking
Onrechtmatige bewoning
Privacy en uitzicht
Paardenhouderijen
Verlichting
Windhinder

Onze opdrachtgevers kunnen voor meer specifieke informatie over dit vakgebied contact met onze specialisten opnemen via het spreekuur (klik hier).