Geluid & Trillingen

In een dichtbebouwde omgeving als Nederland ervaren mensen al snel hinder door geluid of trillingen. Bij plannen, projecten en in handhavingszaken zijn de aspecten geluid en trillingen vaak onderwerp van bezwaar en beroep. STAB adviseert over onder andere industrielawaai, weg-, rail- en luchtvaartlawaai en trillinghinder.

Geluid- en trillinghinder worden beoordeeld naar de aard van het geluid of de trilling en de aard van de bron. Voor de verschillende soorten lawaai gelden aparte beoordelingskaders. Om de geluid- en trillinghinder bij (nieuwe) plannen of projecten te kunnen bepalen of voorspellen, wordt veelal gebruik gemaakt van rekenmodellen al dan niet in combinatie met metingen. De wijze waarop de berekeningen en metingen moeten worden uitgevoerd is vastgelegd in verschillende reken- en meetvoorschriften en richtlijnen.

Industrielawaai is het geluid dat door een inrichting (bedrijf) wordt geproduceerd. Dat geldt voor het geluid van typische industriële bedrijven zoals een metaalwerkplaats, recyclingbedrijf of een chemische fabriek, maar ook voor het geluid van blaffende honden in een hondenkennel, van crossmotoren op een crosscircuit of voetballende jongeren in een voetbalkooi. Voorbeelden van onderwerpen waarbij STAB adviseert zijn de beoordelingen van:
• representatieve bedrijfssituatie en de aard van de woonomgeving;
• rekenmodellen, berekeningen en metingen;
• mogelijke (geluidreducerende) maatregelen;
• toetsing van het gebruikte beoordelingskader;
• specifieke geluiden zoals dierengeluiden, schietlawaai, menselijk stemgeluid, muziek en geluid van sportactiviteiten;
• geluidhinder door windturbines;
• laagfrequent geluid;
• bestemmingsplannen en ruimtelijke ordening (bijvb. gezoneerde industrieterreinen).

Onder weg-, rail- en luchtverkeerslawaai verstaan we het geluid dat door wegverkeer, railverkeer en vliegverkeer wordt geproduceerd. Voor deze verschillende soorten lawaai zijn verschillende soorten rekenmethodes en toetsingskaders beschikbaar. Voorbeelden van onderwerpen waarbij STAB adviseert zijn de beoordelingen van:
• rekenmodellen, berekeningen en/of metingen
• reconstructie van wegen en wijzigingen aan spoorwegen;
• binnenwaarden in geluidgevoelige objecten;
• verleende hogere grenswaarden;
• geluid van burgerluchtvaarthavens en militaire luchthavens.

Bij het aspect trillingen gaat het in de afweging om bescherming tegen trillingshinder van een bron bij een ontvanger. Trillingen ontstaan doordat een bron (bijvoorbeeld een machine), eventueel via een gebouw, een kracht uitoefent op de bodem. Overdracht vindt plaats via vaste materie (bodem, vloeren, wanden en dergelijke). Trillingen kunnen zich verspreiden en kunnen op afstand hinder of zelfs schade opleveren. Voorbeelden van onderwerpen waarbij STAB adviseert zijn de beoordelingen van :
• trillinghinder van stationaire of mobiele bronnen;
• directe en indirecte trillinghinder;
• metingen en toetsing aan de hand van de SBR-richtlijnen;
• kortdurende trillingen door bijvoorbeeld bouwwerkzaamheden;
• schade aan gebouwen;
• hinder voor personen in gebouwen;
• storingen aan gevoelige apparatuur.

Onze opdrachtgevers kunnen voor meer specifieke informatie over dit vakgebied contact met onze specialisten opnemen via het spreekuur (klik hier).