Milieueffectrapportage

Het instrument milieueffectrapportage heeft tot doel om de effecten op de leefomgeving van plannen en besluiten een volwaardige plaats te geven in de besluitvorming.
Een milieueffectrapport (MER) wordt opgesteld bij de aanleg, uitbreiding of wijziging van onder andere luchthavens, snelwegen, veehouderijen, chemische industrie en grootschalige ingrepen in het landschap.
Wettelijk gelden een fors aantal verplichtingen ten aanzien van procedure en inhoud. Omdat er technische definities en criteria worden gehanteerd is niet altijd duidelijk wanneer een m.e.r.-plicht of m.e.r.-beoordelingsplicht geldt. Over de vraag onder welke omstandigheden een MER moet worden opgesteld, welke onderdelen in het rapport moeten staan en of een MER voldoende actueel en representatief is, kan STAB advies uitbrengen.

Onze opdrachtgevers kunnen voor meer specifieke informatie over dit vakgebied contact met onze specialisten opnemen via het spreekuur (klik hier).