Gezondheid

In diverse kennisgebieden is gezondheid een belangrijk aandachtspunt. Gezondheid komt ook in veel van onze zaken aan de orde: bijvoorbeeld in de beroepen tegen windturbines, hoogspanningsverbindingen en veehouderijen.
De verwachting is dat gezondheid in de toekomst in toenemende mate in bezwaren naar voren zal worden gebracht, doordat in de Omgevingswet gezondheid als “mee rekening te houden belang” is geformuleerd voor (onder andere) het omgevingsplan: artikel 2.1, lid 4, van de Omgevingswet: “Bij de evenwichtige toedeling van functies aan locaties wordt in ieder geval rekening gehouden met het belang van het beschermen van de gezondheid.
Verwacht wordt dat de rol van STAB bij de behandeling van bezwaren over gezondheid niet wezenlijk zal veranderen: die rol omvat het duiden van de wetenschappelijke stand van zaken en het duiden van de motivering van de afweging van het bevoegde gezag.

De kennisgroep Gezondheid heeft tot doel om de aandacht voor gezondheid die er in de verschillende kennisvelden reeds is te bundelen. Per (milieu)aspect bestuderen we de relevante literatuur voor wat betreft de gevolgen voor gezondheid. En we volgen op de voet voorbeelden van de wijze waarop gezondheid door gemeenten geïmplementeerd wordt, bijvoorbeeld de Brabantse omgevingsscan (Bros).

Onze opdrachtgevers kunnen voor meer specifieke informatie over dit vakgebied contact met onze specialisten opnemen via het spreekuur (klik hier).